ارزیابی مولفه های موثر بر جذابیت مقاصد گردشگری(نمونه موردی: رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازى، دانشکده معمارى و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 دانشجوى دکترى شهرسازى، گروه شهرسازى، دانشکده معمارى و هنر، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

چکیده

هر مقصد گردشگری دارای دو گونه­ی ملموس و غیرملموس از جاذبه و جذابیت برای گردشگران می باشد. جاذبه های ملموس شامل مواردی می‌شود که برای گردشگران قابل مشاهده عینی و مستقیم است. جاذبه های غیر ملموس و غیرکالبدی شامل پتانسیل های فرهنگی-اجتماعی مقصد است که معمولا خاص و منحصربفرد هستند. تصویر مقصد که عمدتا بر اساس جاذبه های فرهنگی- اجتماعی در ذهن گردشگران شکل می‌گیرد، تاثیر بسزایی در میزان استقبال از یک مقصد گردشگری دارد. هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر تصویر مقصد و جاذبه­های گردشگری بر جذابیت مقصد گردشگری رشت می باشد. برای جمع­آوری اطلاعات تعداد 384 پرسشنامه درمیان گردشگران توزیع و تکمیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های بدست آمده، از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS3 استفاده شده­است. باتوجه به یافته­های پژوهش، شاخص"تصویر مقصد" با کسب میانگین 09/4 بالاترین میانگین را در بین شاخص ها به خود اختصاص داده است. همچنین شاخص های "جاذبه مقصد گردشگری" و "جذابیت مقصد گردشگری" به ترتیب با میانگین های 07/4 و 47/3 در جایگاه های بعدی قرار دارند. از سویی دیگر با توجه به نتایج مدلسازی، تصویر مقصد گردشگری با ضریب مسیر 371/0 بیشترین تاثیر را بر جذابیت مقصد گردشگری دارد. برهمین اساس تصویر مقصد تاثیرگذارترین عامل بر جذابیت مقصد گردشگری در شهر رشت می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effect of image and destination attractions on the attractiveness of tourist destinations (Case study: Rasht)

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz Molavi 1
  • Arman Hamidi 2
1 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Ph.D of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Tourism development leads to the economic and social development in the tourism destinations resulting sustainable economic development, creating jobs for residents and increasing their income levels. Paying attention to the social dimensions of tourism brings cultural and social cohesion as well as strengthening local identity. Each tourist destination has two types of attractions for tourists which are tangible and intangible. Tangible attractions include features that are objectively and directly visible to tourists. Intangible attractions include the socio-cultural potentials of the destination, which are usually special and unique. The image of the destination, which is mainly formed in tourists’ minds on the bases of socio-cultural attractions, has a great impact on the acceptance of a tourist destination. The purpose of this study is to investigate the effect of destination image and tourist attractions on the attractiveness of Rasht as a tourist destination. To collect research information, according to Cochran's formula, 384 questionnaires have been distributed and completed among tourists. The sampling method of the present study is non-random, which has been done in the historical and cultural monuments, hotels, terminals, etc. SPSS and Smart PLS3 software were used to analyze the obtained data. According to the research findings, the "destination image" index with an average of 4.09 has the highest average among the indices. Also, the indices of "tourist destination attraction" and "tourist destination attractiveness" are in the next positions with averages of 4.07 and 3.47, respectively. Based on the average obtained by the research indices, the average of the two independent indices (destination image and destination attraction) are very close to each other and above average. This shows the special attention and interest of tourists of this destination to cultural attractions beside of physical attractions. The average attractiveness index of Rasht tourist destination indicates the special place of this city in the minds of tourists. Therefore, by emphasizing the importance of the socio-cultural potentials of this city, we can hope for a bright future and the further flourishing of the potential capacities of this tourist destination. According to the modeling results, the image of the tourist destination with a path coefficient of 0.371 has the greatest impact on the attractiveness of the tourist destination. Based on this, the existing socio-cultural attractions are prior to the physical attractions and creating a favorable mental image in the minds of tourists requires more attention to local culture and social capital. The city management can provide cultural events based on the special traditions of the city, to attract more tourists. Today, the innovation of creating events has an important share of strengthening tourism in the global tourism market, and the city of Rasht has the necessary socio-cultural bases. In order to create events, more attention should be paid to the local culture and social capital of the city, which in the first step requires accurate study of customs and culture of Rasht. The next step needs the support of officials to provide the manifestations of creativity in tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • destination image
  • destination attractions
  • destination attractiveness
  • tourism destination
  • Rasht city
اسدی پیمان، زهرا؛ توکلی نیا، جمیله؛ رضویان، محمدتقی؛ قورچی، مرتضی (1399)، ارزیابی کیفیت مقصد گردشگری مرکز شهر تهران مطالعه موردی: بازار بزرگ، منطقه 12 تهران، نشریه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 3، صص 35-50.
اشپشت، یان (1395)، گردشگری معماری، ترجمه لیلا وثوقی، چاپ اول، سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان.
حمیدی، آرمان؛ سالاری پور، علی اکبر؛ حسام، مهدی (1400) ارزیابی سیاست های مدیریت شهری دربهره برداری از برند شهر خلاق (مطالعه موردی: رشت)، پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، دوره 9، شماره 2، صص 439-461.
ساعی، علی؛ نائیجی، مختار و همدانیان، فاطمه (1389) نقش جاذبه‌های مقصد گردشگری در جذب توریست فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 20، صص 121-144.
Alhemoud, A. M., & Armstrong, E. G. (1996). Image of tourism attractions in Kuwait. Journal of travel Research, 34(4), 76-80
Ariani, V. (2018, March). Integrated city as a model for a new wave urban tourism. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012187). IOP Publishing.‏ Ariya, G., Wishitemi, B., & Sitati, N. (2017). Tourism destination attractiveness as perceived by tourists visiting Lake Nakuru National Park, Kenya.‏ International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH), vol 3, no. 4, 2017, pp. 1-13.
Bhati, A., & Pearce, P. (2017). Tourist attractions in Bangkok and Singapore; linking vandalism and setting characteristics. Tourism management, 63, 15-30.‏ Boivin, M., & Tanguay, G. A. (2019). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Québec City and Bordeaux. Journal of destination marketing & management, 11, 67-79.‏ Bonn, M. A., Joseph-Mathews, S. M., Dai, M., Hayes, S., & Cave, J. (2007). Heritage/cultural attraction atmospherics: Creating the right environment for the heritage/cultural visitor. Journal of Travel Research, 45(3), 345-354.‏ Campo-Martínez, S., Garau-Vadell, J. B., & Martínez-Ruiz, M. P. (2010). Factors influencing repeat visits to a destination: The influence of group composition. Tourism Management, 31(6), 862-870.
Cheng, T. M., & Lu, C. C. (2013). Destination image, novelty, hedonics, perceived value, and revisiting behavioral intention for island tourism. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(7), 766-783.‏ Cheng, T. M., C. Wu, H., & Huang, L. M. (2013). The influence of place attachment on the relationship between destination attractiveness and environmentally responsible behavior for island tourism in Penghu, Taiwan. Journal of Sustainable Tourism, 21(8), 1166-1187.
Cucculelli, M., & Goffi, G. (2016). Does sustainability enhance tourism destination competitiveness? Evidence from Italian Destinations of Excellence. Journal of Cleaner Production, 111, 370-382.‏ Ćulić, M., Vujičić, M. D., Kalinić, Č., Dunjić, M., Stankov, U., Kovačić, S., ... & Anđelković, Ž. (2021). Rookie Tourism Destinations—The Effects of Attractiveness Factors on Destination Image and Revisit Intention with the Satisfaction Mediation Effect. Sustainability, 13(11), 5780.‏ Das, D., Sharma, S. K., Mohapatra, P. K., & Sarkar, A. (2007). Factors influencing the attractiveness of a tourist destination: A case study. Journal of Services Research, 7(1), 103-134.
Edward, M., & George, B. (2008). Tourism development in the state of Kerala, India: A study of destination attractiveness. European journal of tourism research, 1(1), 16-38.‏ Formica, S., & Uysal, M. (2006). Destination attractiveness based on supply and demand evaluations: An analytical framework. Journal of Travel Research, 44(4), 418-430.‏ Hou, J. S., Lin, C. H., & Morais, D. B. (2005). Antecedents of attachment to a cultural tourism destination: The case of Hakka and non-Hakka Taiwanese visitors to Pei-Pu, Taiwan. Journal of Travel Research, 44(2), 221-233.‏ Islam, S., Hossain, M. K., & Noor, M. E. (2017). Determining drivers of destination attractiveness: The Case of nature-based tourism of Bangladesh. International Journal of Marketing Studies, 9(3), 10-23.
Kanwel, S., Lingqiang, Z., Asif, M., Hwang, J., Hussain, A., & Jameel, A. (2019). The influence of destination image on tourist loyalty and intention to visit: Testing a multiple mediation approach. Sustainability, 11(22), 6401.‏ Kim, D., & Perdue, R. R. (2011). The influence of image on destination attractiveness. Journal of Travel & Tourism Marketing, 28(3), 225-239.‏ Krešić, D., & Prebežac, D. (2011). Index of destination attractiveness as a tool for destination attractiveness assessment. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 59(4), 497-517.
Lee, C. F., Chen, P. T., & Huang, H. I. (2014). Attributes of destination attractiveness in Taiwanese bicycle tourism: The perspective of active experienced bicycle tourists. International journal of hospitality & tourism administration, 15(3), 275-297.‏ Lee, C. F., Ou, W. M., & Huang, H. I. (2009). A study of destination attractiveness through domestic visitors' perspectives: The case of Taiwan's hot springs tourism sector. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 14(1), 17-38.‏ Ma, E., Hsiao, A., & Gao, J. (2018). Destination attractiveness and travel intention: the case of Chinese and Indian students in Queensland, Australia. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(2), 200-215.
Markowski, J., Bartos, M., Rzenca, A., & Namiecinski, P. (2019). An evaluation of destination attractiveness for nature-based tourism: Recommendations for the management of national parks in Vietnam. Nature Conservation, 32, 51.‏ Mikulić, J., Krešić, D., Prebežac, D., Miličević, K., & Šerić, M. (2016). Identifying drivers of destination attractiveness in a competitive environment: A comparison of approaches. Journal of Destination Marketing & Management, 5(2), 154-163. Mohamad, M., Ali, A. M., & Ab Ghani, N. I. (2011). A STRUCTURAL MODEL OF DESTINATION IMAGE, TOURISTS’SATISFACTION AND DESTINATION LOYALTY. International journal of business and management studies, 3(2), 167-177.‏ O’Leary, S., & Deegan, J. (2005). Ireland’s image as a tourism destination in France: Attribute importance and performance. Journal of travel research, 43(3), 247-256.
Puh, B. (2014). Destination image and tourism satisfaction: The case of a Mediterranean destination. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(13), 538-544
Reitsamer, B. F., Brunner-Sperdin, A., & Stokburger-Sauer, N. E. (2016). Destination attractiveness and destination attachment: The mediating role of tourists' attitude. Tourism Management Perspectives, 19, 93-101.‏ Tam, B. T. (2012). Application of contextual approach for measuring tourism destination attractiveness. Journal of Science, 70(1), 217-226.‏ Vengesayi, S. (2003). A conceptual model of tourism destination competitiveness and attractiveness.‏ Conference Proceedings Adelaide, 637-647.
Vengesayi, S., Mavondo, F. T., & Reisinger, Y. (2009). Tourism destination attractiveness: Attractions, facilities, and people as predictors. Tourism Analysis, 14(5), 621-636.
Zahra, I. (2012). Destination image and tourism: A case study of Bangladesh. European journal of business and management, 4(6), 18-27.