واکاوی ساختار دوام و تسری فساد در شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت شهری، گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 استادیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

امروزه فساد در حوزه عمومی را پدیده­ای پیچیده، سیستمی، نظام­یافته و جمعی که گاهی اوقات از نظر اجتماعی عادی­سازی شده است، تعریف می­کنند. با فراگیری فساد در دو دهه گذشته، یک توافق کلی به وجود آمده است که فساد در برابر تلاش برای مهار آن مقاومت می­کند. این در حالی است که تأکید عمده پژوهش­های انجام شده معطوف بر شناسایی بسترهای شکل­گیری فساد بوده ‌است. بنابراین، تلاش پژوهش حاضر بر این است تا در قالب مفاهیم نوین شبکه­ای و نظام­مند فساد، ساختار دوام­پذیری و تسری فساد را شناسایی کند. از آن‌جایی که حکومت‌های محلی یکی از محمل­­های اصلی فساد به لحاظ حجم کاری، میزان تعاملات، نوع فعالیت و منابع در اختیار هستند، هدف پژوهش حاضر، شناسایی ساختار «دوام و تسری فساد» در شهرداری تهران است. این پژوهش در دسته پارادایم تفسیرگرایی قرار می‌گیرد و در آن از تحلیل محتوای کیفی برای تفسیر داده­های متنی منتج از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. یافته­های این پژوهش بیانگر آن است که «انحصار نظام قدرت» مهم­ترین مفهوم شناسایی‌شده است، به گونه­ای که «مرجعیت مراجع قدرت» و «نبود نظام ارزیابی» ناشی از هم‌پوشانی متقابل اشتراک و تعارض منافع، به ترتیب منجر به «تحکیم و تسری شبکه­ روابط فاسد» در ساختار شهرداری تهران شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Reasons for the Persistence and Spread of Corruption in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Shokoofe Akbari 1
  • Marjan Sharafi 2
1 Master of Urban Management, Department of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, corruption in the public sphere is defined as a complex, systemic, organized, and collective phenomenon, often characterized by its "reproduction capability" and "cyclical nature"  that at times turns into a norm. So, one of the issues that has always impacted the lives of communities is corruption. It influences the macro-structures of society,  by hindering its economic, social, cultural and political development and resulting in inequality. , With the spread of corruption in the last two decades, there is a general consensus that corruption continues to resist the effort to curb it. In this respect, the main emphasis of the conducted studies has been on identifying the bases of corruption persistence. This study aims to identify the structure in persistence and consolidation of corruption in the new form of networked and systematic concepts of corruption. Local self-governing institutions are among the main locus of corruption due to workload, amount of relationships and interactions, type of activity, and resources available to them. Therefore, there is a possibility of corruption in municipal processes as a level of local government that is tasked with urban planning and development, implementation of policies, provision of facilities, preparation of procurement and contracts and so on. Therefore, municipalities, tasked with delivering essential services and enacting policies, confront increasingly intricate challenges and heightened expectations compared to previous eras. Municipalities that are important part of the local government structure in Iran, are no exception. The imperative for anti-corruption policies became apparent in the 1990s, as corruption threatened common societal interests.  Despite its detrimental effects, corruption has become ingrained to the extent that progress in various domains often hinges upon it. Hence, this study aimed to identify the structural dynamics shaping the persistence and consolidation of corruptionwithin Tehran's municipality. This research has gone one step further and examined the new features of corruption, including network corruption and organized corruption to identify the processes in persistence and consolidation of corruption using the mentioned concepts. Employing an interpretive paradigm, our qualitative study utilizes a content analysis methodology to delve into the intricate layers of corruption persistence and consolidation. The results show that the "power system monopoly" is the most important category of interest. The power system monopoly has led to the hierarchical and vertical distribution of the power system. Overall, "corruption of authorities" and "the lack of an evaluation system", due to mutual overlapping of "commonality and conflict of interests", have led to relations based on the general agreement of members and relations have expanded because of system supports and these to cause "persistence and consolidation the network of corrupt relations" in the structure of Tehran's municipality, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persistence of corruption
  • Power system monopoly
  • Spread of corruption
  • Tehran's municipality
_ استراوس، کربین (1390). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای (ابراهیم افشار، مترجم). تهران: نشر نی (نشر اصلی اثر 1990).
_ آینده‌بان (1397). آینده‌پژوهی ایران. تهران: گروه تحقیقاتی آینده‌بان.
_ جلیلی سنزیقی، مصطفی (۱۴۰۰). طراحی شبکه خط‌مشی مقابله با فساد شبکه‌ای در مدیریت کلانشهری. رساله دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
_ کاظمیان، غلامرضا، الوانی، مهدی، قربانی‌زاده، وجه‌الله، جلیلی، مصطفی (1400). طراحی چارچوب مطالعه فساد شبکه‌ای در فرایند سیاست‌گذاری مدیریت کلانشهری، نشریه نامه معماری و شهرسازی، 13(30)، 99-155.
_ محمدی، مهدی، رفیعی، حسن، موسوی، میرطاهر، حسین زاده، سمانه (1395). ادراک فساد واحساس عدالت اجتماعی. نشریه مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی)، 7(1)، 125-144.
_ معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراها (۱۳۹۷). سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران. تهران: معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراها.
_ Adam, M., Adam, C. (2016). Making corruption disappear in local government. Public Integrity, 18(1), 42-58.
_ Ashforth, B., Vikas, A. (2003). The Nonnalization of Corruption in Organizations. Research in Organizational Be-havior, 25(1), 1-52.
_ Ayandeban (2018). Future Studies of Iran. Tehran: Ayandeban Research Group. (In Persian)
_ Bauhr, M. (2017). Need or Greed? Conditions for Collective Action against Corruption. An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 30(4), 561–581.
_ Beeri, I., Navot, D. (2013). Local Political Corruption: Potential structural malfunctions at the central–local, local–local and intra-local levels. Public Management Review, 15(5), 712-739.
_ Benito, B., Guillamón, M., Bastida, F. (2015). Determinants of urban political corruption in local governments. Crime، Law and Social Change, 63(3), 191-210.
_ Corbin, J., Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative research; Techniques and Procedures for Developing Ground-ed Theory. London: Sage.
_ Corbin, J., Strauss, A. (1990). Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology, 13 (1), 3-21.
_ Deputy planning, Urban Development and Council Affairs (2018). Strategic Document to Fight Against Corruption in Tehran Municipality. Tehran: Deputy planning, Urban Development and Council Affairs. (In Persian)
_ Filipenko, T., Filipenko, A., Turner, N. (2020). Organizational fundamentals for preventing corruption in Local self-government. Chapter 4. Philosophy, Journalism and Law, Professional competencies and educational innova-tions in the knowledge economy, 486-497.
_ Fleming, P., Zyglidopoulos, S., Boura, M., Lioukas, S. (2020). How Corruption is Tolerated in the Greek Public Sector: Toward a Second-Order Theory of Normalization. Business & Society, 61(1), 1-34.
_ Habibov, N., Fan, L., Auchynnikava, A. (2019). The Effects of Corruption on Satisfaction with Local and National Government. Does Corruption ‘Grease the Wheels’?, Europe-Asia Studies, 71(5), 736-752.
_ Jalili Sanzighi, M. (2021). Designing a Network Corruption Study Framework in Metropolis Management. Ph.D Thesis, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University (ATU). (In Persian)
_ Jancsics, D. (2019). Corruption as Resource Transfer: An Interdisciplinary Synthesis. Public Administration Review, 0, 1-15. _ Jimenez, F., Villoria, M., Garcia-Quesada, M. (2012). Badly Designed Institutions, Informal Rules and Perverse In-centives: Local Government Corruption in Spain. journal of local self-government, 10(4), 363 – 381.
_ Johnston, M. (1998). Fighting Systemic Corruption: Social Foundations for Institutional Reform. The European Journal of Development Research, 10(1), 85-104.
_ Kazemian, G., alvani, S., Ghorbanizadeh, V., & Jalili, S. M. (2021). Designing a Network Corruption Study Framework in Metropolis Management. Journal of Architecture and Urban Planning, 13(30), 99-115. doi: 10.30480/aup.2021.2876.1594. (In Persian)
_ Lawal, T., Oladunjoye, A. (2010). Local government, corruption and democracy in Nigeria. Journal of Sustainable Development in Africa, 12(5), 227-235.
_ Luna-Pla, I., Nicolás-Carlock, J. R. (2020). Corruption and complexity: a scientific framework for the analysis of corruption networks. Applied Network Science, 5(13), 1-18.
_ Mashali, B. (2012). Analyzing the relationship between perceived grand corruption and petty corruption developing countries: case study of Iran. International Review of Administrative Sciences, 78(4), 775–787.
_ Meza, O., Pérez-Chiqués, E. (2020). Corruption Consolidation in Local Governments: A Grounded Analytical Framework. Public Administration, 99(3), 530-546.
_ Mohammadi, M., Rafie, H., Mousavi, M. T., Hosseinzadeh, S. (2016). Corruption Perception and Perceived Social Justice: upgrading the Administrative Integrity of Organizations and Improving the Citizens' Perceived Justice. Social Problems of Iran, 7(1), 125-144. URL: http://jspi.khu.ac.ir/article-1-2555-fa.html. (In Persian)
_ Mungiu-Pippidi, A. (2017). Corruption as social order. Background Paper for the 2017 World Development Report. _ Nielsen, R. P. (2003). Corruption Networks and Implications for Ethical Corruption Reform. Journal of Business Ethic, 42(2), 125–149.
_ Owusu, E. K., Ping Chuen Chan, A., Wang, T. (2021). Tackling corruption in urban infrastructure procurement: Dy-namic evaluation of the critical constructs and the anti-corruption measures. Cities, 119, 1-16.
_ Persson, A., Rothstein, B., Teorell, J. (2019). Getting the basic nature of systemic corruption right: A reply to Mar-quette and Peiffer. International journal of policy aministration, and institutions, 32(4), 799-810.
_ Prasad, M., Borges Martins da Silva, M., Nickow, A. (2018). Approaches to Corruption: a Synthesis of the Scholar-ship. Studies in Comparative International Development, 54(1), 96–132.
_ Pyman, M., Eastwood, S. (2018). Analysing the anti-corruption approaches of the 26 top-ranked countries. NGO Report, The Institute for Statecraft, 1-47.
_ Slijepčević, S., Rajh, E., Budak, J. (2020). Determinants of corruption pressures on local government in the E.U. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 33(1), 3492-3508.
_ Slingerland, W. (2018). Network corruption: when social capital becomes corrupted: Its meaning and significance in corruption and network theory and the consequences for (EU) policy and law (Summary). Eleven International Pub-lishing, 6236-880-4.
_ Strauss, A., Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research; Techniques and Procedures for Developing Ground-ed Theory (Ebrahim Afshar, translator). Tehran: Nashr-e Ney. (In Persian)
_ Transparency International Norway (2014). Protect your municipality: an anti-corruption handbook. Transparency International Norway.
_ UNDP (2018). Guide to Corruption-free local government. UNDP.
_ Vikas, A., Ashforth, B., Joshi, M. (2004). Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption in or-ganization. Academy of Management Perspectives, 18(2), 9-23.
_ Wathne, C. (2021). Understanding corruption and how to curb it: A synthesis of latest thinking. U4 Issue, Norway: Chr. Michelsen Institute (CMI).
_ Yu, k., Kang, s., Rhodes, C. (2018). The Partial Organization of Networked Corruption. Business & Society, 59(7), 1-33.