کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-33

10.22059/jfaup.2023.339729.672749

خاطره مغانی رحیمی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سمانه جلیلی صدرآباد


سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 45-54

10.22059/jfaup.2016.60160

اسفندیار زبردست؛ ، راضیه رمضانی


سنجش کیفیت زندگی شهری در کلانشهر تهران

دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 5-22

10.22059/jfaup.2014.55385

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برک پور؛ احمـد خلیــلی؛ سعید صداقت نیا؛ رامین صفی یاری


کاربرد مدل F’ANP در شهرسازی

دوره 19، شماره 2، تیر 1393، صفحه 23-38

10.22059/jfaup.2014.55387

اسفندیار زبردست


کاربرد روش تحلیل عاملی در شناسایی بافت‌های فرسوده شهری

دوره 18، شماره 2، تیر 1392، صفحه 27-42

10.22059/jfaup.2013.50524

اسفندیار زبردست؛ احمد خلیـلی؛ مصطفی دهقانی


بررسی پدیده پراکنده‌رویی و علل آن در شهر زنجان

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 115-123

اسفندیار زبردست؛ سارا حبیبی