کلیدواژه‌ها = چیدمان فضا
اولویت‌بندی خیابان‌های شهری جهت ایجاد محورهای پیاده‌مدار؛ موردمطالعه شهر گز

دوره 24، شماره 2، تیر 1398، صفحه 87-98

10.22059/jfaup.2019.260933.672056

فریناز ریخته گران؛ محمد جواد نوری؛ آمنه بختیار نصرآبادی


رابطه پیکره بندی فضایی و امنیت محیطی در سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 19-28

10.22059/jfaup.2017.228108.671640

حسن سجادزاده؛ محمد سعید ایزدی؛ محمدرضا حقی


آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 5-18

سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن


شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها

دوره 2، شماره 43، مهر 1389، صفحه 49-56

امید ریسمانچیان؛ سایمون بل