دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 1314042، بهار 1391، صفحه 1-100 (49 هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی) 
1. فرصت‌ها و چالش‌های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی تهران

صفحه 5-16

میثم بصیرت؛ محمدمهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ عباس احمدآخوندی


4. معنای پوشش در معماری عصر صفوی

صفحه 39-48

هادی صفایی پور؛ حسنعلی پورمند


شماره‌های پیشین نشریه

50 هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
تابستان 1391، صفحه 1-100
49 هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
بهار 1391، صفحه 1-100