نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی (JFAUP) - واژه نامه اختصاصی