کلیدواژه‌ها = دلبستگی به مکان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس خانه، محله و شهر (نمونه موردی شهر شیراز)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-106

علی اکبر جیدری؛ قاسم مطلبی؛ سلمان مرادیان


2. تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی}

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62

عیسی حجت؛ فرهنگ مظفر؛ سیده پوراندخت سعادتی


3. ارزیابی نقش خلوت در ارتقای دلبستگی به مکان در خوابگاه های دانشجویی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 73-86

علی اکبر جیدری؛ زهرا عبدی پور


4. بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان

دوره 19، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-22

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ ، فاطمه نکویی مهر


5. تبیین مدل «دلبستگی به مکان» و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن

دوره 1، شماره 38، تابستان 1388، صفحه 37-48

سیدعبدالهادی دانشپور؛ منصور سپهری مقدم؛ مریم چرخچیان