بررسی تاثیر ویژگی‌های کالبدی- محیطی مسکن حمایتی پساسانحه بر زندگی زنان سرپرست خانوار از دیدگاه نظریه ناهماهنگی شناختی، مورد مطالعاتی مجتمع نرگس، پس از زلزله 1382 بم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، لویزان، تهران

2 گروه سوانح و بازسازی دانشکده معماری و شهرسازی

3 استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

4 گروه بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رخداد سوانح، بر عملکرد اجتماعی-روانی جوامع تاثیر گذاشته و موجب ناهماهنگی‌های شناختی در ابعاد مختلف می‌شوند. به سبب تاثیر راهبردهای مواجهه با این پیامدها و سنجش عملکرد مسکن حمایتی بر بازتوانی بازماندگان سانحه، پژوهش به بررسی نقش ویژگی‌های کالبدی- محیطی مسکن حمایتی زنان سرپرست خانوار، ارائه شده توسط بنیادی خیریه، در فرایند کاهش ناهماهنگی‌ها و تجارب تروماتیک پس از زلزله 1382 بم، پرداخته است. پژوهش اکتشافی و از رویکردهای پژوهش-روایت و مردم‌نگاری با تکینک‌ مشاهده مشارکتی با 8 خانواده بین سالهای 2016 تا 2018، با هدف بررسی تجارب بی‌خانمانی از زلزله تا اقامت در مجتمع؛ معانی و ادراکات؛ حوادث قابل توجه و رفتار فضایی-مکانی استفاده شد. انتخاب نمونه به صورت داوطلبانه و داده‌ها به روش تحلیل محتوا طبقه‌بندی و سازماندهی شدند. بر اساس یافته‌ها، تجربه مصائب و مشکلات پیش از اسکان در مسکن حمایتی سبب الزام انطباق، دلبستگی مکانی و انگیزه‌های استمرار سکونت شده-اند. ویژگی‌های کالبدی- محیطی پاسخگو و سازگار با انگیزه‌ها، حمایت مالی و معنوی؛ توجه به حریم و قلمرو؛ احیای سبک زندگی در خانواده گسترده؛ همسانی ظاهری(عدالت)؛ اطمینان؛ امنیت؛ نور و منظر مطلوب مسکن؛ تجهیزات و تسهیلات رفاهی؛ بهبود کیفیت زندگی؛ تعامل با محیط سبز؛ آشناییت و انس با عناصر معماری؛ سازگاری بومی و آسایش اقلیمی بوده ‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Physical-Environmental Characteristics of Post-disaster Supportive Housing on female-Headed Households Life from the Perspective of Cognitive dissonance Theory, Case Study: Narges Complex, after the 2003 Bam Earthquake

نویسندگان [English]

  • saeedeh asadi 1
  • Zoheir Mottaki 2
  • ali sharghi 3
  • maryam dehghani 4
1 architecture and urban planning, shahid rajaee teacher training university, tehran.
2 Department of Disasters and Reconstruction Shahid Beheshti faculty of Architecture and urban planning
3 Assistant Professor at Shahid Rajaee Teacher Training University
4 reconstruction after disaster department, shahid beheshti university
چکیده [English]

Disaster-related stressful life events affect socio-psychological society’s functions and cause cognitive dissonance in different dimensions and life changes. Due to the impact of management and strategies for dealing with these consequences in different dimensions and environments and survivors' lives, the present study investigates the role of physical-environmental characteristics of supportive housing in dissonance reduction and traumatic experiences processes of vulnerable female-Headed Households after the 2003 Bam earthquake and homelessness. Over 15 years after living in the complex, despite the ownership, functional-physical, social, and economic problems, the resident’s tendency to live in this place, satisfaction with the conditions of the complex, and place attachment among families are extremely high. The nature of research is exploratory. Due to the nature of the research, the long time since the earthquake, and the purpose of the study to obtain the long-term effects of the disaster and the settlement type, in the process of research conducting, research-narrative and ethnographic approaches with participatory observation and living with eight families between 2016 and 2016 2018 was used to examine the experiences of homelessness from earthquake to residence in the complex; perceived individual and collective meanings; significant life events and spatial behaviors. The sampling method was purposive and voluntary. To enhancing the confidence, reliability and validity of the research qualitative findings, informal interviews with other residents during walking through the complex, interviews with community-based social workers and women's advocacy organizations were used as a way to enrich the traditional ethnographic method. Data were categorized and organized by content analysis method. Based on the findings, the experience of disasters and pre-settlement problems, necessitates living adaption in the complex, deciding to change attitudes toward life issues, livelihoods, individual and behavioral functions such as social isolation aimed at continuing to live in this complex eventually resulted lifestyle changes. Reasons for the necessity of compliance adaption and early decisions by women to live in supportive housing include lack of housing options, family and children care rationality, inadequate living conditions in emergency and temporary camps, lack of ownership, loss of family head, homelessness, repeated relocation, widespread destruction and disturbance in strength, privacy and security concepts. Changing the mentality of this community from concepts such as relationships and neighborhoods, living environment, mental security, territory and privacy, personal reclusion, psycho-spatial ownership, created the need for a safe and stable shelter to improve one's self-esteem and to respond to built motivations. Responsive and consistent physical-environmental characteristics with the aforementioned motivations, including financial and spiritual support; attention to privacy and territories in spatial layout and housing; revival of extended family life style; external homogeneity of units(justice); reassurrance and Mental security; Optimal lighting and landscaping; Welfare equipment and facilities; quality of life Improvement; Interaction with the green environment; Familiarity with architectural elements; Native compatibility; child-friendly places and climatic comfort. Due to the vital role of post-disaster supportive housing for vulnerable people, paying attention to the impacts and consequences of design and planning principles on lifestyle, user community needs, worldview, culture and custom of the disaster community is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supportive housing
  • Physical-Environmental Characteristics
  • cognitive dissonance
  • Female-headed households
  • the 2003 Bam earthquake
  • homelessness
انصاری، حمیدرضا، (1394)، ارزیابی و تحلیل کارکردپذیری طرحهای معماری مسکن در اندازه کوچک، نمونه موردی: مجموعه پنجاه هزار واحدی غدیر مسکن مهر، نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، دوره ۲۰، شماره 3 ، ص 95-104 
حسین پور، رضا، بلالی اسکویی،  آزیتا،  کی نژاد، محمدعلی،  (1397)، تحلیل و ارزیابی شیوه های طراحی در کارکردپذیری مسکن کوچک مقیاس؛ نمونه موردی: مسکن مهر شهر پردیس، فصلنامه علمی مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره  12، شماره 22 ، ص 21-30
خالدیان، هوشمند، (1394)،  طراحی مجتمع های مسکونی برای اقشار کم درآمد، مطالعه موردی مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد شهرستان قروه،کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته، اسفند 1394، تهران.
دهقانی، مریم، فلاحی، علیرضا، (1397)، بررسی مراکز معیشتی و سکونتی زنان سرپرست خانوار پس از زلزله 1382 بم(نمونه موردی: مجتمع نرگس بم)، پایان نامه کارشناسی ارشد معماری، گرایش بازسازی پس از سانحه، دانشگاه شهید بهشتی.
رضویان، محمد تقی، هرایینی، مصطفی، بهرامی، مهرداد ، علیزاده، پریا، (1396)،  ارزیابی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن مهر از نظر شهروندان (مطالعه موردی : مسکن مهر شهر پرند)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال 6 ، شماره 24،  ص 51-64 .
فلاحی، علیرضا،(1396)، تاملاتی بر رویکردها و مدلهای بازسازی پس از سانحه، چاپ اول، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تهران.
ضابطیان، الهام ، صادقی، علیرضا، حسین آبادی، سمانه، (1396)،  بررسی میزان رضایت مندی ساکنان از پروژه های مسکن مهر با تأکید بر ارزیابی مؤلفه های عینی(نمونه موردی: پروژه مسکن مهر قم)، نشریه علمی - پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، دوره 8، شماره 14، ص 173- 184
عبدیان، محمد، مشکینی، ابوالفضل،(1389)،  ارزیابی سیاست مسکن اجتماعی در تامین مسکن گروه کم درآمد (نمونه : شهرستان رباط کریم)، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس.
لقمانی، سارا، (1396)، زنان در شرایط بحرانی، هنگام وقوع زلزله و سیل، انتشارات شیرازه، تهران.
نوغانی دخت بهمنی، محسن، عباچی، اعظم  ،(1396)، روایت در جایگاه تحقیق و تحقیق در جایگاه روایت: نکات اشتراک و افتراق، روش شناسی علوم انسانی، دوره 23، شماره 90،ص  141-169.
وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی،(1395)، مسکن اجتماعی، https://www.mrud.ir/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
 
Brehm, J. W, Cohen, A. R, (1962), Explorations in cognitive dissonance, Hoboken, John Wiley & Sons Inc. US.
Cancaro, S, Forward, In: Bloomfield, Martha Aladjem (Eds), My eyes feel they need to cry: Stories from the formerly homeless, East Lansing, MI: Michigan State University Press, (2013), ix–xi.
Chaiken S, Giner-Sorolla R, Chen S. Beyond accuracy: Defense and impression motives in heuristic and systematic information processing, In: Gollwitzer, Peter M., (Eds), Psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior, Guilford Press, New York, US, (1996), 553-578.
Chang, Y, (2012), Resourcing for post-disaster reconstruction: A comparative study of Indonesia and China, Disaster Prevention and Management, Vol (21), Issue 1, 7-21, DOI: 10.1108/09653561211202674
Chesters J, Fletcher M, Jones R. Mental illness, (2005), recovery and place, Auste-journal Adv Ment Heal, Vol (4), Issue 2, 89–97. doi: 10.5172/jamh.4.2.89
C.Matz David, Wood Wendy, (2005), Cognitive Dissonance in Groups: The Consequences of Disagreement, Journal of Personality and Social Psychology, Vol (88), No. 1, 22–37. DOI: 10.1037/0022-3514.88.1.22
Corporation for Supportive Housing(CSH) Consulting Group, (2009), Recommendations for Designing High-Quality Permanent Supportive Housing, prepared by CSH’s Illinois Program and the CSH Consulting Group.
Cutter SL, (2017), The forgotten casualties redux: women, children, and disaster risk. Glob Environ Change, Vol(42), 117–121.
Curryer C, (2019), Supportive Housing. In: Gu D., Dupre M. (Eds), Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer.
C. Inman Jordan, (2014), Design for Dignity, A Supportive Housing Community for Families and Youth, A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Architecture, University of Washington.
Da Silva, Jo, (2007), Quality and standards in post-disaster shelter, the Structural Engineer, Upper Belgrave Street, London.
Dekel, S, Ein-Dor, T, Zahava, S, (2012), Posttraumatic growth and posttraumatic distress: A longitudinal study. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy, Vol (4), Issue 1,94–101
Dohler Ehren, Bailey Peggy, Rice Douglas, Katch Hannah, (2016), Supportive Housing Helps Vulnerable People Live and Thrive in the Community, Center on Budget and Policy Priorities,
Duddridge Naomi, (2010), Trauma-Informed Design: Healing and Recovery in Second-Stage Housing, a thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Interior Design, The University of Manitoba.
D.Waters, Richard, (2009), Examining the role of cognitive dissonance in crisis fundraising, Public Relations Review;  Vol(35), Issue 2, 139-143.
E. Cherry, Katie, (2015), Traumatic Stress and Long-Term Recovery: Coping with Disasters and Other Negative Life Events, Department of Psychology Louisiana State University Baton Rouge, Springer, USA, DOI 10.1007/978-3-319-18866-9
E. Enarson, Elaine, (1999), Violence Against Women in Disasters: A Study of Domestic Violence Programs in the United States and Canada, Violence Against Women, Vol (5), Issue 7.
E. Enarson, Elaine, Fordham, M, (2001), From women's needs to women's rights in disasters, Global Environmental Change Part B, Environmental Hazards, Vol (3), Issue 3, 133-136, DOI: 10.3763/ehaz.2001.0314
Enos, Gary,(2017), New Denver housing community takes trauma‐informed design to next level, Mental Health Weekly, Vol(27), Issue 35, 1-7.
Farkas Marianne, Coe Steve, (2019), From Residential Care to Supportive Housing for People with Psychiatric Disabilities: Past, Present, and Future, Front. Psychiatry, Vol (10), Issue 862. doi:10.3389/fpsyt.2019.00862
Festinger Leon, (1957), A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press, London.
Festinger, Leon, M. Carlsmith James, (1959), COGNITIVE CONSEQUENCES OF FORCED COMPLIANCE, The Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol (58), Issue 2, 203-210.
Félix Daniel, M. Branco Jorge, Feio Artur, (2013), temporary housing after disaster: a state of the art survey,  Habitat International, Vol( 40) , 136-141.
Fordham, Maureen, Ketteridge, Anne-Michelle, “Men must work and women must weep” Examining gender stereotypes in disasters, In: Enarson, Elaine, Hearn Morrow, Betty, (Eds), The gendered terrain of disaster: Through women's eyes, International Hurricane Center, Laboratory for Social and Behavioral Research, Florida International University, US, (1998), 81-94.
Frey Dieter, (1986), Recent Research On Selective Exposure to Information, In: Berkowitz Leonard, Advances in Experimental Social Psychology. Vol (19), 41-80.
G. Janney James, Masuda Minoru, H. Holmes Thomas, (1977), impact of a natural catastrophe on life events, journal of human stress, Vol (3), Issue 2, 22-34. DOI: 10.1080/0097840X.1977.9936084
Greenwald Anthony G, Ronis David L, (1978), Twenty Years of Cognitive Dissonance: Case Study of the Evolution of a Theory, Psychological Review, Vol (85), Issue 1, 53-57.
Harmon-Jones Eddie, (2000), cognitive dissonance theory perspective on the role of emotion in the maintenance and change of beliefs and attitudes, Emotions and Beliefs, How Feelings Influence Thoughts, Cambridge University Press, London, 185-211.
Harmon-Jones Eddie, Harmon-Jones Cindy, M. Amodio David, (2012), A Neuro Scientific Perspective on Dissonance Guided by the Action-Based Model, In: Gawronski Bertram, Strack Fritz (Eds), Cognitive Consistency a Fundamental Principle in Social Cognition, New York, GUILFORD Press, USA, ISBN 9781609189464
Henwood, B. F., Cabassa, L. J., Craig, C. M., Padgett, D. K, (2013), Permanent supportivehousing: Addressing homelessness and healthdisparities? American Journal of Public Health, Vol (103), 188–192
Homeward Trust, (2017), PERMANENT SUPPORTIVE HOUSING: ESSENTIAL FOR ENDING HOMELESSNESS,
Hopper, E. K., Bassuk, E. L., & Olivet, J. (2009), Shelter from the storm: Trauma-informed Care in Homelessness Services. The Open Health Ser-vices and Policy Journal, Vol (2), 131–151.
Huffman, T, (2018), Built community: Architecture, community, and participation in apermanent supportive housing project. Journalof Social Distress and the Homeless, Vol (27), Issue 1,44–52
Indah Rosaria, (2018), Probing problems: Dilemmas of conducting an ethnographic study in a disaster-affected area, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol ( 31), 799–805.
International recovery platform, (2005), The Guidance Notes on Recovery: Gender, http://www.undp.org/content/dam/india/docs/guidance_note_on_recovery_gender.pdf
Jayeun Lee, Alexandra, (2016), Paradoxes of Building Back Better, Resilience by Design, advanced sciences and technologies for security applications eBook series, Springer international publishing, Switzerland, 33-54, DOI: 10.1007/978-3-319-30641-4
J. Aronson Elliot, (2011), The Social Animal, Eleventh edition, worth publishers, USA, ISBN-13: 978-1429233415
J. Horowitz Mardi, (1990), A Model of Mourning: Change in Schemas of Self and Other, journal of American psychoanalytic association, Vol (38), Issue 2, 297-324. DOI: 10.1177/000306519003800202
J. Rog, Debra, (2004), The Evidence on Supported Housing, Psychiatric Rehabilitation Journal, Vol (27), Issue 4, 334-344.
Johnson, Cassidy, (2007), Strategic Planning for Post-Disaster Temporary Housing, Disasters, Vol (31), 435-458. DOI: 10.1111/j.1467-7717.2007. 01018.x
Kronmüller Edmundo, G. Atallah Devin, Gutiérrez Ignacio, Guerrero Patricia, Gedd Manuel, (2017), Exploring indigenous perspectives of an environmental disaster: Culture and place as interrelated resources for remembrance of the 1960 mega-earthquake in Chile, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol (23), 238–247.
Kusenbach Margarethe, (2003), Street-phenomenology: the go-along as ethnographic research tool, Ethnography, Vol (4), Issue 3, 445-485.
K. Jha Abhas, Duyne Barenstein Jennifer, M. Phelps Priscilla, Pittet Daniel, Sena Stephen, (2010), Safer Homes, Stronger Communities, A Handbook for Reconstructing after Natural Disasters, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.
L.Hutchins Gerald, Norris Fran, (1989), Life change in the disaster recovery period, Environment and Behavior, Vol (21), Issue 1, 33-56.
Livable Housing Australia, (2017), Livable housing design guidelines, 4th edn, Forest Lodge.
Manzo LC, Perkins DD, (2006), Finding common ground: the importance of place attachment to community participation and planning. J Plan Lit, Vol (20), Issue 4, 335–50. doi: 10.1177/0885412205286160
McLane Yelena, Pable Jill, (2020), Architectural Design Characteristics, Uses, And Perceptions Of Community Spaces In Permanent Supportive Housing, Journal of Interior Design, Vol (45), Issue 1, 33-52.
M. McKimmie Blake, (2015), Cognitive Dissonance in Groups, Social and Personality Psychology Compass, Vol (9), Issue 4, 202-212.
Massey, D, Jess, P, (1995), A Place in the World? Places, Culture and Globalization. Oxford University Press, London.
M. Steele Claude, (1988), THE PSYCHOLOGY OF SELFAFFIRMATION: SUSTAINING THE INTEGRITY OF THE SELF, Advances in Experimental Social Psychology, Vol (21), 261-302.
Moreno Jenny, Shaw Duncan, (2018), Women’s empowerment following disaster: a longitudinal study of social change, Nat Hazards, Vol (92), 205–224.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, (2018), Permanent Supportive Housing: Evaluating the Evidence for Improving Health Outcomes Among People Experiencing Chronic Homelessness., The National Academies Press, Washington, DC.
Neuman, W. Lawrence, (2009), Social research methods: Qualitative and quantitative approaches ,7th edition, Edinburgh Gate, Pearson education limited, USA, ISBN-13: 978-0205615964
Nejat Ali, Ghosh Souparno, (2017), LASSO Model of Postdisaster Housing Recovery: Case Study of Hurricane Sandy, Natural Hazards Review, Vol (17), Issue 3.
Nelson, G, Smith Fowler, H, (1987), Housing for the chronically mentally disabled: Part II— Process and outcome. Canadian Journal of Community Mental Health, Vol (6), Issue 2, 79–91
Nelson Geoffrey, Hall G. Brent, Walsh-Bowers Richard, (1997), A Comparative Evaluation of Supportive Apartments, Group Homes, And Board-And-Care Homes for Psychiatric Consumer/Survivors, Journal of Community Psychology, Vol (25), Issue 2, 167–188.
N. Groat Linda, Wang David, (2013), Architectural Research Methods (Second Edition), Published by John Wiley & Sons, Inc., New Jersey. ISBN-13: 978-0750658515,
NYC Department of housing preservation and development,(2012), https://shnny.org/images/uploads/Design_Lehman.pdf
O’CONNOR, MARY-FRANCES, (2002), Making Meaning of Life Events: Theory, Evidence, And Research Directions for an Alternative Model, OMEGA- journal of death and dying, Vol (46), Issue 1, 51-75.
OXFAM, (2003), Guidelines for Post Disaster Housing version 1.doc, Participation & Gender in Reconstruction Housing, https://www.humanitarianlibrary.org/resource/guidelines-post-disaster-housing
OXFAM, (2012), Post-Earthquake Response And Reconstruction Gender-Sensitive Advocacy In Indonesia, Gender Equality In Emergencies, Oxfam Programme Insights, www.oxfam.org.uk/policyandpractice
Paiva, Vera Lúcia Menezes de Oliveira, (2008), A pesquisa narrativa: uma introdução, Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Vol(8), Issue  2,  Belo Horizonte  .
Pannell, J. (2007), Healthy hostels. Healthy life-styles for hostel residents: A guide to improve the health and well being of home-less and vulnerable people, JPK Research and Consultancy.
R. Goethals George, In: R Mullen Brian, Goethals George (Eds), Theories of Group Behavior, Part of the Springer Series in Social Psychology book series (SSSOC), Springer, New York, NY, (1986), 49-69.
Sadiqi Wardak, Zabihullah, Coffey, Vaughan, Trigunarsyah, Bambang, (2012) Rebuilding housing after a disaster: factors for failure. Proceedings of 8th Annual International Conference of the International Institute for Infrastructure, Renewal and Reconstruction (IIIRR), Kumamoto University, Kumamoto, Japan, 292-300.
Sagert, Erika, (2017), DESIGNING COMMON SPACES FOR WOMEN-CENTERED SUPPORTIVE HOUSING: A Practical Application of Intersectional Feminist Analysis, Professional Planning Project UBC’s School of Community and Regional Planning (SCARP), Atira Women’s Resource Society.
Schwarzer Ralf, Schulz Ute, (2003), stressful life events. Handbook of psychology, Health psychology, Vol (9), 29-56.
Shippee Glenn, Burroughs Jeffrey, Wakefield Stuart, (1980), Dissonance Theory Revisited: Perception of Environmental Hazards in Residential Areas, environment and behavior, Vol (12), Issue 1.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration, (2014), Concept of trauma and guidance of trauma informed approach. HHS Publication No. (SMA).
Toft, Brian, Reynolds, Simon, Risk perception and decision-making, In: LEARNING FROM DISASTERS: A MANAGEMENT APPROACH, third edition, Perpetuity Press, London, (2005), 1-11.
USICH (United State Interagency Council on Homelessness), (2014), https://www.usich.gov/tools-for-action/housing-first-in-permanent-supportive-housing/
United Nations Habitat, (2009), The Right to Adequate Housing: Fact Sheet 21(Rev1), Vol (21), Geneva: UN Office of the High Commissioner for Human Rights(OHCHR).
UNDP (United Nations Development programme), (2003), Gender and Disasters, Bureau for Crisis Prevention and Recovery.
UN Women, (2016), Time to act on gender, climate change and disaster risk reduction. The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.
V.Angrosino Michael, (1989), The Case History of an East Indian Trinidadian Alcoholic, journal of society for psychological anthropology, Vol (17), Issue 2, 202-225.
Whittaker Elizabeth, Dobbins Timothy, Swift Wendy, Flatau Paul, Burns Lucinda, (2017), First examination of varying health outcomes of the chronically homeless according to housing first configuration, Australian and New Zealand Journal of Public Health, Vol (41), Issue 3, 306-308, DOI: 10.1111/1753-6405.12631
Wilson William Julius, Chaddha, Anmol, (2010), The Role of Theory in Ethnographic Research, Ethnography, Vol (10), Issue4, 549-564.
Wood Joanna, J. Hysong Sylvia, J. Lugg Desmond, L. Harm Deborah, (2000), Is It Really So Bad? A Comparison of Positive and Negative Experiences in Antarctic Winter Stations, Environment and Behavior, Vol (32), No. 1, 84-110.
Wood Wendy, (2000), ATTITUDE CHANGE: Persuasion and Social Influence, annual review of psychology. 2000. Vol (51), Issue 1, 539-570, ISSN 00664308. ISBN 00664308. DOI: 10.1146/annurev.psych.51.1.539
World Bank group, (2018), Gender inclusion in post-disaster housing in India: Helping women and girls build resilience, https://reliefweb.int/report/india/gender-inclusion-post-disaster-housing-india-helping-women-and-girls-build-resilience
W. Schneider, F, A. Gruman, J, M. Coutts, L., (2011). applied social psychology: Understanding and addressing social and practical problems. SAGE, US.