اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir
mazaheriut.ac.ir
66415282
0000-0002-5196-3531

سردبیر

اسفندیار زبردست

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، استاد

jfaup.ut.ac.ir
zebardstut.ac.ir
66414841
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۵۷۲-۹۰۲۵

اعضای هیات تحریریه

اکبر حاجی ابراهیم زرگر

استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir
azargar.2008gmail.com

علیرضا عینی فر

استاد دانشکده معمرای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir
aeinifarut.ac.ir
0000-0002-6475-5723

علی غفاری

استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتر

jfaup.ut.ac.ir
a-ghaffarisbu.ac.ir

بهناز امین زاده گوهرریزی

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir/
bgoharut.ac.ir
0000-0002-0634-6585

محمدحسین شریف زادگان

استاد شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir//
m_sharifzadegansbu.ac.ir

پیروز حناچی

استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir/
hanacheeut.ac.ir

هاشم داداش پور

دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

jfaup.ut.ac.ir/
h-dadashpoormodares.ac.ir

حمید ندیمی

استاد معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir/
ha-nadimisbu.ac.ir

علی عمرانی پور

معماری دانشیار معماری و هنر دانشگاه کاشان

a_omranikashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

jfaup.ut.ac.ir
ali.madanincl.ac.uk

علی مدرس

استاد گروه مطالعات شهری، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

jfaup.ut.ac.ir
amodarrcalstatela.edu

ویراستار انگلیسی

ندا معیریان

مدیریت شهری استادیار دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا

nedamoayerianut.ac.ir

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس دفتر نشریات، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

fineartjut.ac.ir
66415282