نویسنده = علیرضا عینی فر
نقش ضوابط در تحولات مسکن تهران

دوره 25، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 31-41

10.22059/jfaup.2021.207144.672472

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


تبیین مفهوم آستانگی در بر هم‌کنش درون و بیرون محدوده‌ها در معماری

دوره 25، شماره 2، تیر 1399، صفحه 31-42

10.22059/jfaup.2020.304505.672477

ایوب علی نیای مطلق؛ رضا شکوری؛ علیرضا عینی فر


بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 45-56

10.22059/jfaup.2019.269983.672163

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 51-62

10.22059/jfaup.2017.61656

صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر


تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

دوره 18، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-14

10.22059/jfaup.2013.36353

علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور


تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

دوره 3، شماره 45، فروردین 1390، صفحه 27-38

گلرخ دانشگر مقدم؛ سیدحسین بحرینی؛ علیرضا عینی فر