نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری و بررسی شرایط نور روز در خانه های قدیمی کرمان*

دوره 18، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 17-26

مرضیه کاظم زاده؛ منصوره طاهباز