نویسنده = علیرضا عینی فر
تعداد مقالات: 10
1. توسعه چارچوب مفهومی ارزش در بازطراحی معماری داخلی استفاده مجدد بناهای واجد ارزش نمونه‌موردی: زندان قصر به عنوان باغ موزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398

سیداحسان مسعود؛ پرستو عشرتی؛ محسن فیضی؛ علیرضا عینی فر


2. بازشناسی سازمان فضایی مسکن متداول تهران

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 45-56

آزاده مهاجرمیلانی؛ علیرضا عینی فر


3. رویکردی کل‌نگر به "نسبت فرهنگ و طبیعت" در "منظر فرهنگی" موردپژوهی بم

دوره 22، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 81-92

علیرضا عینی فر؛ پرستو عشرتی


4. نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-62

صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر


7. تحلیل رابطۀ "شیوۀ بازنمایی" و "مکان نمایش" در هنرهای جدید*

دوره 18، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-14

علیرضا عینی فر؛ سوده کی پور


9. تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

دوره 3، شماره 45، بهار 1390، صفحه 27-38

گلرخ دانشگر مقدم؛ سیدحسین بحرینی؛ علیرضا عینی فر