نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأملی در تحولات ساختاری معاصر شهر تبریز و تأثیر آن بر هویت شهر

دوره 21، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54

پیمان نصیری نیا؛ عیسی حجت


2. بازشناسی منزلت مسجد کبود در ساختار شهر تبریز

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 67-74

عیسی حجت؛ پیمان نصیری نیا