اولویت‌های فضاهای دانشگاهی در گذار از دانشگاه‌های نسل اول و دوم به دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم با تکیه بر مدل سنجش رضایت نوئل-لویتز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد،یزد، ایران.

2 پژوهشگر دکترا، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 پژوهشگر دکترا، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

رضایت کاربران از فضای کالبدی دانشگاه، از  عوامل مهم در زمینه رقابت­پذیری دانشگاه و جذب کاربر و حضور دوباره­آن­ها با فعالیت خلاق و بانشاط است. تغییر در اولویت­های جمعیتی، سبک زندگی، فناوری، و... در میان مخاطبان دانشگاه و در نتیجه تغییر در ترجیحات آنان همراه با لزوم حرکت ناگزیر به سوی نسل سوم و چهارم دانشگاه­ها، اهمیت سنجش رضایت از فضای کالبدی دانشگاه­های کشور را روشن می­سازد. این پژوهش ارائه چارچوبی عام جهت سنجش رضایت کاربران از فضای کالبدی دانشگاه­ها و کاربست این چارچوب در دانشگاه یزد را پی می­جوید. بر این اساس رضایت­مندی با مناسب­سازی مدل سنجش رضایت نوئل-لویتز (Noel-Levitz) با روش تحقیق کمی-پیمایشی و نمونه­گیری خوشه­ای از سه گروهِ دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه ارزیابی و تحلیل «اهمیت-عملکرد»  بر اساس قوت­ها، چالش­ها، شکاف عملکردی ارائه شد تا بر مبنای نتایج، اولویت­های طرح جامع کالبدی دانشگاه یزد تعیین شود. یافته­ها در دانشگاه یزد نشان می­دهد در حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و چهارم از منظر فضاهای کالبدی دانشگاه، به ترتیب فاکتورهای دسترسی، عوامل حسی-عملکردی و استخوان­بندی و چیدمان فضایی تاثیرگذار می­باشند. اولویت برنامه­های کالبدی برای این دانشگاه عبارتند از: 1)تعریف مجدد سلسله مراتب دسترسی و توسعه مدهای حرکتی؛ 2)انسجام و یکپارچگی فضای دانشگاه؛ 3) برنامه­ریزی توسعه دانشگاه با استفاده بهینه از اراضی و ایجاد فعالیت­های مرتبط با شهر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Priorities of campus in the transition from first- and second-generation universities to third and fourth based on the Noel-Levitz satisfaction evaluation model

نویسندگان [English]

  • reza akbari 1
  • Azadeh Alizadeh 2
  • Fereshte Rezaeian 3
1 Assistant Professor, Department of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran.
2 Ph.D. candidate, Department of Urbanism, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. candidate, Department of Urbanism, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The satisfaction of users with university campuses plays a pivotal role in shaping the competitiveness and attractiveness of educational institutions. On one side, changes in demographic priorities, lifestyle, technology, etc. and on the other side, changing preferences among university audiences along with the necessity of an inevitable movement towards third and fourth-generation universities, highlight the importance of evaluating physical space satisfaction in Iranian universities. The characteristics and qualities of the build environment have a direct effect on activities and behavior. Fourth- generation universities aim to create a campus where students and scientists from all over the world continuously work in a challenging and inspiring environment. This research aims to providee a general framework for evaluating users' satisfaction with the physical space of universities (specifically the campus) , with a focus on its application within the context of Yazd University.
 Drawing upon the Noel-Levitz satisfaction model, this research seeks to assess and understand the satisfaction levels of students, professors, and staff at Yazd University.  Through the use of quantitative-survey and three cluster sampling of students, professors and staff the study delves into various dimensions of satisfaction related to the campus environment. We conducted “importance-performance analysis (IPA) based on strengths (the questions have the most importance and the highest satisfaction), challenges (the questions have the most importance and the least satisfaction) and performance gap to identify planning priorities in the Yazd University campus . The findingsunderscore the importance of several key factors in shaping users' satisfaction with university campuses, namely, accessibility, sensory-functional, and spatial syntax. . Based on the factors, the priorities for Yazd University campus planning are: 1) redefining the access hierarchy and developing diverse modes of mobility, 2) creating coherent and integrated forms of the campuses 3) Planning the development of campuses  based on optimal use of land and creating activities related to the city.  In conclusion, this research contributes to the existing literature by offering insights into users' satisfaction with university campuses in Iran. By adapting the Noel-Levitz satisfaction model and conducting a comprehensive evaluation, the study provides valuable data and recommendations for enhancing the campus experience. By prioritizing factors such as accessibility and spatial design, universities can create environments that foster innovation, collaboration, and overall satisfaction among users.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluating satisfaction
  • university users
  • campus
  • Noel-Levitz model
  • third and fourth generation universities
 آذر، خدیجه و ربانی‌خواه، فهیمه (1400)، شناسایی مولفه های موثر بر پیدایش و توسعه دانشگاه نسل چهارم: تحلیل کیفی دیدگاه خبرگان دانشگاهی، فصلنامه آموزشی مهندسی ایران، 23(91)، 95-113. doi: 10.22047/ijee.2021.266909.1813 
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ یاری، منیر و یاری، یاسمن (1392)، شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایت‌مندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو مطالعه موردی گردشگران شهر بروجرد، مجله آمایش جغرافیایی فضا، 3(9)، 127-150.
 ایزدی، صمد؛ صالحی، ابراهیم و قره باغی، محمد مهدی (1387)، بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان با توجه به معیار نتایج مشتری مدل EFQM (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)، آموزش عالی ایران، 1(3)، 27-58.
 احمدیان چاشمی، مینا؛ نیازآذری، کیومرث و صالحی، محمد (1399)، طراحی مدل نقش دانشگاه نسل چهارم در جهت ارتقایی کیفیت آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی، توسعه ی آموزش جندی شاپور، 11(4 )، 901-913. doi: 10.22118/edc.2020.241717.1477 
بدری بنام، نسیبه؛ موسوی، میرسعید؛ اکبری نامدار، شبنم و ایرانزاده، سلیمان (1399)، سنجش میزان رضایت‌مندی کاربران از کیفیت عملکردی فضای آموزشی با تأکید بر ارتقاء بهره‌وری مراکز آموزشی دانشگاهی، مورد مطالعاتی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، معماری و شهرسازی آرمان شهر، 13(32)، 37-51. doi: 10.22034/aaud.2020.120052 
جهانگیری فرد، سهراب؛ شفیع زاده، حمید و سلیمانی، نادر (1401)، الگوی دانشگاه نسل چهارم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. دوماهنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 13(5)، 183-165 doi: 10.30495/jedu.2022.26351.5254 .  حاجی‌نژاد، علی؛ رفیعیان، مجتبی و زمانی، حسین (1390)، بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر میزان رضایت‌مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی (مطالعه موردی شهر شیراز)، پژوهش-های جغرافیای انسانی، 43(3)، 129-144.
 خسروانی‌نژاد، سمانه؛ علیزاده، آزاده؛ نقصان محمدی، محمدرضا و اکبری، رضا (1399)، مناطق ویژة علم و فناوری؛ رهیافتی نوین در توسعة پایدار (نمونة مطالعاتی: منطقة ویژة علم و فناوری یزد)، مجله آمایش سرزمین، 12(1)، 225-252. doi: 10.22059/jtcp.2020.296848.670066 
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد. (1393). برنامه راهبردی دانشگاه یزد 1399 - 1394. یزد: دانشگاه یزد.
 رجبی مقدسی؛ جواد و خسروی بابادی، علی‌اکبر (1396)، ارزیابی و مقایسه عملکرد درونی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی براساس الگوی رضایت دانشجویی نوئل لویتس، مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 10(2)، 159-180.
 رفیعیان، مجتبی و خدایی، زهرا (1388)، بررسی شاخص‌ها و معیارهای موثر بر رضایت‌مندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری، فصلنامه راهبرد، 17(4). 227-248.
 رحمانی، محمد؛ رحمانی، امیر و زارعیان جهرمی، شهدیه (1393)، سنجش میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های تاریخی از شاخص‌های کیفیت زندگی (نمونه موردی: محله حاجی شهر همدان)، مطالعات ساختار و کارکرد شهری, 2(6), 11-29.
 سیفی، عصمت؛ احمدی، امینه و معظمی، مجتبی (1402)، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم، فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش، 5(4), 24-51. 
doi: 10.22034/jmep.2024.426783.1282  شفایی یامچلو، طاهره؛ ابیلی، خدایار و فرامرز قراملکی، احد (1397)، مسئولیت اجتماعی در دانشگاه‌ها. برگ و فرهنگ، 25 (2)، 189-202.
 شفیعی، سمیه (1395)، معماری بوم محور فضاهای دانشگاهی در اقلیم شهر مشهد. اولین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی، 22 و 23 اردیبهشت 1395، دانشگاه یزد.
 ضرغامی، اسماعیل و عظمتی، سعید (1392)، بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط‌های دانشگاهی از منظر دانشجویان. فناوری آموزش، 7(3)، 175-183. doi: 20.1001.1.20080441.1392.7.3.3.6 
عالی پور، علیرضا، و عنایتی، ترانه (1396)، تجاری سازی تحقیقات دانشگاه های نسل چهارم، مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 7(26 )، 53-76. 
عبدی، عالیه؛ حاتمی خانقاهی، توحید و وزیری، وحید (1399)، بررسی ارتباط انگیزش پیشرفت با رضایت از عوامل محیطی در دانشجویان ساکن خوابگاه ( نمونه موردی: دانشجویان ساکن در خوابگاه دولتی دانشگاه محقق اردبیلی)، اندیشه معماری، 4(7 )، 94-106. doi: 10.30479/AT.2020.12345.1404. 
عظمتی، حمیدرضا؛ صباحی، سمانه و عظمتی، سعید (1391)، عوامل محیطی موثر بر رضایت‌مندی دانش آموزان از فضاهای آموزشی، نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی ، 2(2)، 31-42. doi: 20.1001.1.23224991.1391.2.1.1.1  عظمتی، سعید؛ مظفر، فرهنگ؛ صالح، بهرام و حسینی، سید باقر (1397)، اصول طراحی فضاهای باز دانشگاهی بر اساس مدل سرزندگی و ارتقاء آموزش، نشریه علمی فناوری آموزش، 12(2)، 161-170. doi: 20.1001.1.20080441.1397.12.2.7.3 
عظمتی، حمیدرضا؛ پورباقر، سمیه و محمدی، منا (1396)، عوامل موثر بر مطلوبیت فضاهای شخصی در محیط های آموزشی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی)، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 19(4)، 209-219. doi: 10.22034/JEST.2017.11634 
غروی الخوانساری، مریم (1387)، ارزیابی کیفی مجموعه پردیس مرکزی دانشگاه تهران، نشریه هنرهای زیبا، 35، 75-84.
 قمری، آزاده؛ عبدالهی، بیژن؛ زین‌آبادی، حسن‌رضا و تابش‌فر، غلامحسین (1396)، ارزیابی تعالی سازمانی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با تأکید بر توسعه قابلیت‌های اقتصادی بانک شهر، اقتصاد و مدیریت شهری، 5 (19)، 1-13. doi: 10.18869/acadpub.iueam.5.19.1 
کارگروه معماری. (1393). تعیین حدود خدمات طرح ساماندهی. تهران: اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 کامل‌نیا، حامد؛ مویدی، مینا و احمدیان شالچی، آرش (1395)، بررسی جایگاه ارتباط دانشگاه و شهر در تدوین طرح‌های جامع پردیس‌های دانشگاهی، اولین همایش ملی معماری فضای دانشگاهی، 22 و 23 اردیبهشت 1395، یزد.
 گودرزوند چگینی, مهرداد (1397)، رویکرد دانشگاه های نسل چهارم کار و عمل (مورد مطالعه: دانشگاه های کمبریج، استنفورد و هاروارد)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 20(78)، 1-16. doi: 10.22047/ijee.2018.128487.1541 
لاهوتی، زهرا؛ قنبریان، عبدالحمید و مرادی، ابراهیم (1394)، بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایت‌مندی مراجعان کتابخانه (نمونه موردی: شهر ایلام)، فصلنامه علمی فرهنگ ایلام، 16(46 و 47), 91-114.
 محمدزاده، رحمت و رضائی، ناهیده (1395)، ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز، معماری و شهرسازی ایران، 7(2)، 163-181. doi: 10.30475/isau.2017.62038 
ملکی، آناهیتا و دارابی، ماهان (1387)، روش‌های مختلف اندازه‌گیری رضایت مشتری، نشریه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 1(3)، 27-32.
‌ یداللهی ده چشمه، آرش؛ رجائی پور، سعید و سیادت، سید علی (1400)، واکاوی نقش دانشگاه نسل چهارم (دانشگاه اجتماعی) در توسعه منطقه‌ای، توسعه محلی (روستائی-شهری)، 13(1)، 1-35. doi:10.22059/JRD.2021.320183.668637 
یداللهی ده چشمه، آرش؛ رجائی پور، سعید و سیادت، سید علی (1400)، تدوین الگوی دانشگاه نسل چهارم برای دانشگاه‌های ایران، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 13(4)، 31-57. doi: 10.22035/isih.2021.375  Aarts, E. (2014). Towards a 3rd generation university. Where science meets business. Technische Universiteit Eindhoven University of Technology.
 Abbasi, M. N., Malik, A., Chaudhry, I. S., & Imdadullah, M. (2011). A study on student satisfaction in Pakistani universities: The case of Bahauddin Zakariya University, Pakistan. Asian Social Science, 7(7), 209. doi: 10.5539/ass.v7n7p209
 Abd-Razak, M. Z., Mustafa, N. K. F., Che-Ani, A. I., Abdullah, N. A. G., & Mohd-Nor, M. F. I. (2011). Campus sustainability: Student's perception on campus physical development planning in Malaysia. Procedia Engineering, 20, 230-237.
 Alam, M. S., & Mondal, M. (2019). Assessment of sanitation service quality in urban slums of Khulna city based on SERVQUAL and AHP model: A case study of railway slum, Khulna, Bangladesh. Journal of Urban Management, 8(1), 20-27. doi: https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.08.002
 Arjomandi, M., Kestell, C., & Grimshaw, P. (2009, January). An EFQM excellence model for higher education quality assessment. In 20th Annual Conference for the Australasian Association for Engineering Education, 6-9 December 2009: Engineering the Curriculum (pp. 1015-1020). Barton, ACT: Engineers Australia.
 Bryant, J. L. (2006). Assessing expectations and perceptions of the campus experience: The Noel‐Levitz Student Satisfaction Inventory. New Directions for Community Colleges, 2006(134), 25-35. doi: https://doi.org/10.1002/cc.234  Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 5th Edition London: Sage publications.
 Eckert, E. (2012). Examining the environment: The development of a survey instrument to assess student perceptions of the university outdoor physical campus. Kent State University.
 Elliott, K., Healy, M.A. (2001). Key Factors Influencing Student Satisfaction Related to Recruitment and Retention, Journal of Marketing for Higher Education, 10(4). Doi: https://doi.org/10.1300/J050v10n04_01.
 Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings. Journal of marketing, 60(4), 7-18. doi: https://doi.org/10.2307/1251898.
 Fox valley technical college. (2013). Noel-Levitz 2013 Student Satisfaction Results. www.fvtc.edu.
 Garretsen, H., Van De Goor, I., & Van de Mheen, D. (2023). Dutch experiences in new partnerships between science and practice in health promotion: toward a fourth-generation university. Health Promotion International, 38(4), daab194. doi: https://doi.org/10.1093/heapro/daab194 
Herdlein, R., & Zurner, E. (2015). Student satisfaction, needs, and learning outcomes: a case study approach at a European university. Sage Open, 5(2), 2158244015580373.
 Indiana University Bloomington. (2008). Campus Sustainability Report, Indiana University Task Force on Campus Sustainability.
 Jung, B. J., Lee, S. C., & Im, K. H. (2018). Evolution and application of university customer satisfaction index. The Journal of the Korea Contents Association, 18(11), 406-415. doi: https://doi.org/10.5392/JKCA.2018.18.11.406
 Kao, T. H. (2007). University student satisfaction: an empirical analysis (Doctoral dissertation, Lincoln University).
 Kärnä, S., & Julin, P. (2015). A framework for measuring student and staff satisfaction with university campus facilities. Quality Assurance in Education, 23(1), 47-66. doi:10.1108/QAE-10-2013-0041
 Kärnä, S., Julin, P., & Nenonen, S. (2013). User satisfaction on a university campus by students and staff. Intelligent Buildings International, 5(2), 69-82. doi: 10.1080/17508975.2013.778810
 Khosravi, A. A., Poushaneh, K., Roozegar, A., & Sohrabifard, N. (2013). Determination of factors affecting student satisfaction of Islamic Azad University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 579-583. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.607
 Kuzu, Ö. H. (2020). Mission and vision analysis of tourism faculties in the context of the fourth generation university model: The case of Turkey. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(1), 1-16.
 Laptevа, A. V., & Efimov, V. S. (2016). New Generation of Universities. University 4.0. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 11(9), 2681-2696. doi: 10.17516/1997-1370-2016-9-11-2681-2696
 Lu, T., Juan, Y. (2019). Applying Kano Two-Dimensional Quality Model to Build the Performance Evaluation Indicators of Long-Life High-Quality Condominiums, Sustainability, 11(15), 4046. doi: https://doi.org/10.3390/su11154046.
 Lucovics, M., Zuti, B. (2015). New Functions of Universities in the XXI. Century: "Fourth Generation” Universities?. journal of transition studies review, 22(2), December, pp 33-48. doi: https://doi.org/10.14665/1614-4007-22-2-003.
 Maximova, O., Belyaev, V., Laukart-Gorbacheva, O., Nagmatullina, L., Hamzina, G. (2016). Russian Education in the Context of the Third Generation Universities Discourse: Employers Evaluation. international journal of environmental & science education, 11(16), pp. 9101-9112.
 Obiekwe, J. (2000). Identifying the Latent Structures of the Noel-Levitz Student Satisfaction Inventory (SSI): The Community, Junior, and Technical College Version, The 25th Annual Conference of the Association for the Education, November 16-19, Sacramento, CA.
 Redick, S., Lame, M., Derheimer, D., Howard, R., & Howard, S. (2008). Indiana University Sustainability Task Force on Campus Sustainability.
 Salehi, A., Mohammadi, H., Ahmadian, M., Khanlarzadeh, E. (2021), Move to the Fourth-Generation Universities: A Systematic Scoping Review of Educational and Management Strategies. Strides in Development of Medical Education, 18(1), 1-9. doi: 10.22062/sdme.2021.196266.1065
 Schreiner, L. A., & Juillerat, S. L. (1994). Student Satisfaction Inventory: 4-year college and university version. Noel-Levitz Centers. USA Group.
 Siu Yu Lau, S., Gou, Zh., Liu, Y. (2014). Healthy campus by open space design: Approaches and guidelines, frontiers of architectural research, 3(4), 452-467. doi: https://doi.org/10.1016/j.foar.2014.06.006.
 Siwantara, I. & Sumetri, N. (2019). Strategies to Improve the Quality of Academic Service at Bali State Polytechnic Based on Student Satisfaction Inventory. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 354, Social Sciences Track (iCASTSS 2019), pp. 254-257. doi: 10.2991/icastss-19.2019.53.
 Stoltenberg, G. (2011). Investigating the Concept of Student’ Satisfaction: The Case of International Students at the Uio, Faculty of Education, Institute for Educational Research, University of Oslo.
 Sun, K., Kim, D. (2013). Does customer satisfaction increase firm performance? An application of American Customer Satisfaction Index (ACSI). International Journal of Hospitality Management, 35, 68-77.
 Tanner, C. K. (2008). Explaining Relationships Among Student Outcomes and the School’s Physical Environment, journal of advanced academics, 19(3), 444-471. doi:10.4219/jaa-2008-812.
 Texas Tech University (2010‐2011). Student Satisfaction Survey, TTUHSC Institutional Report.
 University of Kentucky. (1995). Student Satisfaction Study.  University of Wisconsin. (2011). Eau Claire Campus Master Plan, Board of Regents Presentation.
 Van Weenen, H. (2000). toward a vision of sustainable university. International Journal of Sustainability in Higher Education, 1(1). 20-34. doi:10.1108/1467630010307075.
 Velazquez, L., Munguia, N., Platt, A., & Taddei, J. (2006). Sustainable university: what can be the matter?. Journal of cleaner production, 14(9-11), 810-819. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2005.12.008