نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربست رکن کارکردگرایی تریز در فرایند طراحی معماری

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-94

مهسا جبل عاملی؛ فرهنگ مظفر؛ وحید قاسمی؛ محمود کریمی