کلیدواژه‌ها = خانه
جلوه های سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار

دوره 2، شماره 44، دی 1389، صفحه 65-76

مینا رمضان جماعت؛ جواد نیستانی