جستاری در چگونگی آموزش تاریخ معماری از رهگذر توجه به «تفکر تاریخی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله نگاهی به چرایی و چگونگی آموزش تاریخ معماری و پیشنهاد چارچوبی کاربردی در زمینه آموزش تاریخ معماری است. روش تحقیق دراین مقاله روش استدلال منطقی است که نهایتا با رویکردی مصداقی، نتایج تحقیق را تبیین می‌نماید. در زمینه تدریس تاریخ، این مقاله ایجاد «بینش» را فراتر از انتقال «دانش» تلقی می‌‌کند. در رویارویی با بازخوردهای منفی در اثر اشتباه رایج نگاه «دانشی» به این درس، اهمیت موضوع «تفکر تاریخی» روشن می‌گردد که تفحص در آن از رهگذر توجه به «چیستی تفکر تاریخی» و «دستیابی به تفکر تاریخی» صورت می‌گیرد. با اتکا به تعاریف و برداشت‌های مطروحه از این مباحث، انواع برداشت‌های تاریخی با توجه به «شناخت سیر تکامل» و «شناخت جوهر تجارب تکرارشونده» اهمیت می‌یابند. بر این مبنا، کیفیت مطلوب در تدریس تاریخ باتوجه به سه مقوله «برانگیزش قوه کشف، تفسیر و تحلیل روابط وقایع تاریخی»، «انتزاع و ساده‌سازی وقایع تاریخی» و «استخراج قواعد و سنتهای تاریخی» قابل‌دستیابی می‌گردد. این مولفه‌ها موجد درک ویژگی «تداوم» در تاریخ است. باتوجه به چنین فرایندی، تکثر اطلاعات تاریخی بصورت قواعدی هم‌گرا و بینشی کل‌نگر ساده‌سازی می‌شوند. در اینصورت فراگیری تاریخ آسان می‌شود، تصمیم‌گیری در زمینه مسائل معاصر و پیش‌بینی پیامدهای این تصمیمات میسر می‌گردد و مفهومی به نام «تاریخ زنده» قابلیت ارائه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry of Architectural History Education through Exploring ‘Historical Thinking’

نویسنده [English]

  • Maryam Gharavi Khansari
University of Tehran
چکیده [English]

This paper aims to have an inquiry about why and how to teach architectural history and to suggest a practical framework in this regard. The research method is based on logical argumentation. The results have been investigated in some architectural cases. Since the logical argumentation methods vary from formal/mathematical argumentations to cultural/discursive argumentations, this research can be positioned in between as a mathematical/ cultural argumentation.
The research literature review proposes two different areas of subject, ‘philosophy of history’ and ‘historical narrations’. Studying the ‘philosophy of history’ literature, the first studies go back to Kant’s ‘the idea of universal history from a cosmopolitan point of view’ and Hegel’s ‘lectures on the philosophy of world history’. New theories are aroused by Popper’ ideas about positivism causality in historical events. On the other hand, reviewing the ‘historical narrations’ literature, Danto proposes the idea of history as constructed of narrative sentences. Gallie emphasizes on the literal metaphors for historical narratives and Collingwood believes in the role of imagination and comprehension in historical narratives.
Regarding history education, this paper believes that emphasis on transferring insight is more important than the transference of information. Analyzing the negative effects of the informational approach in this regard, the paper proposes the importance of ‘historical thinking’. In this regard, titles such as ‘the meaning of historical thinking’ and ‘achievement of historical thinking’ are described. With these considerations, different types of historical analysis are categorized according to ‘evolutional process’ and ‘the substance of repeating experiences’. So the appropriate quality of teaching architectural history can be attained through ‘arousing the power of discovering, interpretation and analysis of the relationships of historical events’, ‘abstraction and simplification of historical events’ and ‘extraction of historical rules and traditions’. ‘Arousing the power of discovering, interpretation and analysis of the relationships of historical events’ means emphasizes on the relations between the events. Whatever the power of discovering connections between events strengthens, historical literacy may improve. ‘Abstraction and simplification of historical events’ means standing back and observing the totality of events, main relations and omitting unnecessary issues. ‘Extraction of historical rules and traditions’ means having a belief in repeating rules about historical experiences and events. Moving toward extracting such rules may lead to comprehension of ‘durability ‘in history. Since the progress, evolution and change in history do not make paradox with repeating principles and patterns in history, it can be said that ‘durability and ‘dynamism’ have a simultaneous attendance in the history concept. At the same time, discovering such rules provides the power of predicting future events. This may lead to a timeless knowledge of history.
In such a process, the multiplicity of historical information can be simplified as convergent rules and comprehensive insight. Learning history will be more easy and deciding about contemporary issues and forecasting the effects of decisions would be possible. These characteristics can lead to what can be called ‘live history’. This method of teaching may convert the class space from a passive state to an active and interactive state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural Education
  • architectural history
  • history
  • historical thinking
  • historical insight
استنفورد، مایکل (1395)، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، انتشارات سمت، تهران.
استنفورد، مایکل (1396)، درآمدی بر فلسفه تاریخ، ترجمه احمد گل محمدی، نشر نی، تهران.
اله‌دادی، غلامرضا (1392)، مسائل و مشکلات تدریس تاریخ، نشریه رشد آموزش تاریخ، شماره 52، صص 16-19. 
جوادیان، مسعود (1392)، چیزی به نام علوم کمکی تاریخ، نشریه رشد آموزش تاریخ، شماره 53، صص 4-11. 
چینگ، فرانسیس دی. کی.(1373)، معماری، فرم، فضا و نظم، ترجمه زهره قراگوزلو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
زرین‌کوب، عبدالحسین (1370)، تاریخ در ترازو، انتشارات امیرکبیر، تهران.
شریف الرضی (1391)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، انتشارات نسیم تحول، تهران.
کانت، امانوئل (1378)، معنای تاریخ کلی در غایت جهان وطنی، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، نامه فلسفه، شماره 6، صص 128-142.
کرتیس، ویلیام جی. آر. (1382)، تاریخ معماری مدرن از 1900، ترجمه مرتضی گودرزی، انتشارات سمت، تهران.
کیمپل، بن (1373)، فلسفه تاریخ هگل، ترجمه عبدالعلی دست‌غیب، انتشارات بدیع، تهران.
کیوان، مهدی (1380)، تفکر تاریخی، نشریه رشد آموزش تاریخ، دوره 16، شماره 8، صص 4-11. 
گروت، لیندا و دیوید وانگ (1384)، روش تحقیق در معماری، ترجمه دکتر علیرضا عینی‌فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
گلیجانی مقدم، نسرین (1386)، تاریخ شناسی معماری ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
مفتخری، حسین (1391)، مبانی علم تاریخ، انتشارات سمت، تهران.
 
Andrews, T., Burke, F. (2007), What Does It Mean to Think Historically, AHA Perspectives, No. 45, pp. 32-35.
Bloom, B. S. (1956), Taxonomy of Educational Objectives, Longman, London.
Collingwood, R. G. )1956(, The Idea of History, Oxford University Press, London.
Craig, E. (1998), Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London.
Curtis, W. J.R. (2012), Louis Kahn: The Space of Ideas, Architectural Review, No. 11.
Danto, A. (1985), Narration and Knowledge, Columbia University Press, New York.
Gallie, W. B. (1964), Philosophy and the Historical Understanding, Schocken Books, New York.
Hempel. C. G. (1942), The Function of General Laws in History, Journal of Philosophy, No. 39, pp. 35-48.
Peck, Karla (2008), Benchmarks of Historical Thinking: First Steps, Canadian Journal of Education, No. 4.
Popper, K. (1986), Poverty of Historicism, Routlege & Kegan Paul, London.
Smith, P. F. (1981), Architektur und Ästhetik: Wahrnehmung und Wertung der heutigen Baukunst, Hoffmann, Stuttgart.
Spoehr, K. T., Spoehr, L. W. (1994), Learning to think Historically, Educational Psychologist, Vol. 29, No. 2.
Staley, David J. (2006), History and Future: Using Historical Thinking to Imaging the Future, Lexington Books, Maryland.
Stanford Encyclopedia of Philosophy (2019), Retrieved form https://plato.stanford.edu/entries/history/