نویسنده = ���������������� ���������� �������� ��������������
نقش آفرینی تفکر روایت محور و فرصت‌های آن در کارگاههای آموزش طراحی معماری

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 85-100

10.22059/jfaup.2019.273542.672198

حمید ندیمی؛ سمیه شریف زاده؛ زکیه السادات طباطبایی لطفی