ارتقای ایده آفرینی در طراحی معماری مبتنی بر پیشینه ها به روش اقدام پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل رواج رجوع به نمونه‌های مشابه در شروع هر طرح معماری، نیاز به روش یا تمرینی وجود دارد که توانایی دانشجویان را در برداشت صحیح از نمونه‌ها ارتقا دهد و این مهارت را به آنها بیاموزد که در دام کپی برداری یا برداشت های سطحی گرفتار نشوند. در این پژوهش با هدف ارتقای توانایی دانشجویان مبتدی معماری در برداشت صحیح از نمونه ها، مطالعه‌ای به روش اقدام پژوهی در طول یک ترم تحصیلی در یک کلاس درس دانشجویان سال دوم کارشناسی معماری انجام شده و توانایی دانشجویان در بهره گیری صحیح از نمونه‌ها در ایده آفرینی با گروه شاهد مقایسه شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمرین کشف کیفیات معماری از نمونه ها، کشف رابطه بین نمونه ها و کشف رابطه بین نمونه و ایده طراحی که منجر به ارتقای تفکر ارتباطی در دانشجویان می شود، راهکاری موثر برای ارتقای ایده آفرینی است. بنابراین تمرین هایی در جهت ارتقای کنجکاوی و تفکر اکتشافی در دانشجویان در دروس پایه معماری به عنوان یک تمرین موثر پیشنهاد می‌شود. در عین حال دانشجویان باید با کیفیات و ارزش‌های معماری آشنا شوند. بنابراین کل آموزش معماری در ارتقای توانایی دانشجویان در برداشت از نمونه‌ها در ایده آفرینی موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Precedent-based architectural Design Ideation with Action research Methodology

نویسنده [English]

  • Leyla Alipour
School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Designers frequently use precedents to create new designs. Analyzing similar cases in architecture education is a common technic. Today, the information is easily accessible, and students have access to the wide range of pictures of architecture precedents. The superficial or literal adaptation from precedents is common, and it is one of the challenges of contemporary architecture design. Architecture trainers need to use a method or training to improve the ability of students at the true adaption from cases and teach them to avoid copying or literal and superficial mapping. Some researchers proposed some strategies for this problem. For example; having an incubation time, creating a three-dimensional model of precedents, informing the negative properties of precedent, and using the ideation methods to help ideation ability. Some others focused on the design process and proposed some steps for example abstracting and perception of the cases, transformation for adaption, modifying, adding, or subtracting elements, or transforming the form, connecting to the source and related to it, interpretation, organizing, categorizing, typology, questionable encounter, sketching, conceptual notation, relation and new compilation. Beside these researches, there is yet a lack of practical training for the architecture education that can develop the ability of students at the true adaption from cases and teach them to avoid copying or literal and superficial mapping.
The aim of this research was improving the ability of novice architecture students in the structural adaptation of cases. The main question was how we can improve the ability of students in ideation with the true adaptation from the precedents. There are two sub-questions. What is the suitable training to develop architecture students ideation based on interactive approach? And if this training has impact on improving the factors of true adaptation and creativity of design. To find practical training, we did action research in a semester in a design class of bachelor students of architecture. The number of 45 architecture students participated in the experiment in two groups of experiment and control. Seventeen participants were randomly assigned to the control group and thus did not receive the training instruction. The experimental group was taught the training. At the end of the semester, by an experiment in the form of a design task, the ideation abilities of both groups have been compared.
The results demonstrated that analyzing the architecture cases in different aspects did not improve the ideation ability if students but training to discover the architecture quality of cases, the relations between cases, and the relation between the case and design idea improved the relational thinking ability of students and leads to improving the design ideation. Therefore using such training to improve curiosity and exploratory thinking besides relational thinking training can be proposed as an effective way. At the same time students must be familiar with architecture qualities and values, therefore all architecture education programs can be effective on the design ideation ability of students and not just a specific training or lesson. The results can be used in architecture education and other fields of design education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideation
  • Architecture precedents
  • action research
  • to discover
  • Relational thinking
ذاکری، محمد حسین (1391)، بهره گیری خلاقانه از پیشینه ها در طراحی معماری. رساله دکتری معماری، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا. دانشکده معماری.
شورای عالی برنامه ریزی (1377)، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری، تهران: وزارت علوم تحقیقات  فناوری.
علی پور، لیلا؛ فیضی، محسن؛ محمدمرادی، اصغر و اکرمی، غلامرضا (1395)، برداشت صحیح از نمونه ها در ایده پردازی معماری، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 21 شماره 3، صص 81 - 90.
لاوسون، برایان (1388)، طراحان چگونه می اندیشند ابهام زدایی از فرآیند طراحی، ترجمه حمید ندیمی. ویرایش سوم. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
میرجانی, حمید (1388)، رجوع معمارانه به گذشته، جستجوی روشی جهت کسب دانش عملی طراحی از طریق تجربه مصادیق معماری، رساله دکتری معماری، دانشگاه شهید بهشتی.
ندیمی، حمید؛ شریعت راد، فرهاد (1391)، منابع ایده پردازی معماری جستاری در فرآیند ایده پردازی چند معمار از جامعه حرفه‌ای کشور، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، دوره 17 شماره 2، صص 5-14.
Agogué, M; Kazakçi, A; Hatchuel, A; Masson, P; Weil, B; Poirel, N & Cassotti, M (2014), The Impact of Type of Examples on Originality: Explaining Fixation and Stimulation Effects, The Journal of Creative Behavior 48(1), pp. 1-12.
Alexander, P. A; Dumas, D; Grossnickle, E. M; List, A & Firetto C. M (2016), Measuring Relational Reasoning, The Journal of Experimental Education 84(1), pp.119-151.
Alipour, L; Faizi, M; Moradi A. M & Akrami, Gh (2017), The Impact of Designers' Goals on Design-by-Analogy, Design Studies 51, pp.1-24.
Alipour, L; Faizi, M; Moradi A. M & Akrami, Gh (2018), A Review of Design Fixation: Research Directions and Key Factors, International Journal of Design Creativity and Innovation, 6 (1-2), pp.22-35.
Camburn, B; Viswanathan, V; Linsey, J; Anderson, D; Jensen, D; Crawford, R; Otto, K & Wood, K (2017), Design Prototyping Methods: State of the Art in Strategies, Techniques, and Guidelines, Design Science, 3(13), pp.1-33
Cardoso, C & Badke-Schaub, P (2009), Give Design a Break? The Role of Incubation Periods During Idea Generation. In DS 58-2: Proceedings of ICED 09, the 17th International Conference on Engineering Design, Vol. 2, Design Theory and Research Methodology, Palo Alto, CA, USA, pp. 24.-27
Casakin, H (2004), Visual Analogy as a Cognitive Strategy in the Design Process: Expert Versus Novice Performance, Journal of Design Research 4 (2), pp. 253-268.
Christensen, B. T & Schunn, C. D (2007), The Relationship of Analogical Distance to Analogical Function and Preinventive Structure: The Case of Engineering Design, Memory & cognition 35 (1), pp. 29-38.
Chrysikou, E. G & Weisberg, R. W (2005), Following the Wrong Footsteps: Fixation Effects of Pictorial Examples in a Design Problem-Solving Task, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 31(5), pp. 11-34.
Cross, N (2007), Forty Years of Design Research, Design studies 28 (1), pp. 1-4.
Dean, D. L; Hender, J. M; Rodgers, T. L & Santanen, E. L (2006), Identifying quality, novel, and creative ideas: Constructs and scales for idea evaluation, Journal of the Association for Information Systems, 7(1), pp.646-698.
Dumas, D; Alexander, P. A & Grossnickle, E. M (2013), Relational Reasoning and Its Manifestations in the Educational Context: A Systematic Review of the Literature, Educational Psychology Review 25 (3), pp.391-427.
Dumas, D; Schmidt, L. C & Alexander, P. A (2016), Predicting Creative Problem Solving in Engineering Design, Thinking Skills and Creativity 21, pp.50-66.
Eckert, C; Stacey, M & Clarkson, J (2000), Algorithms and Inspirations: Creative Reuse of Design Experience. In Proceedings of the Greenwich 2000 International Symposium: Digital Creativity, pp.1-10.
Eilouti, B. H (2009), Design Knowledge Recycling Using Precedent-Based Analysis and Synthesis Models. Design Studies 30 (4), pp.340-368.
Goldschmidt, G (2001), Visual Analogy: A Strategy for Design Reasoning and Learning. Design knowing and learning: Cognition in design education (21), pp.199-220.
Goldschmidt, G (2011) Avoiding Design Fixation: Transformation and Abstraction in Mapping from Source to Target. The Journal of creative behavior 45 (2), pp.92-100.
Gonçalves, M (2016), Decoding Designers' Inspiration Process, PhD Thesis in Delft University of Technology, TU Delft, Netherlands.
Heylighen, A & Neuckermans, H (2002), Are Architects Natural Case-Based Designers? Experts Speaking. The Design Journal, 5 (2), pp.8-22.
Holyoak, K. J & Thagard, P (1997), The Analogical Mind. American Psychologist 52 (1), pp.35-44.
Jansson, D. G & Smith, S. M (1991), Design Fixation, Design Studies 12 (1), pp.3-11.
Lodico, M. G; Dean T. S & Voegtle, K. H (2010) Methods in Educational Research: From Theory to Practice.  Second edition, John Wiley & Sons, USA.
Moreno, D. P; Hernández, A. A; Yang, M. C; Otto, K. N; Hölttä-Otto, K; Linsey, J. S; Wood K. L & Linden, A (2014) Fundamental Studies in Design-by-Analogy: A Focus on Domain-Knowledge Experts and Applications to Transactional Design Problems. Design Studies 35 (3), pp.232-272.
Omstedt, A (2016), Connecting Analytical Thinking and Intuition: Challenge’s for Leadership and Education in Earth System Sciences, In Proceeding of Multiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea region conference, Nida, Curonian Spit, Lithuania, International Baltic Earth Secretariat Publications, Germany.
Ozkan, O & Dogan, F (2013), Cognitive Strategies of Analogical Reasoning in Design: Differences between Expert and Novice Designers. Design Studies 34 (2), pp.161-192.
Schön, D. A (1985), The Design Studio: An Exploration of Its Traditions and Potentials, International Specialized Book Service Incorporated, RIBA publications limited, London, England.
Shah, J. J; Smith, S. M & Vargas-Hernandez, N (2003), Metrics for measuring ideation effectiveness, Design Studies, 24(2), pp.111-134.
Stringer, E. T (2013), Action Research, Sage Publications, London, England.
Tseng, I; Moss, J; Cagan, J & Kotovsky, K (2008), The Role of Timing and Analogical Similarity in the Stimulation of Idea Generation in Design, Design Studies 29 (3), pp.203-221.
Tsenn, J; Atilola, O; McAdams, D. A & Linsey, J. S (2014), The Effects of Time and Incubation on Design Concept Generation, Design Studies 35 (5), pp.500-526.
Viswanathan, V; Atilola, O; Esposito, N & Linsey, J. S (2014) A Study on the Role of Physical Models in the Mitigation of Design Fixation, Journal of Engineering Design 25 (1-3), pp.25-43.
Youmans, R. J (2011), The Effects of Physical Prototyping and Group Work on the Reduction of Design Fixation, Design Studies 32 (2), pp.115-138.