نویسنده = �������� ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی ساختار شهر اردبیل دوره صفویه بر اساس تطبیق متون تاریخی در نقشه آدام اولئاریوس

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 71-82

محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده