دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1400 
طراحی پنلهای صوتی در جداره های فضای داخلی ساختمان با الگوبرداری از سازوکار سرخسها

صفحه 59-70

10.22059/jfaup.2022.309215.672522

ستاره باباخانی فرد؛ مهدیه آبروش؛ مصطفی قلی پور گشنیانی؛ آرمان محمودی اطاقوری