نویسنده = ������������������ ���������� ����������
بازسازی مجموعه قصرهای حکومتی دارالسلطنه تبریز در دورۀ قاجار با استناد بر مستندات تاریخی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 33-42

10.22059/jfaup.2014.55374

لیدا بلیلان اصل؛ ساناز خورشیدیان احمر؛ داریوش ستارزاده؛ مریم نوری