دوره و شماره: دوره 1، شماره 38 - شماره پیاپی 415689، تابستان 1388 (نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
4. تبیین مدل «دلبستگی به مکان» و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن

صفحه 37-48

سیدعبدالهادی دانشپور؛ منصور سپهری مقدم؛ مریم چرخچیان