نویسنده = ���������� ���������� ����������
تبیین مدل «دلبستگی به مکان» و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن

دوره 1، شماره 38، تیر 1388، صفحه 37-48

سیدعبدالهادی دانشپور؛ منصور سپهری مقدم؛ مریم چرخچیان