نویسنده = �������������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی}

دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-62

عیسی حجت؛ فرهنگ مظفر؛ سیده پوراندخت سعادتی