گونه‌شناسی ارزش‌های میراث مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت بافتها و بناهای تاریخی، گروه مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در مبحث ارزش‌های منابع میراثی همواره مهم‌ترین موضوع نحوه‌ی ارزیابی این ارزش‌ها بوده است. با این حال به دلیل پراکندگی مولفه‌های ارزیابی ارزش، طیف وسیع انواع میراث و همچنین ذهنی بودن مبحث ارزش‌ها، رسیدن به یک روش جامع به منظور این ارزیابی امری چالش‌برانگیز می‌باشد. توجه‌ها به بحث حفاظت از میراث مدرن خصوصا در مبحث ارزش‌ها به عنوان یکی از ظرفیت‌های میراثی جدید در سطح بین المللی پیشینه زیادی ندارد، به همین جهت پرداختن به ارزش‌های خاص این میراث می‌تواند بینش متخصصان را نسبت به ظرفیت‌های میراث مدرن ارتقاء دهد. این پژوهش که ماهیتی کیفی دارد، به منظور ورود به مبحث ارزیابی ارزش‌ها با استفاده از تکنیک استدلال منطقی، نخست چهارچوبی را پیشنهاد می‌دهد. چهارچوبی مفهومی برای ارزیابی ارزش‌های میراث که شامل 4 مولفه اصلی (خصیصه‌ها، مراجع ارزیابی، گونه‌شناسی و کیفیات ارزش) و زیرمولفه های آن‌ها می‌باشد. این پژوهش سپس با ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، اسناد و کنوانسیون‌ها و نظریه‌های حفاظت میراث مدرن، ارزش‌های این گونه‌ی‌ میراثی را واکاوی کرده و با مبنا قرار دادن یک گونه شناسی جهانی، دسته بندی ارزش‌های میراث مدرن را تبیین می‌کند. در نهایت ارزش تازگی، ارزش انعطاف و ارزش جهانی بودن را به عنوان سه وجه تمایز ارزش در میراث مدرن شناسایی و معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of Modern Heritage Values through

نویسندگان [English]

  • Zahra Naziri 1
  • Somayeh Fadaei Nezhad Bahramjerdi 2
1 Master of Restoration of Historical Buildings and Structures, Department of Restoration of Historical Buildings and Structures, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Restoration of Historical Buildings and Structures, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 Regarding heritage resource values, the most significant
issue has always been the way to evaluate these values,
and researchers have been looking for comprehensive
instructions to perform this stage of the conservation
process to date. However, due to the dispersion of value
evaluation criteria, the wide range of heritage types, as
well as the subjectivity of the value issue, reaching a comprehensive method for this evaluation is challenging. Addressing the conservation of modern heritage as one of the
new heritage capacities, specifically in the field of heritage values, has not had a long history at the international
level, and there are few studies in this area. Although it
is obvious that some kinds of the values in this type of
heritage would overlap the standard typologies of heritage value, addressing the specific values of this heritage
is a topic that will expand the insights of experts regarding
the capacities of modern heritage. This study will answer
two questions: a) what are the main and sub-criteria of the
conceptual framework for evaluating heritage values? b)
What are the distinctive values of modern architectural
and urban heritage? This qualitative study has been done
using logical reasoning technique; therefore, in the first
step, it will attempt to achieve a comprehensive and flexible conceptual framework for this process by examining
the requirements for evaluating heritage values. The suggested framework has a Layered structure which in the
first layer pursues the concept of heritage in a particular
time and place. In the second layer, the required criteria
are explained in order to determine the types and qualities of values. The four main determined criteria include;
attributes of heritage properties, typology of values and
their sub-criteria for quality assessment, Evaluation references or actors, those who involve directly or indirectly
in the process and methods or ways of heritage assessment. In the next step, the study will explain the typology of modern heritage values through library study in
three categories, i.e., historical documents, international
conventions and theories in the field of modern heritage
  conservation. History and events relating conservation of
modern heritage have been discovered from 1980 to 2020.
Moreover, theories of three types of theorists, including;
heritage conservation theorists, modern architecture theorists, modern heritage conservation theorists from the late
19 century until 2018, have been explored. Besides, the
international documents relative to the issue have been
elaborated considering the type of value from 1990 until the last existing document in the area of modern heritage )Madrid-New Delhi, 2017). In fact, the determined
Typology is an updated version of the famous typology
by Veldpaus and Roders which was published in 2014.
In this version which is prepared for Modern Heritage,
except for the symbolic and evidential archaeological
values, all types of values found in conventional Western
typology overlap the modern heritage values. Moreover,
values such as newness, flexibility, and cosmopolitanism
were specifically discovered as the special values of modern heritage. The discovered values can draw attention to
the modern heritage and can further improve its conservation programs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Heritage
  • Heritage Values Assessment
  • Heritage Values
اندرودی, الهام, تقی پور اناری, زینب. (1397). ارزیابی ارزش ها در منظر شهری تاریخی خیابان ولیعصر تهران با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی مشارکت مردمی (PPGIS). نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرساز، 23(2)، 75-86 .
جنکز, چالرز. (1397). نظریه‌ها و مانیفست‌های معماری معاصر، سید احسان حنیف،فکر نو، تهران.
شیروانی, مریم, احمدی, حسین, وطندوست, رسول. (1395). بازشناسی ارزش و عوامل تاثیرگذار در دگرگونی دیدگاه های ارزشی در حفاظت از میراث فرهنگی در قرن حاضر. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 21(4)، 50-39 .
مسعود, سیداحسان, عشرتی, پرستو, فیضی, محسن, عینی فر, علیرضا. (1398). توسعه چارچوب مفهومی ارزش در بازطراحی معماری داخلی استفاده مجدد بناهای واجد ارزش نمونه‌موردی: زندان قصر به عنوان باغ موزه. نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 24(3)، 110-97 .
جابری مقدم, مرتضی (1386). شهر و مدرنیته، فرهنگستان هنر، تهران.
Allan, John. 2007. “Points of Balance: Patterns of Practice in the Conservation of Modern Architecture.” Journal of Architectural Conservation 13(2): 13–46.
Appelbaum, Barbara. 2012. Conservation Treatment Methodology. Routledge.
Arrhenius, T. 2012. The Fragile Monument, on Conservation and Modernity. Artifice Books. https://books.google.com/books?id=jFVJYgEACAAJ.
Arrhenius, Thordis. 2004. “The Cult of Age in Mass-Society: Alois Riegl’s Theory of Conservation.” Future Anterior: Journal of Historic Preservation, History, Theory, and Criticism: 75–81.
Avrami, E, S Macdonald, R Mason, and D Myers. 2019. Values in Heritage Management: Emerging Approaches and Research Directions. J. Paul Getty Trust.
Borgarino, Maria Paola, and Andrea Canziani. 2011. “The Manageable Modern. Between Maintenance Adn Planned Conservation.” In Criterios de Intervención En El Patrimonio Arquitectónico Del Siglo XX: Conferencia Internacional CAH20thC, Madrid, 14, 15 y 16 de Junio de 2011= Intervention Approaches in the 20th Century Architectural Heritage: International Conference CAH20thC, , 241–46.
BRANDI’S, AESTHETICS. 2008. “Architecture and Temporality in Conservation Theory: The Modern Movement and the Restoration Attitude in Cesare Brandi.” In The Challenge of Change: Dealing with the Legacy of the Modern Movement: Proceedings of the 10th International DOCOMOMO Conference, IOS Press, 23.
Canziani, A. and Luciani, A. and Pedroni, M. 2016. “Learning from Modern Heritage: Methodological Tools for Re-Thinking Education in Conservation.” Proceedings of the 14th International Docomomo Conference - Adaptive Reuse: The Modern Movement Towards the Future.
Canziani, Andrea. 2009. Conservare l’architettura: Conservazione Programmata per Il Patrimonio Architettonico Del XX Secolo.
Electa. CANZIANI, ANDREA. 2009. “On the Edge of Modern Heritage Conservation.” In Conservazione Programmata per Il Patrimonio Architettonico Del XX Secolo. Planned Conservation of XX Century Architectural Heritage, Electa, 38–47.
Casciato, Maristella. 2004. “Modern Monumentality–Introduction.” The Journal of Architecture 9(2): 151–55.
Colquhoun, Alan. 1981. “Essays in Architectural Criticism.” Cambridge Mass. Conti, A. 2017. “Modern Heritage and the World Heritage Convention.” World Heritage 85: 8–16.
Cunningham, Allen. 2013. Modern Movement Heritage. Taylor & Francis. docomomo. 1990. Eindhoven Statement. Docomomo. 2014. The Eindhoven-Seoul Statement.
Duval, Mélanie et al. 2019. “Towards a Holistic Approach to Heritage Values: A Multidisciplinary and Cosmopolitan Approach.” International Journal of Heritage Studies 25(12): 1279–1301.
Fixler, David N. 2006. “Preserving Modern Architecture in the Postmodern World.‖.” Architect This Week (March 7, 2008). http://www. aia. org.
Fredheim, L Harald, and Manal Khalaf. 2016. “The Significance of Values: Heritage Value Typologies Re-Examined.” International Journal of Heritage Studies 22(6): 466–81.
Gentry, Kynan, and Laurajane Smith. 2019. “Critical Heritage Studies and the Legacies of the Late-Twentieth Century Heritage Canon.” International Journal of Heritage Studies 25(11): 1148–68.
Glendinning, Miles. 2003. “The Conservation Movement: A Cult of the Modern Age.” Transactions of the Royal Historical Society 13: 359–76.
———. 2013.
The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation: Antiquity to Modernity. Routledge.
Havinga, Lisanne, Bernard Colenbrander, and Henk Schellen. 2019. “Heritage Attributes of Post-War Housing in Amsterdam.” Frontiers of Architectural Research.
Hayes, Matthew. 2019. “On the Origins of Alois Riegl’s Conservation Theory.” Journal of the American Institute for Conservation 58(3): 132–43.
Henket, Hubert-Jan. 1997. “The Modern Movement and the World Heritage List The DOCOMOMO Tentative List.” UNESCO. https://whc.unesco.
org/archive/websites/valencia/us/conference/pgs.conf/conf.doco.htm. ———. 1998. “The Icon and the Ordinary.” Modern Movement Heritage (London: E&FN Spon, 1998): 13–17.
Heras, Veronica Cristina et al. 2019. “Heritage Values: Towards a Holistic and Participatory Management Approach.” Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development.
Heynen, Hilde. 2006. “Questioning Authenticity.” National identities 8(3): 287–300.
ICOMOS. 1987. “WASHINGTON CHARTER CHARTER FOR THE CONSERVATION OF HISTORIC TOWNS AND URBAN AREAS.”
https://www.icomos.org/charters/towns_e.pdf (February 25, 2021).
———. 2017. APPROACHES TO THE CONSERVATION OF TWENTIETH-­‐CENTURY CULTURAL HERITAGE. MADRID – NEW DELHI.
ISC20C, ICOMOS. 2014. Madrid Document: Approaches for the Conservation of Twentieth-Century Architectural Heritage. Keene, Suzanne. 2006. Fragments of the World: Uses of Museum Collections. Routledge.
Koolhaas, R, M Wigley, and J Carver. 2014. Preservation Is Overtaking Us. GSAPP Books.
Koolhaas, Rem et al. 2017. De La Source Preservation Is Overtaking Us. distributeur GSAPP Books.
Kuipers, Marieke Cornelie, and Wessel De Jonge. 2017. “Designing from Heritage: Strategies for Conservation and Conversion.”
De la Torre ed, Marta. 2002. Assessing the Values of Cultural Heritage. Los Angeles: CA: Getty Conservation Institute.
De la Torre, Marta. 2013. “Values and Heritage Conservation.” Heritage & Society 6(2): 155–66.
Lowenthal, David. 2015. The Past Is a Foreign Country-Revisited. Cambridge University Press.
MACIEL SILVA, Paula, and Sílvio ZANCHETI. 2014. “Tittle: ATTRIBUTES OF MODERN ARCHITECTURE AND CONSERVATION ACTION.”
Madran, E. 2006. “Modern Mimarlık Ürünlerinin Belgelenmesi ve Korunması Süreci Için Bazı Notlar.” Mimarlık Dergisi 332. Mason, Randall, and Erica Avrami. 2002. “Heritage Values and Challenges of Conservation Planning.” Management planning for archaeological sites: 13–26.
Meraz Avila, Fidel Alejandro. 2009. “Architecture and Temporality in Conservation Philosophy: Cesare Brandi.”
Normandin, Kyle. 2018. “The Stewardship of Modern Heritage.” APT Bulletin: The Journal of Preservation Technology 49(2–3): 45–54.
Oers, Ron van, and S Haraguchi. 2003. “Identification and Documentation of Modern Heritage.” Orbasli, Aylin. 2008. Architectural Conservation: Principles and Practice.
Pearson, Michael, and Sharon Sullivan. 2013. Looking after Heritage Places. Melbourne Univ. Publishing.
Prudon, Theodore H M. 2008. Preservation of Modern Architecture.
Pye, Elizabeth. 2000. Caring for the Past: Issues in Conservation for Archaeology and Museums.
Roders, A R Pereira. 2007. “Re-Architecture: Lifespan Rehabilitation of Built Heritage-Basis.” Silva, A, and A Roders. 2012. “Cultural Heritage Management and Heritage (Impact) Assessments.”
Slaton, Deborah, Rebecca A Shiffer, and William G Foulks. 1995. Preserving the Recent Past.
Historic Preservation Education Foundation Washington, DC.
Spoormans, Lidwine, and Ana Pereira Roders. 2020. “Methods in Assessing the Values of Architecture in Residential Neighbourhoods.” International Journal of Building Pathology and Adaptation.
Stephenson, Janet. 2008. “The Cultural Values Model: An Integrated Approach to Values in Landscapes.” Landscape and urban planning 84(2): 127–39.
Szmelter, Iwona. 2010. “A New Conceptual Framework for the Preservation of the Heritage of Modern Art.” Theory and Practice in the Conservation of Modern and Contemporary Art: Reflections on the Roots and the Perspectives: 33–49. Throsby, David. 2001. Economics and Culture. Cambridge university press.
Tostões, Ana. 2016. “How to Love Modern [Post-] Colonial Architecture: Rethinking Memory in Angola and Mozambique Cities.” Architectural Theory Review 21(2): 196–217.
Veldpaus, Loes, and Ana Pereira Roders. 2014. “Learning from a Legacy: Venice to Valletta.” Change over time 4(2): 244–63.
Westfall, Carroll William. 2004. “What Are the Preservationists Preserving.” https://www.traditionalbuilding.com/opinions/carroll-william-westfall (September 10, 2019).
YILMAZ, ZEYNEP İLAY. 2018. “CONSERVATION OF A MODERN HERITAGE PLACE:‘ÇARŞI’–THE COMMERCIAL CORE OF.” Zamburlini, Gaia Ileana Carla. 2016. “Modernist Heritage Conservation: An Evaluation of Theories and Current Practice.”