دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1396 
4. تحلیل محتواییِ فضای شهری بر اساس نظریه رمان بختین

صفحه 45-65

سمر حقیقی بروجنی؛ سید عباس یزدانفر؛ مصطفی بهزادفر