باز اندیشی نظریه "نحو فضا"، رهیافتی در معماری و طراحی شهری؛ مطالعه موردی: خانه بروجردی ها، کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

  هدف این مقاله، بازخوانی اصول و مبانی فکری نظریه "نحو فضا" و به روزسازی توسعه­هایی است که درسال­های اخیردر مفاهیم و ابزارهای این نظریه رخ داده است. پس از یک بازنگری تاریخی و مبادی ورودی نظریه به دانش معاصر معماری و شهرسازی در ایران، خاستگاه نظریه و مباحث آغازین و مبانی منطق اجتماعی فضا،مورد بحث و بازتعریف قرار گرفته­اند.اساس و مبنای مباحث مطروحه، نظریه زیربنایی هیلیر و هانسون در 1984و پس از آن بسط و بررسی نظریه در دانشکده معماری بارتلت است.در ادامه، روش­شناسی و فرایندهای روشمند در تجزیه و تحلیل فضای معماری مورد مدّاقه قرار گرفته و به صورت کاربردی با نرم افزار روز دپت مپ، شبیه­سازی گردیده­است. همه این مراحل بر روی یک نمونه معماری سنتی ارزشمند، خانه بروجردی­های کاشان، پیاده گردیده­است و جداول مربوط به این شبیه­سازی استخراج و مورد بحث قرار گرفته­است.در میانه بحث­ها گریزهایی کاربردی به روش و نحوه پرداختن به مفاهیم و تکنیک­ها در مقیاس شهری نیز زده شده و کاربرد نظریه در طراحی شهری نیز بحث و بررسی گردیده­است. در نهایت، مسایل مرتبط با نظریه "نحو فضا" و در برابر سوال ادراک فضایی مورد مباحثه قرارگرفته­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Space Syntax, a Brief Review on its Origins and Methods in Architecture and Urban Design Case Study: Brojerdiha Mansion, Kashan, IRAN

نویسنده [English]

  • Hamed Hamedani Golshan
PhD Candidate in Architecture, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The main aim of the current paper is to review the principals and foundations of the space syntax theory and methods, while looking at its most recent developments and computer based techniques within architecture and urban planning fields. Therefore, the paper initially took a brief introduction to the theory fundamentals and core idea. It starts with Bill Hillier and Julianne Hanson (1984), the social logic of space and then proceed to Space is the Machine (1996). Then, recent publication and papers which has had a huge impact on the theory were cited wherever it was necessary. One of the main theories here is the theory of natural movement which supports the ‘configurational’ paradigm for through movement. In other words, the theory focuses on the fact that a primary property of the form of urban grid is to privilege certain spaces over others. Patterns of movement are generated from the configuration of urban grids, and then land uses locate to take advantage of the locational privileges. Movement patterns are correlated with space syntax through measure of ‘integration’. Finally, it has clear implications for urban design and architecture suggesting that a well-established architecture and urban design can perform well through its configurational relations to the larger urban systems. Space syntax has raised a common objection that a non-uniform line representation of space that reduces space in to a topological graph has the potential to analyze space by measures or not. The critics that has challenged the theory and technique, is another point of discussion. The theory credibility is under a big question mark, while it ignores too much geometric and metric details of an architecture or urban area. Furthermore, it is argued that space syntax theories focus on nonlocal and extrinsic properties of space which shape movement dynamics. These properties are those which are defined by the relation of elements to all other elements in a system. The method is definitely a strong method of urban analysis because of the fact that cities have powerful nonlocal characteristics along with local ones.  Although the axial and convex analysis were developed before computer and quantitative techniques, emerging technologies and computers analytical powers has a great influence on its further developments. The case study that will be presented in detail served as a proto-type for space syntax analysis to understand whether axial lines and convex maps could demonstrate the morphological changes that had apparently happened in the design of traditional houses in a small city in Iran.  Borojerdiha Mansion, Kashan has been selected as a case study to introduce these concepts and developments in space syntax theory and methods. The reason to select the Mansion was firstly, its prestigious role in Iranian architecture, Qajar era in one hand, complexity and multi-use spaces in its plan, which makes it a suitable case study for analysis, on the other hand. The outcomes of simulations provide a ground for detailed discussion on the recent features and techniques in Depth Map software.

پیله ور، علی اصغر، عطایی، سینا، زارعی، عبدالله (1391)، بررسی تاثیر میان کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری بجنورد با استفاده از فن نحو فضا، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 79، صص 87-102.
جعفری بهمن، محمد علی، خانیان، مجتبی (1391)، مشکل یابی طرح های جامع از دیدگاه رفتاری و مقایسه آن با وضع موجود به روش نحو فضا، نمونه موردی محله کبابیان شهر همدان، معماری و شهرسازی آرمانشهر، شماره 9، صص 285-295.
جمشیدی، محمود (1382)، ملاحظاتی در مورد نظریه نحو فضا، مجله جستارهای شهرسازی، شماره ششم، صص 20-25.
حاجی قاسمی، کامبیز (1375)، گنجنامه: خانه های کاشان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ریسمانچیان، امید، بل، سایمون (1389)، شناخت کاربردی روش نحو فضا در درک پیکره بندی فضایی شهرها ، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره 43، صص 49-56.
ریسمانچیان، امید (1389)، برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده، تحلیل و مقایسه میزان دسترسی در نمونه موردی محله نظام آباد و یوسف آباد،ماهنامه منظر، مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر، شماره 8، سال هشتم، صص36-38.
ریسمانچیان، امید، بل، سایمون (1390)، بررسی جداافتادگی فضایی بافت­های فرسوده در ساختار شهر تهران به روش نحو فضا،فصلنامه علمی-پژوهشی باغ نظر، مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر، شماره 17، سال هشتم، صص 69-80.
شکوهی، مهشید (1389)، ارتقاء عملکردی-کالبدی گذر تاریخی هفت منبر، نامه معماری و شهرسازی، شماره سوم، صص 57-64.
عباس زادگان، مصطفی (1381)، روش نحو فضا در فرایند طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 9، صص 64-115.
عباس زادگان، مصطفی، بیدرام، رسول، مختارزاده، صفورا (الف1391)، نگاهی ساختاری به اصلاح شبکه معابر در بافت­های فرسوده جهت حل مشکل نفوذ پذیری و انزوای فضایی این محلات، نمونه موردی: بافت فرسوده مشهد، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 30، صص 163-178.
عباس زادگان، مصطفی، مختارزاده، صفورا، بیدرام، رسول (ب1391)، تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و توسعه­یافتگی محلات شهری به روش نحو فضا مطالعه موردی: شهر مشهد، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه­ای، شماره 14، صص 43-62.
گ‍روت‌، ل‍ی‍ن‍دا؛ دیوید وانگ(1384)، روشهای تحقیق در معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران.
ملازاده، عباس، پسیان، وحید بارانی، خسروزاده، محمد (1391)، کاربرد نحو فضایی در خیابان ولیعصر شهر باشت، مدیریت شهری، شماره 29، صص81-90.
یزدانفر، عباس، موسوی، مهناز، زرگر دقیق، هانیه (1388)، تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بار و با استفاده از تکنیک اسپیس سینتکس،ماهنامه بین المللی راه و ساختمان، سال هفتم، شماره 67، صص 58-67.
Bafna, Sonia (2003), Space Syntax A Brief Introduction to Its Logic and Analytical Techniques, Environment and Behaviour, Vol. 35 No. 1, January 2003 17-29, DOI: 10. 1177/ 0013916502238863, Sage Publications.
Hillier, B and Hanson, J (1984), the Social Logic of Space, Cambridge University Press, Cambridge.
Hillier, B; Penn, A; Hanson, J; Grajewski, T & Xu, J (1993), Natural movement: Or configuration and attraction in urban pedestrian movement, Environment and Planning B, No 20, pp 29-66.
Hillier, B; Alan, Penn (2004), Rejoinder to Carlo Ratti, Environment and Planning B: Planning and Design 2004, volume 31, pages 501 – 511.
Hillier, B; Vaughan, L (2007), The city as one thing, Progress in Planning (special issue on The Syntax of Segregation, edited by Laura Vaughan), 67, pp 205–230.
Marcus, Lars (2014), Spatial Capital and how to measure it An outline of an analytical theory of urban form; unpublished paper, [dvportal. Kth.se: Accessed 01/01/2014]
Pinho, P; Oliveria, V (2009), Combining Different Methodological Approaches to Analyze the Oporto Metropolitan Area, Proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium, Edited by Daniel Koch, Lars Marcus and Jesper Steen, Stockholm: KTH, 2009(088).
Peponis, J; Hajinikoloaou, E; Livieratos, C; Fatouros, D. A (1989), The spatial core of urban
culture, Ekistics, No 56, pp 43-55.
Peponis, J; Ross, C; Rashid, M (1997), The structure of urban space, movement, and co presence: The case of Atlanta, Geo forum, No 28, pp 341-358.
Turner, A (2007), from axial to road-centre lines: A new representation for space syntax and a new model of route choice for transport network analysis, Environment and Planning B: Planning and Design, 34(3), pp 539-555.
Vaughan, L( 2007), The spatial syntax of urban segregation, Progress in Planning, No 67, pp 205–294.