کلیدواژه‌ها = برنامه ریزی شهری
برنامه ریزی شهری درمانگر استرس (نمونه مطالعاتی: ناحیه 8 منطقه 1 شهرداری تهران)

دوره 27، شماره 3، آذر 1401، صفحه 19-33

10.22059/jfaup.2023.339729.672749

خاطره مغانی رحیمی؛ ﻣﺼﻂﻔﻲ ﺑﻬﺰاﺩﻓﺮ؛ سمانه جلیلی صدرآباد


سنجش مولفه سلامت درکلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری

دوره 2، شماره 41، فروردین 1389، صفحه 101-110

وحید تاجدار؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی