نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. نظام نیارش گنبدخانة کهن کاشان (گنبدخانه مسجد جمعه)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-86

بابک عالمی؛ صدیقه کمالی زارچی