نویسنده = علیرضا عینی فر
تعداد مقالات: 12
1. نقش ضوابط در تحولات مسکن تهران

دوره 25، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 31-41

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


2. تبیین مفهوم آستانگی در بر هم‌کنش درون و بیرون محدوده‌ها در معماری

دوره 25، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 31-42

ایوب علی نیای مطلق؛ رضا شکوری؛ علیرضا عینی فر


4. بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-56

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


5. رویکردی کل‌نگر به "نسبت فرهنگ و طبیعت" در "منظر فرهنگی" موردپژوهی بم

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-92

علیرضا عینی فر؛ پرستو عشرتی


6. نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-62

صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر


9. تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-14

علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور


11. تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

دوره 3، شماره 45، بهار 1390، صفحه 27-38

گلرخ دانشگر مقدم؛ سیدحسین بحرینی؛ علیرضا عینی فر