کاربست علوم شناختی درتبیین گرایشات بصری تیپهای شخصیتی در حوزه هنرومعماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

گرایشات و ترجیحات زیبایی وابستگی زیادی به سازوکارادراک بصری مخاطبان دارد.آیتم ارزیابی شخصیت معیار مهمی است که علاوه برریشه های اجتماعی ارتباط مستقیمی باسامانه مغزوادراک پیدا می کند.شخصیت نمودعینی پیچیدگی های فیزیولوژی مغزواعصاب بشمار می رود. ازسویی فاکتورهای هارمونی و تضاد دومعیار مهم تفکیک کننده آثار بصری هستند،که شاخصی بنیادی درغربال انواع آثار بصری است. بسیاری ازمطالعات گذشته دارای مبنای تفسیری وبعضا نتایج متناقض می باشند، درحالیکه با بکارگیری مبانی علوم شناختی می توان به نتایج علمی تری دست یافت. هدف این پژوهش ارتباط یابی میان شخصیت های درونگرا و برونگرا با گرایشات زیبایی شناسی درانطباق با مطالعات علوم شناختی می باشد. این تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی و براساس مطالعات علی– مقایسه ای است. متغیرهای شخصیت و تقسیمات زیبایی شناسی از طریق تحلیل محتوای هر یک ازحوزه های علمی مربوطه تثبیت و برمبنای علوم شناختی مورد واکاوی قرارگرفته است. براساس نتایج بدست آمده میان مولفه های شخصیت و نوع آثاربصری همبستگی قابل ملاحظه ای وجود دارد. به نحوی که شخصیتهای درونگرا به مراتب بیش از برونگرایان به آثارهنر و معماری متضاد ، پیچیده و پرتنش توجه نشان می دهند. درحالیکه اکثریت قابل ملاحظه ای ازبرونگرایان تمایل به آثار هارمونیک و هماهنگ دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of cognitive science in explaining the visual tendencies of personality types in the field of art and architecture

نویسندگان [English]

 • SEYED ALIREZA nasehi 1
 • Mahnaz Mahmoudi Zarandi 2
 • Hossein Zabihi 3
1 PhD Candidate of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Engineering and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Beauty trends and preferences are highly dependent on the audience's visual perception mechanism. The personality evaluation item is one of the very important criteria, which, in addition to being rooted in individual teachings and experiences, is also directly related to the brain and perception system. It is a definite manifestation of the complications of brain and nerve physiology. On the other hand, the factors of harmony and contrast are two important criteria for distinguishing visual works, which is a fundamental indicator in screening the type of visual works. The relationship between these two has always been the subject of study. The evaluation criteria in studies are so diverse and based on personal tastes that not only the possibility of clear conclusions is not possible, but in some cases it creates contradictions in concepts and theories. However, using neurostatic science, cognitive science and major and penetrating measurement indicators, more reliable results can be achieved to a significant extent. Therefore, the question is raised, based on personality indicators, contrast and harmony, from the perspective of cognitive science: what is the relationship between personality and visual tendencies? And also, what is the dominant tendency?
The purpose of this research is to find the relationship between introverted and extroverted personalities with aesthetic tendencies and mental structure in accordance with cognitive science studies. This research is a descriptive analytical type with causal-comparative studies that were carried out using a questionnaire and performing statistical operations. The research is also classified as a cross-sectional survey and the applied research is considered descriptive in terms of how data is collected.
Personality variables and aesthetic divisions were obtained through the content analysis of each of the relevant scientific fields and tested based on cognitive science. Based on the obtained results, it can be said that there is a significant correlation between the personality components and the type of visual works, in such a way that the introverted personality pays more attention to contrasting, complex and tense architectural works of art than extroverts. While a considerable majority of extroverts tend to prefer harmonious and harmonious works. Extroverts have an objective view of the outside world or reality. This source of inspiration is nature and the outside environment in the sense of tendency towards harmony. Therefore, it seems that there is a significant relationship between the audience's personality and their visual orientation. This issue is related to the differences in the nervous structure and the perceptual system of these two types of personality.
The point is that in the independent study of the introvert community (without comparison with other personality types),  almost  more than half of the introverts showed a tendency towards harmony. Therefore, introverts tend to show more  tension  compared to  the extrovert  community. Thus, the second part of the first hypothesis needs to consider the subtle point that introverts show a greater  tendency to conflict in their works compared to extroverts. This does not mean their pure and maximal tendency to conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive Sciences
 • Visual Tendencies
 • Personality Types
 • Architectural Art
 • امیری، محسن ؛ پریسا پور‌مراد‌کهن، حمزه فرهادی‌نیا (1395) رابطه حافظه دیداری-فضایی با گرایش به تفکر انتقادی و نگرش نسبت به خلاقیت، با توجه به رجحان نیمکره: مبنایی بر تعمیم پذیری کارکردهای شناختی نیمکره راست مغز. روانشناسی شناختی, ش4,صص 32-41.
 • - امینی, مریم، کورش نامداری ، مهناز شیرانی (1395). بررسی روایی و پایایی مقیاس تکانشگری آیزنک و موری و پرسش‌نامه‌ی توجه تقسیم شده (DAQ) در دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله اصول بهداشت روانی, 18(3), 125–129.
 • - بسکابادی، مونس؛رضا افهمی ؛فریناز فربود (1392) نورواستتیک (زیبایی شناسی عصب محور) و چالشهای پیش روی آن. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی, ش12,صص 29-45.
 • - پورمختار, علی. (1397)بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی و برونگرایی با میزان رضایت شغلی ( کارکنان سازمان تامین اجتماعی ) کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت وکسب وکار (بارویکرد حمایت از کارآفرینان ملی) -
 • س‍رم‍د،زهره؛ عباس بازرگان ؛ الهه حجازی (‏‫‏‏1398‬). روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌.چاپ33، ت‍ه‍ران‌ ‏‫ : آگ‍ه‌‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • - سهرابی, فائزه، عباس بخشی پوررودسری،تورج هاشمی نصرت آباد (1393). بررسی کارایی آزمون 4 عاملی شخصیتی کمپن (4DPT). مطالعات روان شناختی, 10(2), 143–164,
 • - شاهچراغی, آزاده., & بندرآباد, علیرضا. (1395). محاط در محیط کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی (چاپ دوم). تهران: سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
 • - شریفی نیا, رضا،هادی بهرامی،نورعلی فرخی (1399). بررسی و مقایسه طرحواره‌های زیبایی شناختی در ارتباط با سن و جنسیت در نسل‌های 20–16 و 60–55 سال شهر تهران در سال 1398. نشریه علمی روانشناسی اجتماعی, 13(55), 43–60
 • - شیرزاد ، مینا، محمد شفایی، مسعود درنواز (1395). بررسی رابطه ی تیپ های شخصیتی و کمال گرایی با اضطراب امتحان دانشجویان. مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی, 2(1), 62–71
 • - فردنبرگ،جی؛ سیلورمن،گوردن( ‏‫۱۳۹۹). علوم شناختی مقدمه‌ای بر مطالعه ذهن (ویراست ۳). مترجمان :محسن افتاده حال ، مصطفی مهرورزی ، زهرا سادات قریشی ، آناهیتا خرمی، سحر صابری ، تورج بنی رستم ، علی شهبازی ، علی گودرزی ، افسانه زرقی ، امید سعادتی ، علی درخشش ، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • - گروتر، یورگ کورت (1397) ، زیبایی شناسی در معماری(ویراست2)، مترجم :جهانشاه پاکزاد،عبدالرضا همایون ،چاپ دوم،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی - لنگ, ج. (1396). آفرینش نظریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط (چاپ دهم).مترجم : علیرضا عینی فر ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • - محمودی میمند،محمد،حمیدرضا وزیرزنجانی، مریم خلیلی یادگاری (1391). ابعاد شخصیتی تست مایرز-بریگز (MBTI) و تمایل خرید مشتریان. تحقیقات بازاریابی نوین, 2(4), 151–165.
 • - محمودی نژاد ،هادی (1398). عصب شناسی در معماری،تهران،طحان - وحدت طلب, مسعود ، مهدی کبودی (1399). دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری. فناوری آموزش, 14(2), 303–314.
 • - یوسفی ، رسول؛ فتح ا.زارع خلیلی (1397) ، عوامل مؤثر بر ادراک زیبایی شناختی هنر (مطالعه موردی: دو دانشکده دانشگاه شیراز در سال 97). جامعه شناسی هنر و ادبیات, ش2, 145–171.
 • Reference List Alhadad, S. S. J. (2018). Visualizing data to support judgement, inference, and decision making in learning analytics: Insights from cognitive psychology and visualization science. Journal of Learning Analytics, 5(2), 60–85-60–85.
 • Arnheim, R. (1965). Art and visual perception: A psychology of the creative eye. united states of america: Univ of Cal-ifornia Press.
 • Bar, M., & Neta, M. (2006). Humans Prefer Curved Visual Objects. Psychological Science, 17(8), 645–648.
 • Carl, N., Richards, L., & Heath, A. (2019). Preference for realistic art predicts support for Brexit. The British journal of sociology, 70(4), 1128–1134.
 • Cela-Conde, C. J., Marty, G., Munar, E., Nadal, M., & Burges, L. (2002). The “Style Scheme” Grounds Perception of Paintings. Perceptual and Motor Skills, 95(1), 91–100.
 • Chamorro-Premuzic, T., Burke, C., Hsu, A., & Swami, V. (2010). Personality predictors of artistic preferences as a func-tion of the emotional valence and perceived complexity of paintings. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 4(4), 196–204.
 • Chamorro‐Premuzic, T., Reimers, S., Hsu, A., & Ahmetoglu, G. (2009). Who art thou? Personality predictors of artistic preferences in a large UK sample: The importance of openness. British Journal of Psychology, 100(3), 501–516. Chatterjee, A., & Vartanian, O. (2016). Neuroscience of aesthetics. Annals of the New York Academy of Sciences, 1369(1), 172–194.
 • Cleridou, K., & Furnham, A. (2014). Personality Correlates of Aesthetic Preferences for Art, Architecture, and Music. Empirical Studies of the Arts, 32(2), 231–255.
 • Coburn, A., Vartanian, O., & Chatterjee, A. (2017). Buildings, Beauty, and the Brain: A Neuroscience of Architectural Experience. Journal of Cognitive Neuroscience, 29(9), 1521–1531.
 • Cook, R., & Furnham, A. (2012). Aesthetic preferences for architectural styles vary as a function of personality. Imagi-nation, Cognition and Personality, 32(2), 103–114.
 • Eysenck, H. J. (1950). Dimensions of personality: Transaction Publishers.
 • Eysenck, H. J., & Furnham, A. (1993). Personality and the Barron-Welsh art scale. Perceptual and Motor Skills, 76(3), 837–838.
 • Eysenck, S. B. G., Barrett, P. T., & Saklofske, D. H. (2021). The Junior Eysenck Personality Questionnaire. Personality and Individual Differences, 169, 109974.
 • Furnham, A., & Chamorro-Premuzic, T. (2004). Personality, intelligence, and art. Personality and Individual Differ-ences, 36(3), 705–715, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886903001284.
 • Furnham, A., & Gunter, B. (1987). Graphology and personality: Another failure to validate graphological analysis. Per-sonality and Individual Differences, 8(3), 433–435, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191886987900456. Furnham, A., & Rao, S. (2002). Personality and the aesthetics of composition: A study of Mondrian and Hirst. North American Journal of Psychology, 4(2), 233–242.
 • Furnham, A., & Walker, J. (2001a). The influence of personality traits, previous experience of art, and demographic variables on artistic preference. Personality and Individual Differences, 31(6), 997–1017, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886900002026. Furnham, A., & Walker, J. (2001b). Personality and judgements of abstract, pop art, and representational paintings. European Journal of Personality, 15(1), 57–72. Gawda, B. (2019). The computational analyses of handwriting in individuals with psychopathic personality disorder. PloS one, 14(12), e0225182. Goodwin, K. A., & Goodwin, C. J. (2016). Research in psychology: Methods and design: John Wiley & Sons. Griscom, W. S., & Palmer, S. E. (2010). Individual Differences in Preference for Harmony. Journal of Vision, 10(7), 411. Kirsch, L. P., Urgesi, C., & Cross, E. S. (2016). Shaping and reshaping the aesthetic brain: Emerging perspectives on the neurobiology of embodied aesthetics. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 62, 56–68, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763415301007.
 • Maheshwari, A., & Shah, K. (2018). Offline handwriting recognition with emphasis on character recognition: A com-prehensive survey. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 3(1), 322–327.
 • Nostro, A. D., Müller, V. I., Reid, A. T., & Eickhoff, S. B. (2017). Correlations Between Personality and Brain Structure: A Crucial Role of Gender Cerebral Cortex, 27(7), 3698–3712.
 • Pearce, M. T., Zaidel, D. W., Vartanian, O., Skov, M., Leder, H., Chatterjee, A., & Nadal, M. (2016).
 • Neuroaesthetics: The Cognitive Neuroscience of Aesthetic Experience. Perspectives on Psychological Science, 11(2), 265–279.
 • Pietras, K., & Czernecka, K. (2018). Art training and personality traits as predictors of aesthetic experience of different art styles among Polish students. Polish Psychological Bulletin, 49(4).
 • Rawlings, D., Barrantes i Vidal, N., & Furnham, A. (2000). Personality and aesthetic preference in Spain and England: Two studies relating sensation seeking and openness to experience to liking for paintings and music. European Journal of Personality, 14(6), 553–576.
 • Skov, M., & Nadal, M. (2020). A Farewell to Art: Aesthetics as a Topic in Psychology and Neuroscience. Perspectives on Psychological Science, 15(3), 630–642.
 • Swami, V., & Furnham, A. (2012). The Effects of Symmetry and Personality on Aesthetic Preferences. Imagination, Cognition and Personality, 32(1), 41–57.
 • Vartanian, O., & Skov, M. (2014). Neural correlates of viewing paintings: Evidence from a quantitative meta-analysis of functional magnetic resonance imaging data. Brain and Cognition, 87, 52–56, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278262614000487.
 • Wakefield Jr, J. A., Sasek, J., Brubaker, M. L., & Friedman, A. F. (1976). Validity study of the Eysenck Personality Questionnaire. Psychological Reports, 39(1), 115–120.
 • URL:(images refrence) 1. https://purepng.com/photo/28696/clipart-brain 2. https://pixy.org/10983/ 3. https://pixy.org/338566/