اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

حامد مظاهریان

معماری دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir
mazaheriut.ac.ir
66415282
0000-0002-5196-3531

سردبیر

اسفندیار زبردست

دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی، استاد

jfaup.ut.ac.ir
zebardstut.ac.ir
66414841
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۵۷۲-۹۰۲۵

اعضای هیات تحریریه

اکبر حاجی ابراهیم زرگر

استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir
azargar.2008gmail.com

علیرضا عینی فر

استاد دانشکده معمرای، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir
aeinifarut.ac.ir

علی غفاری

استاد دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه شهید بهشتر

jfaup.ut.ac.ir
a-ghaffarisbu.ac.ir

بهناز امین زاده گوهرریزی

استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir/
bgoharut.ac.ir
0000-0002-0634-6585

محمدحسین شریف زادگان

استاد شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir//
m_sharifzadegansbu.ac.ir

پیروز حناچی

استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

jfaup.ut.ac.ir/
hanacheeut.ac.ir

هاشم داداش پور

دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

jfaup.ut.ac.ir/
h-dadashpoormodares.ac.ir

حمید ندیمی

استاد معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

jfaup.ut.ac.ir/
ha-nadimisbu.ac.ir

علی عمرانی پور

معماری دانشیار معماری و هنر دانشگاه کاشان

a_omranikashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

علی مدنی پور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

jfaup.ut.ac.ir
ali.madanincl.ac.uk

علی مدرس

استاد گروه مطالعات شهری، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا

jfaup.ut.ac.ir
amodarrcalstatela.edu

ویراستار انگلیسی

سید یحیی اسلامی

معماری استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا

profile.ut.ac.ir/~y.islami
y.islamiut.ac.ir

h-index: 4  

کارشناس نشریه

نرگس یارچینی

کارشناس دفتر نشریات، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

fineartjut.ac.ir
66415282