تحلیل و مقایسه عملکرد حرارتی نمونه شبیه سازی شده نرم افزاری و نمونه ,واقعی ساخته شده گلخانه خورشیدی در اقلیم سرد و کوهستانی کشور (نمونه موردی: ایران، گلخانه خورشیدی در شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری، مرکز قصرشیرین، دانشگاه آزاد اسلامی، قصرشیرین، ایران

2 استاد گروه فنآوری معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

گلخانه های خورشیدی در زمره راه کارهای غیرفعال نگهداشت انرژی در ساختمان محسوب می گردند. در این پژوهش تعیین مدل بهینه گلخانه خورشیدی در شهر کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای ناحیه اقلیمی سرد و کوهستانی کشور که استفاده از گلخانه خورشیدی در آن توجیه پذیر می نماید مدنظر قرار گرفته است بر این اساس و با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس با چند متغییر اساسی در عملکرد حرارتی گلخانه همچون جهت گیری، ابعاد و زاویه شیب سقف، جداره نورگذر و عایق بندی حرارتی، شرایط بهینه به صورت قیاسی تحلیل شده است. در این تحقیق، از بارگذاری داده های آب و هوایی ایستگاه هواشناسی فرودگاه کرمانشاه در نرم افزار استفاده گردیده است. به منظور اعتبارسنجی، نسبت به ساخت نمونه واقعی اقدام و عملکرد حرارتی این دو طی یک آزمایش میدانی 72 ساعته با هم مقایسه شد. نتایج بیانگر آن است که علی الرغم وجود اختلاف در دماهای ثبت شده خصوصا طی 24 ساعت سوم اما روند تغییرات دمایی آنها همگام است و تحلیل آمار توصیفی و نمودار پراکنش خطی داده های حاصل از آنها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس بیانگر پراکنش و رابطه خطی نسبتا قوی پیرامون خط رگرسیونی می باشد. در این تحقیق از روش های توصیفی، تحلیلی تجربی و قیاسی استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Comparison The Thermal Performance of Solar Greenhouse (Simulated Model and Portotypic Model) in The Cold and Mountainous Climate of The Country (Case Study: Iran, Solar Greenhouse in Kermanshah City)

نویسندگان [English]

  • mohammadmahdi moghadasi 1
  • Shahin hiedari 2
  • Azadeh Shahcheraghi 3
1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture, Qasre Shirin Center, Islamic Azad University, Qasre Shirin, Iran.
2   Professor, Department of Architectural Technology, School of Architecture, College of Fine Arts,Tehran University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the ways to conserve energy is to use passive solutions in buildings, Solar greenhouses are one of these solutions. In this research, the optimal model of solar greenhouse in Kermanshah city is determined. The main goal of this research is to validate and verify the software simulation using the construction and field testing of the real model in order to determine the optimal model of the solar greenhouse in Kermanshah city.
In this research, the concepts related to the efficiency of greenhouse effects are discussed. The method will be descriptive. The selected simulation software of this research is Energy Plus due to the numerical and comparative nature of the research, and in the parts where the research examines the optimal model of the solar greenhouse in Kermanshah, using the above software. Analytical method. Since the results of the studies are compared, the method is comparative. Computer simulation of energy consumption in the building is an analytical method and comparison with the field observations through the construction and testing of the actual greenhouse model is an experimental method.
 In this research, using the Energy Plus software, while assuming some basic variables in the thermal performance of the solar greenhouse, including (orientation, roof tilt angle, dimensions, translucent window and heat loss), the optimal state, by simulating the conditions different and the comparison between them has been determined, in order to be closer to the real conditions, the loading of the climate file prepared from the hourly weather data of Kermanshah Airport meteorological station has been used in the simulation software. Therefore, by assuming several basic variables in the thermal performance of the greenhouse, the optimal mode includes (190 degrees south-west orientation), roof slope angle (50 degrees), dimensions based on the equation (cot (500 ) = b/h), translucent wall (6 mm glass with low external emissivity layer and 4 mm plain glass with 13 mm gap and neutral gas injection) and installation of thermal insulation with a thickness of 50 mm) were determined by simulating different conditions.
 In order to validate the simulation, compared to the construction of the actual greenhouse sample, based on the results of the initial simulation, the action and thermal performance of the two simulated and constructed samples were compared during a 72-hour field test, the results show that Ali Although there is a difference in the recorded internal temperatures of the two samples, especially during the third 24 hours (due to the phenomenon of cloudy sky and local winds), the trend of their temperature changes is synchronized and the analysis of descriptive statistics and the linear distribution diagram of the resulting data using From the SPSS software, it shows a relatively strong distribution and linear relationship around the regression line, which generally shows the accuracy and validity of the software simulation.
 The most important innovation aspect of this research is the simultaneous use of software simulation methods and its validation through real model construction and field tests. which will provide sufficient confidence in the research results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Solar Greenhouse
  • Energy Simulation
  • Energy Plus
  • Solar passive Systems
 حیدری، شاهین. 1393. سازگاری حرارتی در معماری. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
رازجویان، محمود. 1388. آسایش در پناه معماری همساز با اقلیم .ویراست دوم. تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
 کسمایی، مرتضی. 1382. اقلیم و معماری. ویراست هفتم. تهران. نشرخاک.
 گیلانی، سارا و بهروز محمدکاری.1390. بررسی عملکرد گرمایشی گلخانه های خورشیدی در ساختمان های مسکونی اقلیم سرد،نمونه موردی: شهر اردبیل. تهران. نشریه علمی و پژوهشی مکانیک مدرس. دوره11. شماره 2.صص 147-157.
 مازریا، ادوارد. 1979. معماری خورشیدی غیرفعال. ترجمه: بیژن آقازاده، تهران، نشرپیک ادبیات.
مقدسی، محمد مهدی. حیدری، شاهین. شاهچراغی، آزاده و خسرو دانشجو. 1397. تحلیل محدودۀ نیاز حرارتی (نمودار سایکومتریک) بر مبنای تهیه و اعتبارسنجی فایل اقلیمی مبتنی بر داده‌های آب و هوایی (مطالعۀ موردی: ایران، شهر کرمانشاه). نشریه علمی پژوهشی اکوهیدرولوژی. دوره 5. شماره 2. صص 651-639.
. Esposti W., Meroni I., Scamoni F., Tirloni P.,Pollastro C & Lacci R.; “ExperimentalAnalysis of the Energy Performance of anAttached Sunspace”; Energy and Buildings; No.14, 1990.
Mottard Jean Michel & Fissore Adelqui.,Thermal Simulation of an Attached Sunspace and its Experimental Validation”; Solar Energy; No. 81, 2007, pp 305-315.
 Mihalakakou G & Ferrante A.; “Energy Conservation and Potential of a Sunspace:Sensitivity Analysis”; Energy Conversion & Management; No. 41, 2000.
 Mihalakakou G.; “On the Use of Sunspace for Space Heating/Cooling in Europe”; RenewableEnergy; No. 26, 2002. 
Oliveti G., De Simone M& Ruffolo S.;“Evaluation of the Absorption Coefficient for Solar Radiation in Sunspaces and WindowedRooms”; Solar Energy; No. 82, 2008.
 Taleghani Mohammad.,Tenpierik Martin., Dobbelsteen Andy van den .; “The Effect of Different Transitional Spaces on Thermal Comfort and Energy Consumption of Residential Buildings”؛Faculty of Architecture, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
 English section: Analysis and Comparison The Thermal Performance of Solar Greenhouse (Simulated Model and Portotypic Model) in The Cold and Mountainous Climate of The Country (Case Study: Iran, Solar Greenhouse in Kermanshah City)