بکارگیری روش های سنجش از دوری در شناسایی و برآورد تغییرات کاربری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2009.68357

عنوان مقاله [English]

Application of remote sensing methods in indentification and estimation