نویسنده = قاسم مطلبی
تعداد مقالات: 6
1. بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران

دوره 24، شماره 1، بهار 1398، صفحه 101-114

مینو قره بگلو؛ قاسم مطلبی؛ سامان صبا


2. بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس خانه، محله و شهر (نمونه موردی شهر شیراز)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 95-106

علی اکبر جیدری؛ قاسم مطلبی؛ سلمان مرادیان


5. تحلیل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در خانه‌های سنتی و مجتمع‌های مسکونی امروزی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 75-86

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ فروغ نگین تاجی


6. بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان

دوره 19، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-22

علی اکبر حیدری؛ قاسم مطلبی؛ ، فاطمه نکویی مهر