نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 5-18

سیدحسین بحرینی؛ سوده تقابن


2. تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متأثر از ادراک طبیعت در محیط انسان ساخت

دوره 3، شماره 45، بهار 1390، صفحه 27-38

گلرخ دانشگر مقدم؛ سیدحسین بحرینی؛ علیرضا عینی فر


3. معیارهای کالبدی-فضایی موثر بر میزان پیاده‌روی، سلامت و آمادگی جسمانی

دوره 2، شماره 43، پاییز 1389، صفحه 5-16

سیدحسین بحرینی؛ حسین خسروی