حفاظت، انطباق پذیری و استفاده مجدد از میراث معماری، رویکردی بر اساس کارآیی انرژی «تعیین فرآیند و تبیین اقدامات»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مرمت، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت منابع انرژی در استفاده مجدد سازگار از میراث معماری، یکی از مصادیق حفاظت پایدار است. انطباق پذیری و استفاده مجدد از بناهای تاریخی با رویکرد کارآیی انرژی، نقش عمده ای در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و به تبع آن تعادل پویای محیط زیستِ طبیعی و انسانی دارد، اما چالش اصلی، چگونگی اجرای اقدامات مربوطه است تا علاوه بر پایایی عملکردها، مداخلات مخرب نیز کنترل شود. اهمیت این موضوع، پژوهشهای وسیعی را در کشورهای توسعه یافته به دنبال داشته است؛ اما پژوهش حاضر را می توان، از اولین گامها در ایران برشمرد. هدف این مقاله، دستیابی به فرآیندی جامع و نظام­مند از مجموعه اقداماتی است که ضمن حفاظت از میراث معماری، موجب بهبود کارآیی انرژی شود. بدین منظور از طریق بازخوانی و تحلیل فرآیندها و اقدامات بهبود عملکرد انرژی بناهای تاریخی در منابع معتبر علمی، انواع اقدامات و مراحل اجرای آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه­ای است و روش تحلیل اطلاعات از نوع کیفی و راهبرد تحلیل محتوا است. بررسی و اولویت بندی انواع اقدامات، توجه به اصول معماری همساز با اقلیم و تاکید بر نقش کاربر در کارآیی انرژی و تبیین آن در فرآیند پیشنهادی را می توان از دستاوردهای مقاله عنوان کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conservation and reuse of architectural heritage, an approach based on energy efficiency (Determining the process and describing the measures)

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Gholami 1
  • shahin Heidari 2
  • Pirouz Hanachi 3
1 Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Tehran University
3 School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

An Example of sustainable conservation is energy management in the reuse of the architectural heritage. Reuse of historical building by an energy efficient approach is found to play a prominent role in reducing greenhouse gas emissions, and as consequence, yields a dynamic balance between natural and human environments. However, the main challenge is defining the measures improving the energy efficiency, while the reliable performance and controlled destructive interventions are achieved simultaneously. Thinking about how to conservation and reuse historic buildings and how to control climate change makes energy efficiency improvements an inevitable necessity. While an extensive research has been devoted on this topic in the developed countries, the current study is among the first steps in Iran. In this research, it is aimed at obtaining a systematic process and framework of measures conserving the historic buildings and optimizing the energy consumption. In addition to reduction of carbon dioxide emissions and climate change control, the anticipated measures for improving the energy efficiency will lead a sustainable conservation of architectural heritage. Accordingly, in this research, a thorough review and detailed analysis was performed on the processes and measures reported in the literature. In this article, library research method is utilized for data collection and the data are analyzed qualitatively with content analysis strategy. As it is shown in this study, the first steps toward improving the energy efficiency in historic buildings are non-intervention measure, including: A) Increasing user awareness and modifying user energy behavior, which is a qualitative and time-consuming measure. B) Implementing measures benefiting from the principles of climate-compatible architecture; Such as adapting the physical quality, spatial quality, quality of architectural elements and components in the historical buildings at the time of reuse, with the climatic principles used by traditional architects at the time of the construction of the historical buildings. According to the assessments, in the case of required intervention measures in historic buildings, the flowchart of measures to improve energy efficiency should be in the form of a recurring flow, making it possible to review a variety of measures with minimum intervention measures priority. The intervention measures are implemented in the second step which include: A) At first, minimal intervention measures will be taken in the building envelop. Such as: Airtightness windows, installing curtains and awnings and shading to reduce solar gains, Solar Window Films to reduce solar gain and, if the results of the evaluations are not appropriate, in the next step, the envelope is optimized by thermal insulation of the walls, ceiling and floor. B) Evaluation and optimization of the lighting system, which may be limited to minor modifications of the lighting system in the current situation or require the installation or replacement of lighting systems and special lighting with intervention measures. C) If the measures are perceived insufficient by the assessment, it is necessary to conduct the last part of the intervention measures which is dedicated to the installation or optimization of cooling, heating and air conditioning systems compatible with historical buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Sustainable Conservation”
  • “Reuse”
  • “Process”
  • “energy efficiency”
  • “Operational Energy”
  • “Architectural heritage”
سلطاندوست، محمدرضا(1397)، معماری همساز با اقلیم، تهران، یزدا.
شیروانی، مریم؛ احمدی، حسین و رسول وطن دوست(1395)، بازشناسی ارزش و عوامل تأثیرگذار دردگرگونی دیدگاه-های ارزشی در حفاظت از میراث فرهنگی در قرن حاضر، نشریه هنرهای زیبا دوره 21، شماره4، زمستان، تهران: پردیس هنرهای زیبا، صص 39-50. فدایی نژاد، سمیه؛ عشرتی، پرستو؛ حناچی، پیروز(1397)، اصالت و یکپارچگی در حفاظت منظر فرهنگی، تهران، انتشارات سمت.
کاک، نیلسن هالگر(1389)، معماری همساز با اقلیم اصول طراحی زیست محیطی در مناطق گرم، ترجمه: فرزانه سفلایی، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
نژاد ابراهیمی، احد؛ پورجعفر، محمدرضا؛ مجتبی انصاری و پیروز حناچی(1392)، ارزش و ارتباط آن با رویکرد مداخله در آثار فرهنگی-تاریخی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران، سال سوم شماره6، صص79-98.
Agurto, S., & Mar, L. (2019). Reconciling Energy and Heritage : Retrofit of Heritage Buildings in Contexts of Energy Vulnerability. Sustainability, (February), 1–20.
Akkurt, G. G., Aste, N., Borderon, J., Buda, A., Calzolari, M., Chung, D., … Turhan, C. (2020). Dynamic thermal and hygrometric simulation of historical buildings: Critical factors and possible solutions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 118(October 2019), 109509. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109509 .
Berg, F., Flyen, A. C., Godbolt, Å. L., & Broström, T. (2017). User-driven energy efficiency in historic buildings: A review. Journal of Cultural Heritage, 28, 188–195.
https://doi.org/10.1016/j.culher.2017.05.009 Cabeza, L. F., de Gracia, A., & Pisello, A. L. (2018). Integration of renewable technologies in historical and heritage buildings: A review. Energy and Buildings, 177, 96–111. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.07.058##
Caro, R., & Sendra, J. J. (2020). Evaluation of indoor environment and energy performance of dwellings in heritage buildings . The case of hot summers in historic cities in Mediterranean Europe. Sustainable Cities and Society, 52(August 2019), 101798.
Feilden, B. (2003). Conservation of Historic Buildings (Third edit). Architectural Press.
Flores, J. (2013). The investigation of energy efficiency measures in the traditional buildings in Oporto World Heritage Site. Oxford Brookes University.
Franco, G., & Magrini, A. (2017). Historical Buildings and Energy-Springer International Publishing.pdf. https://doi.org/10.1007/978-3-319-52615-7##
Hassan, M., & Xie, H. (2020). Climate change and conservation of waders. In Coastal Conservation. https://doi.org/10.1007/978-981-13-8672-5##
Hayter, S. J., Grzywacz, C. M., Arnold, D., Balaras, C. A., Collins, S., Eligator, R., … Humble, J. (2019). Energy Guideline for Historic Buildings. 8400, 42.
Jahed, N., D. Akta, Y., Rickaby, P., & Güliz Bilgin Altınöz, A. (2020). Policy Framework for Energy Retrofitting of Built Heritage : A Critical Comparison of UK and Turkey. Atmosphere, 11(6), 674.
K. Akande Oluwafemi. (2019). Improving Environmental Sustainability in Reuse of Some of England’s Churches: Challenges and Options for Sustainable Practices. In Urban and Architectural Heritage Conservation within Sustainability (pp. 1–16).
Martínez-Molina, A., Tort-Ausina, I., Cho, S., & Vivancos, J. L. (2016). Energy efficiency and thermal comfort in historic buildings: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 61, 70–85. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.03.018 Moschella, A., Gagliano, A., Faro, A. Lo, Salemi, A., & Sanfilippo, G. (2018). A Methodology for an Integrated Approach for Seismic and Energy Refurbishment of Historic Buildings in Mediterranean Area. Sustainability, (July), 1–22. https://doi.org/10.3390/su10072448##
Munarim, U., & Ghisi, E. (2016). Environmental feasibility of heritage buildings rehabilitation.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 235–249.
Pickles, D., Brocklebank, I., & Wood, C. (2010). ENERGY EFFICIENCY AND HISTORIC Application of part L of the Building. English Heritage.
R. d’Ambrosio Alfano, F., & Mazzarella, L. (2018). Energy Efficiency in Historic Buildings (F. R. d’Ambrosio Alfano & L. Mazzarella, Eds.). Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations.
Roberti, F.,
Oberegger, U. F., Lucchi, E., & Troi, A. (2017). Energy retrofit and conservation of a historic building using multi-objective optimization and an analytic hierarchy process. Energy and Buildings, 138, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.12.028##
Santoli, L. De. (2014). Guidelines on energy efficiency of cultural heritage. Energy & Buildings, 1–21. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.10.050##
Technical Commitee CEN/TC 346. (2015). prEN 16883:2015. Conservation of cultural heritage.
Guidelines for improving the energy performance of historic buildings (Vol. 44).
Troi, A., & Bastian, Z. (2015). Energy Efficiency Solutions for Historic Buildings: A Handbook (illustrate; A. Troi & Z. Bastian, Eds.).
Webb, A. L. (2017). Energy retrofits in historic and traditional buildings: A review of problems and methods. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77(January), 748–759.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.01.145##