نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربست مدل های فضایی به منظور پیش بینی رشد شهر ساری

دوره 24، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 61-70

محمدرضا رستمی؛ اسفندیار زبردست