دوره و شماره: دوره 2، شماره 42 - شماره پیاپی 488383، تیر 1389 (هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی)