نویسنده = علی اکبر جیدری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس خانه، محله و شهر (نمونه موردی شهر شیراز)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-106

علی اکبر جیدری؛ قاسم مطلبی؛ سلمان مرادیان


4. تحلیل دانه‌بندی بلوک‌های مسکونی از منظر جرم‌شناسی با استفاده تکنیک نحو فضا

دوره 21، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 91-101

علی اکبر جیدری؛ یعقوب پیوسته گر؛ مریم کیایی


5. ارزیابی نقش خلوت در ارتقای دلبستگی به مکان در خوابگاه های دانشجویی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 73-86

علی اکبر جیدری؛ زهرا عبدی پور


6. تحلیل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در خانه‌های سنتی و مجتمع‌های مسکونی امروزی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 75-86

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ فروغ نگین تاجی


7. بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان

دوره 19، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-22

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ ، فاطمه نکویی مهر