نویسنده = ������������ ��������
تحلیل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در خانه‌های سنتی و مجتمع‌های مسکونی امروزی

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 75-86

10.22059/jfaup.2014.55409

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ فروغ نگین تاجی


بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان

دوره 19، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 15-22

10.22059/jfaup.2014.55372

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ ، فاطمه نکویی مهر