نویسنده = شاهین حیدری
منطقه راحتی حرارتی در اقلیم سرد و خشک ایران

دوره 2، شماره 44، دی 1389، صفحه 37-42

شاهین حیدری؛ شهلا غفاری جباری


دمای آسایش حرارتی مردم شهر تهران

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 5-14

شاهین حیدری