مدل سازی سه بعدی میراث معماری با بکارگیری فتوگرامتری پهپاد؛ نمونۀ موردی: کاروانسرای دیرگچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسى ارشد گروه مرمت و احیاى ابنیه و بافتهاى تاریخى گرایش میراث معمارى، دانشکده معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه فتوگرامترى و سنجش از دور، دانشکده مهندسى نقشهبردارى و اطلاعات مکانى، پردیس دانشکدههاى فنى، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه فتوگرامترى و سنجش از دور، دانشکده مهندسى نقشهبردارى و اطلاعات مکانى، پردیس دانشکده هاى فنى، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه معمارى، دانشکده معمارى، پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مدل‌سازی سه‌بعدی میراث معماری، به‏‌دلیل تعدد، پیچیدگی، گستردگی و یا محدودیت دسترسی این آثار، نیازمند به‌کارگیری ابزارهای توانمند و منعطف و روش‏هایی‏ سریع و مقرون‏به‏صرفه در اخذ و ثبت دقیق اطلاعات است. فتوگرامتری پهپاد یکی از روش‏های نوینی است که با پیشرفت تکنولوژی‏‏ در دهه‏های اخیر، به‏صورت منفرد یا در ترکیب با روش‏های دیگر، به‏طور گسترده‏ای در مدل‌سازی سه‌بعدی میراث‏فرهنگی غیرمنقول استفاده می‌شود. این پژوهش کاربردی با هدف ارزیابی توانایی فتوگرامتری پهپاد در مدل‌سازی سه‌بعدی میراث معماری انجام گرفته ‏است. نمونه موردی پژوهش حاضر کاروانسرای دیرگچین، به عنوان یکی از آثار زنجیره‏ای پروندۀ ارسال شده برای ثبت ‏در فهرست میراث جهانی یونسکو می‌باشد. برای انجام این پژوهش ابتدا طراحی اخذ داده صورت گرفت و طبق آن تصاویر هوایی با استفاده از پهپاد و تصاویر زمینی به‌طور مستقیم اخذ گردید و کنترل کیفیت داده‌ها انجام شد. سپس وضعیت سه‌بعدی تصاویر طی پردازشی فتوگرامتریک تعیین و ابرنقطۀ متراکم ایجاد شد. از اعمال بافت روی شبکه‌های هوایی و زمینی تولید شده، که توسط نقاط شاخص مشترک باهم یکپارچه شدند، مدل‌ سه‏بعدی کاروانسرای دیرگچین با بافت واقعی و مقیاس 1:200 بدست آمد. ارزیابی نتایج تدقیق شده توسط نقاط کنترل زمینی، بیانگر توانایی بالای فتوگرامتری پهپاد به‌عنوان روشی سریع در مستندنگاری و مدل‌سازی سه‌بعدی خارجی میراث معماری با دقت زمینی بهتر از دو سانتی‌متر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

3D Modeling of Architectural Heritage Using UAV Photogrammetry. Case Study: Deir-e Gachin caravansary

نویسندگان [English]

  • Maryam Zeynalpoor Asl 1
  • Farhad Samadzadegan 2
  • Farzaneh Dadras Javan 3
  • Mohammad Hassan Talebian 4
1 Master Student of Restoration and Conservation of Architectural Heritage, Department of Restoration of Historic Buildings and Textures, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, Faculty of Surveying and Spatial Information Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Photogrammetry and Remote Sensing, Faculty of Surveying and Spatial Information Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Architecture, School of Architecture,College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Traditional survey and 3D documentation methods of Architectural Heritage are challenging, tedious, time-consuming, and error-prone due to the spatial geometry, ornament, and texture complexity in most of these structures. Recent developments in Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) photogrammetry technology have provided a precise, rapid, and cost-effective method to generate accurate 3D models of Architectural Heritage for documentation and conservation operations, individually or in combination other methodologies. This study aims to evaluate the ability of UAV photogrammetry to produce a 3D model of a relatively complex Architectural Heritage. Deir-e Gachin Caravansary is one of the 56 Caravanserais in the Persian Caravanserais file -nominated in the UNESCO World Heritage List- which has specific architectural features chosen for this study. This caravansary is situated on the ancient route from Ray to Isfahan, located in the center of the Kavir National Park. This building bears several structural interventions during the past centuries and witnesses historical phases, from its construction in the Sasanian era to its abandonment and negligence in the late Qajar era, right up to the 21st century, when restored and adaptively reused as a tourism destination. The general workflow of this study contains three steps. The first step involves drawing data acquiring plans. Considering the features and complex characteristics of Deir-e Gachin and the possible presence of obstacles at this site to be surveyed is decided to employ aerial and terrestrial platforms to gathering photogrammetric images. In order to acquire complete documentation of the caravansary for photogrammetric purposes, two right cross flights with a ground sampling distance (GSD) of 2 cm are planned. On the other hand, four epochs are determined to acquire terrestrial photogrammetric images. At the second step, the aerial data acquisition of the rooftop and site plan is carried out by a fixed-wing UAV equipped with a non-metric camera. Afterward, two terrestrial photogrammetric processes are applied to acquiring the exterior and central courtyard facades pictures. To be able to record the exact geographic positions of the images, a post-process kinetic (PPK) GPS is attached to the camera during the terrestrial photogrammetric survey. The captured Aerial images are geotagged using the flight logs. The third step is the photogrammetric process to create an integrated and textured 3D model. In this step, aerial and terrestrial images are aligned separately by the software. The outputs of this process were two individual sparse points clouds. Then each aerial and terrestrial dense points clouds are created. Eventually, the aerial and terrestrial meshed surfaces aligned and merged to create an integrated coarse 3D model. After applying texture to the beforehand produced 3D model, the caravansary`s textured model is created. Accuracy evaluation of the result using GCPs shows an accuracy of ±2 cm in the 1:200 scaled 3D model of Deir-e Gachin caravansary. This study demonstrates the high potential of UAV photogrammetry as a fast, accurate, and reliable data acquisition method in producing a detailed exterior 3D model of Architectural Heritage structures, containing high resolution spatial, spectral, and textural information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UAV photogrammetry
  • Architectural Heritage documentation
  • Cultural Heritage 3D modeling
  • DSM
  • Texture mapping
 احسانی، محمدتقی (1381)، یادی از کاروانسراها، رباط‌ها و کاروانها. تهران: امیرکبیر.
پرونده ثبتی کاروانسرای دیرگچین (1382)، سازمان میراث فرهنگی کشور.
 پیرنیا، حسن (1381)، ایران باستان با تاریخ مفصل ایران قدیم. 2 جلد. تهران: انتشارات زرین و نگارستان.
 ریاضی، محمدرضا (1371)، کاروانسرای دیر گچین، اثر، 65-48.
 شکوهی، مهرداد (1386)، دیرگچین: کاروانسرایی ساسانی در جنوب سرزمین ری. مجله باستانشناسی و تاریخ, 81-67.
 صبوری زالوآبی، آرش (1392)، تاریخچه کاروانسرا. تاریخ پژوهی، 182- 145.
 کیانی, محمد یوسف، و ولفرام کلایس (1362)، فهرست کاروانسراهای ایران. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان حفاظت آثار باستانی ایران.
Aicardi, I., Chiabrando , F., Grasso, N., Lingua , A. M., Noardo , F., & Spanò , A. (2016). UAV photogrammetry with oblique images: First analysis on data acquisition and processing. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (pp. 835-842). Prague, Czech Republic: ISPRS .
Alicandro, M., & Rotilio , M. (2019). UAV PHOTOGRAMMETRY FOR RESILIENCE MANAGEMENT IN RECONSTRUCTION PLAN OF URBAN HISTORICAL CENTRES AFTER SEISMIC EVENTS. A CASE STUDY. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 55-61.
. Azzola, P., Cardaci, A., Roberti, G. M., & Nannei , V. M. (2019). Uav photogrammetry for cultural heritage preservation modeling and mapping Venetian Walls of Bergamo. “3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures (pp. 45-50). Bergamo, Italy: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
. Bakirman, T., Bayram, B., Akpinar, B., Karabulut, M. F., Bayrak, O. C., Yigitoglu, A., & Seker, D. Z. (2020). Implementation of ultra-light UAV systems for cultural heritage documentation. Journal of Cultural Heritage, 44, 174-184.
. Balletti, C., & Guerra, F. (2015). The survey of cultural heritage: a long story. Rendiconti Lincei, 115-125.
. Campana, S., Sordini, M., & Remondino, F. (2007). Integration of geomatics techniques for digital documantation of heritahe areas. 1st International EARSeL Workshop (pp. 309-312). Rome: Aracne.
. Capper, J. (1907). Photographs of Stonehenge, as seen from a War Balloon. Archeologia.
. Cuperschmid , A., Fabricio , M. M., & Franco Jr. , J. (2019). HBIM Development of A Brazilian Modern Architecture Icon: Glass House by Lina Bo Bardi. Heritage, 1928-1940.
. Di Benedetto, C., Gautiero, A., Guarino, V., Allocca, V., De Vita, P., Morra, V., ... & Calcaterra, D. (2020). Knowledge-based model for geomaterials in the Ancient Centre of Naples (Italy): Towards an integrated approach to cultural heritage. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 18, e00146.
. D. Stek, T. (2016). Drones over Mediterranean landscapes. The potential of small UAV`s(drones) for site detection and heritage managment in archeological survey projects: A case study from Le Pianelle in the Tappino Valley, Molise (Italy). Journal of Cultural Heritage, 1066-1071.
 Eisenbeiss, H. (2004). A MINI UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV): SYSTEM OVERVIEW AND IMAGE ACQUISITION. Pitsanulok, Thailand: International workshop on Processing and visualization using HIGH-RESOLUTION IMAGERY.
. Eisenbeiss, H. (2009). UAV Photogrammetry. Zürich: Institut für Geodäsie und Photogrammetrie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule.
. Eisenbeiss, H., Lambers, K., & Sauerbier, M. (2005). Photogrammetric recording of the archaeological site of Pinchango Alto (Palpa, Peru) using a mini helicopter (UAV). The world is in your eyes.
. Eisenbeiss, H., Lambers, K., Sauerbier, M., & Li, Z. (2005). Photogrammetric Documentation of an Archeological (Palpa, Peru) Using an Autonomous Model Helicopter. CIPA 2005 XX International Symposium. Torino, Italy.
. Gagliolo, S., Fagandini, R., Federici, B., Ferrando, I., Passoni, D., Pagliari, D., . . . Sguerso, D. (2017). USE OF UAS FOR THE CONSERVATION OF HISTORICAL BUILDINGS IN CASE OF EMERGENCIES. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 81-88.
. Grussenmeyer, P., Landes, T., Doneus, M., & Lermat, J.-L. (2018). Basics of range-based modelling techniques in Cultural Heritage. In E. Stylianidis, & F. Remondino, 3D Recording, Documentation and Management of Cultural Heritage (pp. 305-368). Whittles Publishing.
. Haddad, N. (2011). From ground surveying to 3D laser sacanner: A review of techniques used for spatial documentation of histioric sites. Journal of King Saud University, 109-118.
. Hampton, J. (1974). Anexperimentinmultispectralairphotographyfor archaeological research. The photogrammetric record, 37-64.
. Hassani, F. (2015). Documentation of cultural heritage techniques, potentials and constraints. 25th International CIPA Symposium (pp. 207-214). Taipei, Taiwan: The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing ans Spatial Information Sciences.
. Hampton, J. (1974). .Anexperimentinmultispectralairphotographyfor archaeological research. The photogrammetric record, 37-64.
. Hendrickx, M., Gheyle, W., Bonne, J., Bourgeois, J., Wulf, A. D., & Goossens, R. (2011). The use of stereoscopic images taken from a microdrone for the documentation of heritage – An example from the Tuekta burial mounds in the Russian Altay. Journal of Archaeological Science, 2968-2978.
. Hoon Jo, Y., & Hong, S. (2019). Three-Dimensional Digital Documentation of Cultural Heritage Site Based on the Convergence of Terrestrial Laser Scanning and Unmanned Aerial Vehicle Photogrammetr. ISPRS International Journal of Geo-information.
. Kadobayashi, R., Kochi, N., Otani, H., & Furukawa, R. (2004). Comparison and evaluation of laser scanning and photogrammetry and their combined use for digital recording of cultural heritage. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
 King, T. (1978). The Archaeological Survey: Methods and Uses. Washington : U.S. Department of the Interior . 
Lambers, K., Eisenbeiss, H., Sauerbier , M., Kupferschmidt , D., Gaisecker, T., Sotoodeh, S., & Hanusch , T. (2007). Combining photogrammetry and laser scanning for the recording and modelling of the Late Intermediate Period site of Pinchango Alto, Palpa, Per. Journal of Archaeological Science, 1702-1712.
. Maharani, M., Charieninna, A., & Nugroho, H. (2020, June). Identification of photo number effect for 3D modeling in Agisoft software. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 500, No. 1, p. 012073). IOP Publishing.
Malinverni , E., Conati Barbaro, C., Pierdicca, R., Bozzi, C., & Tassetti, A. (2016). UAV SURVEYING FOR A COMPLETE MAPPING AND DOCUMENTATION OF ARCHAEOLOGICAL FINDINGS. THE EARLY NEOLITHIC SITE OF PORTONOVO. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 1149-1155.
. Matini, M., Andaroodi, E., & Onoc, K. (2018). A 3D approach to reconstitution of the adobe citadel of Bam after earthquake: a complementary interpretation of architectural heritage knowledge, aerial photogrammetry, and heterogeneous data. Internatioanl Journal of Architectural Heritage, 1-19.
. Moreno, C., Gordo, J., López, E., Blanco, A., López, F., & López , I. (2016). From point cloud to BIM: an integrated workflow for documentation, research and modelling of architectural heritag. Survey Review, 212-231.
. Mulahusić, A., Tuno, N., Gajski , D., & Topoljak, J. (2018). Comparison and analysis of results of 3D modelling of complex cultural and historical objects using different types of terrestrial laser scanner. Survey Review, 1-8.
. Pepe, M., & Costantino, D. (2021). UAV photogrammetry and 3d modelling of complex architecture for maintenance purposes: The case study of the masonry bridge on the Sele river, Italy. Periodica Polytechnica Civil Engineering, 65(1), 191-203.
. Pierdicca, R. (2018). Mapping Chimu's settlements for conservation purposesusing UAV and close range photogrammetry. The virtual reconstruction of Palacio Tschudi, Chan Chan, Peru. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 27-34.
 quan Li, X., an Chen, Z., ting Zhang, L., & Jia, D. (2016). Construction and accuracy test of a 3D model of non-metric camera images using Agisoft PhotoScan. Procedia Environmental Sciences, 36, 184-190.
. Ramírez, C., Carridondo, P., Paneque, L., & Vega, F. (2019). UAV PHOTOGRAMMETRY AND HBIM FOR THE VIRTUAL RECONSTRUCTION OF HERITAGE. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 271-278.
. Rizzi, A., Voltolini, F., Remondino, F., Girardi, S., & Gonzo, L. (2007). Optical measurement techniques for the digital preservation, documentation and analysis of cultural heritage. Conference on Optical 3D Measurement Techniques, (pp. 16-24).
. Shokoohy, M., (1983). The Sasanian Caravanserai of Dayr-i Gachīn, South of Ray, Iran, BSOAS 46, 1983, pp. 445-61. available online at
https://www.iranicaonline.org/articles/dayr-e-gacin (accessed on 26 January 2021).
 Shokoohy, M., (1983). The Sasanian caravanserai of Dayr-i Gachin, south of Ray, Iran, BSOAS, XLVI, iii, 1983, pp. 445-61. available online at http://shokoohy.com/iranian_studies_2_16.html (accessed on 27 January 2021).  SuziedelyteVisockiene, J., Puziene, R., Stanionis, A., & Tumeliene, E. (2016). Unmanned Aerial Vehicles for Photogrammetry: Analysis of Orthophoto Images over the Territory of Lithuania. International Journal of Aerospace Engineering, 1-9.
 Tache, A. V., Sandu, I. C. A., POPESCU, O. C., & PETRIŞOR, A. I. (2018). UAV SOLUTIONS FOR THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE. CASE STUDY: HALMYRIS ARCHAEOLOGICAL SITE. International Journal of Conservation Science, 9(4).
 Templin, T., & Popielarczyk, D. (2020). The use of low-cost unmanned aerial vehicles in the process of building models for cultural tourism, 3D web and augmented/mixed reality applications. Sensors (Switzerland), 20(19), 1-26.
. Wester Ebbinghau, W. (1980). Aerial Photography by RadioControled Model Helicopter. London: Phorogrammefric Record.
. Widartono, B. S., & Fitri, A. (2016, November). Utilization of Orthophoto Imagery for Mapping The Cultural Heritage Area (Ijo Temple Complex, District Prambanan, Yogyakarta). In lst International Conference on Geography and Education (ICGE 2016) (pp. 189-192). Atlantis Press.
. Yastikli, n. (2007). Documentation of cultural heritage using digital photogrammetry and laser scanning. Journal of Cultural Heritage, 423-437.
. Yasuda, Y., & Miyatsuka, Y. (2001). Archaeological 3D visualization for Chinese fortress sites. Recreating the Past - Visualization and Animation of Cultural Heritage. Ayutthaya, Thailand: ISPRS Workshop Commission 5.
. Zischinsky , T., Dorffner, L., & Rottensteiner, F. (2000). Application of a new model helicopter system in architectural photogrammetry. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, 177-183.