تبیین عوامل موثر بر دلبستگی و وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری مطالعه موردی: شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

گردشگری امروزه یکی از صنایع مهم و کلیدی در جوامع شهری است که می‌تواند توجه برنامه‌ریزان را به خود جلب نماید. هدف از پژوهش حاضر تبیین عوامل موثر بر دلبستگی و وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری رشت است. این پژوهش در گام نخست به نقش رضایت گردشگران به عنوان میانجی رابطه بین پنج شاخص (ارزش ادراک‌شده، کیفیت ادراک شده، کیفیت تجربه، تصویر مقصد و تصویر برند مقصد) با دلبستگی گردشگران و سپس در گام دوم، دلبستگی گردشگران به عنوان میانجی ارتباط بین رضایت گردشگران با وفاداری گردشگران می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه گردشگرانی است که حداقل یک‌بار به شهر رشت سفر کرده‌اند. اطلاعات به‌دست آمده از 404 پرسشنامه توسط نرم افزار SPSS و Smart PLS3 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدل نهایی پژوهش ارائه گردید. در گام اول نتایج پژوهش نشان داد کیفیت تجربه، ارزش ادراک شده و تصویر مقصد اثر مثبت و معناداری بر رضایت گردشگران داشته‌است. همچنین شاخص کیفیت ادراک شده و تصویر برند مقصد ارتباط معناداری بر رضایت گردشگران درنتیجه دلبستگی و وفاداری گردشگران نداشته‌است. در گام دوم نتایج نشان داد که شاخص رضایت بر دلبستگی گردشگران و درنتیجه وفاداری آن‌ها به مقصد گردشگری رشت موثر است و ارتباط مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining of factors affecting the tourists' Attachment & loyalty to tourism destinations (Case study: Rasht City)

نویسندگان [English]

  • Alieh Faridi Foshtomi 1
  • Ali Akbar Salaripour 1
  • mehdi hesam 2
1 Department of urban planning, University of Guilan.Rasht. Iran
2 Department of Geography & urban planning. University of Guilan, Rasht. Iran
چکیده [English]

Tourism is one of the most important and key industries in urban communities that is one of the main agendas of urban planning. Tourism as the biggest and most diverse industry in the world has been able to have a major contribution to the economic growth in developing countries in the past few decades. The rise in the number of cities due to the global urbanization has increased the diversity of tourist destinations, which has created a competitive environment in urban tourism industry. So that every city tourist destination is planning to attract more tourists. Considering the competition in urban tourism and the increasing importance of this industry in creating economic benefits for cities, it seems that cities need to go beyond tourist satisfaction and try to identify the factors affecting the attachment and loyalty of tourists. At present, the first visit of groups of tourists to a destination alone is not considered a success, but in the existing competitive environment to attract tourists, the number of repeated visits to a place by tourists is an important factor. Although the satisfaction of tourists causes them to visit the destination again, as well as the continuity and stability of tourism and the prosperity of the urban economy, the attachment and loyalty of tourists as a major driving force and an important indicator of success in tourism marketing should be considered more than before. Examining the factors affecting the attachment and loyalty of tourists can make city managers aware of the needs of tourists and lead to the growth and development of sustainable tourism. this study aims to explain the criteria of tourist attachment and loyalty to Rasht city. In the first step, this study examines the relationship between tourist satisfaction as a mediating variable, including five indicators (perceived value, perceived quality, experience quality, destination image, and destination brand image) with tourists' attachment. Then, in the second step, tourists 'attachment has been used as a mediating variable in examining the relationship between tourist satisfaction and tourists' loyalty to Rasht as a tourism destination. The statistical population of this study includes all tourists who have traveled to Rasht at least once. Research information has been obtained from the completion of 404 questionnaires by these tourists. This information is analyzed by SPSS and Smart PLS3 software. The results showed that the quality of experience, perceived value, and destination image had a positive and significant effect on tourist satisfaction and they explain a total of 81.3% of the variance of tourist satisfaction. Also, the perceived quality and image of the destination brand did not have a significant relationship with tourists 'satisfaction and, as a result, tourists' attachment and loyalty. In the second step, the results showed that tourist satisfaction has a positive and significant relationship with tourists' attachment and consequently their loyalty to Rasht. Therefore, these indicators at two levels, and mediated by satisfaction and then attachment indicators, have been able to explain 70/0 % of the variance of the tourist loyalty variable, which is a significant and desirable rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourists' attachment
  • tourist loyalty
  • tourism destinations
  • tourism
  • Rasht
ابراهیم ‌پور، حبیب، سیدنقوی، میرعلی، یعقوبی، نورمحمد (1390)، عوامل موثر بر رضایت و وفاداری گردشگران در استان اردبیل (مطالعه موردی منطقه گردشگری سرعین)، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 14، صص69- 92.
اشپشت، یان (1395)، گردشگری معماری، ترجمه لیلا وثوقی، چاپ اول، سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان.
بهاری، جعفر، فراهانی، بنفشه، بهاری،شهلا، بذله، مرجان و بهاری، حامد (1396)، بررسی روابط ساختاری تصویر مقصد، ارزش درک شده، رضایت و وفاداری گردشگران (مطالعه موردی: شهر تبریز)، فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی، سال 6، شماره 21، صص 137-144. بیات، روح الله، فضلی، صفر و مرندی، مهسا (1392)، بررسی عوامل موثر بر تصویر مقصد گردشگری و تاثیر آن بر رفتار گردشگران خارجی (مطالعه موردی: شهر قزوین)، فصلنامه مطالعات گردشگری، دوره 2، شماره 3، صص 122-138.
جهاندیده تپراقلو، مینا، زارعی، قاسم و عسگرنژاد نوری، باقر (1399)، تاثیر تصویر برند مقصد بر بازدید مجدد: نقش واسطه ای تجربه به یاد ماندنی گردشگری، شخصیت و رضایت از مقصد گردشگری، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 1، صص 129-142.
حسام، مهدی، آقائی زاده، اسماعیل (1398)، تحلیل توزیع فضایی مراکز اقامتی در مقصدهای گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رشت، نشریه گردشگری شهری, دوره 6، شماره 4، 1-16.
حسام، مهدی و آقایی زاده، اسماعیل (1397)، واکاوی دلایل تمایل اندک گردشگران به ماندگاری در شهر رشت، گردشگری شهری، دوره 5، شماره 1، صص 35-51.
حمیدی، آرمان، سالاری پور، علی اکبر، حسام، مهدی (1400)، ارزیابی سیاست‌های مدیریت شهری در بهره‌برداری از برند شهر خلاق (مطالعه موردی: رشت)، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهر، دوره 9، شماره 2.
سالاری پور، علی اکبر، حسام، مهدی، برادران، آرش و حمیدی، آرمان (1399)، تبیین راهبردهای توسعه گردشگری خلاق در شهر رشت، نشریه گردشگری شهری، دوره 7، شماره 3، صص 127-147.
شاطریان، محسن، کیانی سلمی، صدیقه و شیخ‌زاده، فاطمه (1398)، بررسی اثر تصویرذهنی گردشگران فستیوال گل و گلاب قمصر و نیاسر بر کیفیت و ارزش ادراک شده از خدمات، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 6، شماره 2، صص 1-17.
غفاری، محمد، رضایی دولت آبادی، حسین و دهقانی اناری، فرشید ( 1393)، تحلیل عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان)، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال 12، شماره 9، صص11 -12‏. فراهانی، بنفشه، بهاری، جعفر، بهاری، شیلا، بذله، مرجان (1397)، بررسی عوامل موثر بر وفاداری گردشگران به مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: گردشگران خارجی سفر کرده به شهر تبریز)، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی، سال 24، شماره 64، صص 18-33. فرمانی، مهدی، غفاری، محمد، شفیعی، نوید و زندی نسب، مصطفی (1400)، شناشایی و اولویت بندی ابعاد کیفیت تجربه گردشگر از دیدگاه گردشگران خارجی سفر کرده به شهر شیراز، دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری، سال 9، شماره 17، صص 353-378.
قربان ‌زاده، داوود، سعیدنیا، حمیدرضا و راه حق، آتنا (1399)، بررسی تاثیر کیفیت تجربه بر تمایلات رفتاری گردشگران در بازدید از مقاصد گردشگری تایرک، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 9، شماره 35، صص 242-162.
کیانی فیض آبادی، زهره (1397)، عوامل موثر بر وفاداری به مقصد گردشگری با نقش میانجی رضایت شگران (مورد مطالعه: شهر کاشان) ، فصلنامه گردشگری شهری، دوره 5، شماره 4، صص 105-120.
محمدی، مصطفی و میرتقیان رودسری، سیدمحمد (1398)، بررسی عوامل موثر بر وفاداری به مقصد گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رامسر، گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص167-149.
مهندسان مشاور طرح کاوش، (1386)، طرح جامع شهر رشت.
Agyeiwaah, E., Otoo, F. E., Suntikul, W., & Huang, W. J. (2019). Understanding culinary tourist motivation, experience, satisfaction, and loyalty using a structural approach. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(3), 295-313.‏ Allameh, S.M., Khazaei Pool, J., Jaberi, A., Salehzadeh, R. and Asadi, H. (2015), “Factors influencing sport tourists’ revisit intentions: the role and effect of destination image, perceived quality, perceived value and satisfaction”, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 27(2), 191-207.
Bhat, S. A., & Darzi, M. A. (2018). Antecedents of tourist loyalty to tourist destinations: a mediated-moderation study. International Journal of Tourism Cities.‏ Campón-Cerro, A. M., Hernández-Mogollón, J. M., & Alves, H. (2017). Sustainable improvement of competitiveness in rural tourism destinations: The quest for tourist loyalty in Spain. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 252-266.
Chiu, W., Zeng, S., & Cheng, P. S. T. (2016). The influence of destination image and tourist satisfaction on tourist loyalty: a case study of Chinese tourists in Korea. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research
Chung, J. Y., & Chen, C. C. (2018). The impact of country and destination images on destination loyalty: a construal-level-theory perspective. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23(1), 56-67.‏ Cossío-Silva, F. J., Revilla-Camacho, M. Á., & Vega-Vázquez, M. (2019). The tourist loyalty index: A new indicator for measuring tourist destination loyalty?. Journal of Innovation & Knowledge, 4(2), 71-77.‏ Fayed, H. A. K., Wafik, G. M., & Gerges, N. W. (2016). The Impact of Motivations, Perceptions and Satisfaction on Tourists Loyalty. International Journal of Hospitality and Tourism Systems, 9(2), 14.‏ Frangos, C. C., Karapistolis, D., Stalidis, G., Constantinos, F., Sotiropoulos, I., & Manolopoulos, I. (2015). Tourist loyalty is all about prices, culture and the sun: A multinomial logistic regression of tourists visiting Athe ns. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 32-38.‏ Guzman-Parra, V. F., Vila-Oblitas, J. R., & Maqueda-Lafuente, J. (2016). Exploring the effects of destination image attributes on tourist satisfaction and destination loyalty: an application in Málaga, Spain. Tourism & Management Studies, 12(1), 67-73.‏ Haque, A., & Khan, A. H., (2013). Factors influencing of tourist loyalty: A study on tourist destinations in Malaysia, In Conference: proceedings of 3rd Asia-Pacific business research conference, Kuala Lumpur, Malaysia (pp. 25-26).
Hasan, M. K., Abdullah, S. K., Lew, T. Y., & Islam, M. F. (2019). Determining factors of tourists’ loyalty to beach tourism destinations: a structural model. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 1-19.
Huang, S. and Hsu, C.H. (2009), “Effects of travel motivation, past experience, perceived constraint, and attitude on revisit intention”, Journal of Travel Research, 48(1), 29-44.
Jiang, J., Zhang, J., Zhang, H., & Yan, B. (2018). Natural soundscapes and tourist loyalty to nature-based tourism destinations: the mediating effect of tourist satisfaction. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 218-230.‏ Kwenye, J. M., & Freimund, W. (2016). Domestic tourists' loyalty to a local natural tourist setting: Examining predictors from relational and transactional perspectives using a Zambian context. Tourism Management Perspectives, 20, 161-173.‏ Lee, J., Kyle, G., & Scott, D. (2012). The mediating effect of place attachment on the relationship between festival satisfaction and loyalty to the festival hosting destination. Journal of travel research, 51(6), 754-767.‏ Lee, S., Jeon, S., & Kim, D. (2011). The impact of tour quality and tourist satisfaction on tourist loyalty: The case of Chinese tourists in Korea. Tourism Management, 32(5), 1115-1124.‏ Leo, G., Brien, A., Astor, Y., Najib, M., Novianti, S., Rafdinal, W., & Suhartanto, D. (2021). Attraction loyalty, destination loyalty, and motivation: Agritourist perspective. Current Issues in Tourism, 24(9), 1244-1256. Lončarić, D., Prodan, M. P., & Dlačić, J. (2017). Co-creating tourist experiences to enhance customer loyalty and travel satisfaction. Tourism in South East Europe, 4, 321-334.
Loureiro, S. M. C., & Sarmento, E. M. (2019). Place attachment and tourist engagement of major visitor attractions in Lisbon. Tourism and Hospitality Research, 19(3), 368-381.‏ Lu, C. Y., Dean, D., Suhartanto, D., Hussein, A. S., Suwatno, Kusdibyo, L., ... & Gunawan, A. I. (2021). Predicting tourist loyalty toward cultural creative attractions the moderating role of demographic factors. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 22(3), 293-311.‏‏ Lv, X., & McCabe, S. (2020). Expanding theory of tourists’ destination loyalty: The role of sensory impressions. Tourism Management, 77, 104026.‏ Moon, H., & Han, H. (2019). Tourist experience quality and loyalty to an island destination: The moderating impact of destination image. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(1), 43-59.‏ Nasir, M., Mohamad, M., Ghani, N., & Afthanorhan, A. (2020). Testing mediation roles of place attachment and tourist satisfaction on destination attractiveness and destination loyalty relationship using phantom approach. Management Science Letters, 10(2), 443-454.‏ Nedelea, A. M., Ali, M. B., & Alamgir, M. (2017). Factors behind destination loyalty-a study on tourism destination. Revista de turism-studii si cercetari in turism, (23).‏ Ramseook-Munhurrun, P., Seebaluck, V. N., & Naidoo, P. (2015). Examining the structural relationships of destination image, perceived value, tourist satisfaction and loyalty: case of Mauritius. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 252-259.‏ Ranjbarian, B., & Pool, J. K. (2015). The impact of perceived quality and value on tourists’ satisfaction and intention to revisit Nowshahr city of Iran. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 16(1), 103-117.‏ Sangpikul, A. (2017). The influences of destination quality on tourists' destination loyalty: An investigation of an island destination. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 65(4), 422-436.‏ Stylos, N., Vassiliadis, C.A., Bellou, V. and Andronikidis, A. (2016), “Destination images, holistic images and personal normative beliefs: predictors of intention to revisit a destination”, Tourism Management, (53), 40-60.
Suhartanto, D., Brien, A., Primiana, I., Wibisono, N., & Triyuni, N. N. (2020). Tourist loyalty in creative tourism: the role of experience quality, value, satisfaction, and motivation. Current Issues in Tourism, 23(7), 867-879.‏ Sun, X., Chi, C. G. Q., & Xu, H. (2013). Developing destination loyalty: The case of Hainan Island. Annals of tourism research, 43, 547-577.‏ Sun, X., Lin, B., Chen, Y., Tseng, S., & Gao, J. (2019). Can Commercialization Reduce Tourists’ Experience Quality? Evidence from Xijiang Miao Village in Guizhou, China. Journal of Hospitality & Tourism Research, 43(1), 120-140.
Tlili, H. T., & Amara, D. (2016). Towards emotional experience and place attachment as tourist satisfaction attributes. Journal of Business & Economic Policy, 3(3), 108-119.‏ Tran, V. T., Nguyen, N. P., Tran, P. T. K., Tran, T. N., & Huynh, T. T. P. (2019). Brand equity in a tourism destination: a case study of domestic tourists in Hoi An city, Vietnam. Tourism Review.‏1-17. Tung, V. W. S., & Ritchie, J. B. (2011). Exploring the essence of memorable tourism experiences. Annals of tourism research, 38(4), 1367-1386.
Vinh, T. T., & Phuong, T. T. K. (2017). Examining the interrelationships among destination brand image, destination perceived quality, tourist satisfaction and tourist loyalty: evidence from Danang city, Vietnam. International Journal of Tourism Policy, 7(4), 352-374.‏ Wong, J. Y., Hsiung, M. L., Lee, S. J., & ChouHuang, C. Y. (2021). The Relationship between Endurance Involvement and Travel Behavior in Camping and the Moderating Effect of Place Attachment. Sustainability, 13(9), 5016..
Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism management, 31(2), 274-284.‏ Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism management, 40, 213-223.‏