کلیدواژه‌ها = مسکن
مولفه های موثر در طراحی مسکن پیش ساخته : یک مرور سیستماتیک *

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-76

10.22059/jfaup.2023.349746.672812

فاطمه رجبی پور؛ احمد اخلاصی؛ سید عباس یزدانفر


تاریخ ذهنیت عامه عاملی تاثیرگذار بر کیفیت مسکن

دوره 23، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 67-80

10.22059/jfaup.2018.238201.671763

مینو قره بگلو؛ سولماز روحی فر


مستند سازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال 1347

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 71-82

10.22059/jfaup.2017.238448.671766

غزاله شادی فر؛ علیرضا فلاحی