طراحی الگوی مقتدرسازی الکترونیکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت در بازآفرینی نواحی دچار افت شهری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه آزاد خوراسگان ، اصفهان

2 دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

4 هیت علمی دانشگاه ازاد

5 دانشیار دانشگاه ازاد نجف اباد

چکیده

بازآفرینی شهری راهکار نوین مداخله در نواحی دچار افت شهری است که از مقتدرسازی اجتماع محلی در راستای ارتقاء سطح مشارکت ساکنان به منظور حل مشکلات این گونه نواحی بهره می‌برد. این مقاله با هدف دستیابی به الگوی تطبیق‌یافته فرایند مقتدرسازی اجتماع محلی بر بستر فضای سایبرنتیک (مقتدرسازی الکترونیکی) در نواحی دچار افت شهری اصفهان برپایۀ یک پژوهش با ویژگی‌هایی چون استقرایی، کاربردی و توصیفی-تحلیلی استوار است.  در این مقاله روش‌های تحلیل ذینفعان با استفاده از تحلیل ماتریس قدرت-منفعت، تحلیل‌های آمار توصیفی، انجام آزمون‌های ناپارامتریک میانگین فریدمن و همبستگی اسپیرمن در محیط نرم افزار SPSS و انجام نمونه گیری تصادفی ساده (با تعداد 560 نمونه) برای جمعیت آماج پژوهش ، نقشه‌نگاری ذهنی به کار گرفته شده است. نتایح تحلیل‌های انجام شده به ارزیابی سطح مشارکت‌پذیری الکترونیکی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان از راه ارزشگذاری سنجه‌ها و نشانگرهای فرایند مقتدرسازی الکترونیکی و تولید الگوی تطبیق‌یافته فرایند مقتدرسازی الکترونیکی در نواحی دچار افت شهری اصفهان منجر شده است. مهم‌ترین یافته‌های برآمده از انجام تحلیل‌ها نشان می‌دهند فرایند مقتدرسازی الکترونیکی در نواحی دچار افت شهری اصفهان از سنجه‌های آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، آگاهی، مشاوره الکترونیکی و درگیری الکترونیکی تشکیل شده است و در قلمرو عمل و اختیار بازآفرینی شهری زمینه را برای ارتقاء مشارکت عمومی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an E- empowerment pattern to improve the level of participation in the urban decline regeneration of Isfahan

نویسندگان [English]

 • khatere amiri 1
 • mohammad Masoud 2
 • daryoush moradi chadegani 3
 • negin sadeghi 4
 • faramarz safi- Esfahani 5
1
2 Architecture & Urbanism Faculty, Isfahan Art University/ Isfahan, Iran
3 Isfahan university of art
4 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan Branch), Isfahan, Iran
5 Associate Professor Faculty of Computer engineering, Najafabad Branch,, Islamic Azad University Najafabad,Iran
چکیده [English]

The development of cities has caused the expansion of urban areas, especially in metropolitan areas. These areas include a complex mix of physical, social, economic, and environmental problems that intensify: exhaustion, poverty, environmental pollution, and social anomalies, in this situation there is a need for urban management systems and urban planning. Urban Regeneration is one of the recent ways of intervening in these areas, which uses community empowerment in order to improve residents's level of participation, to solved the problems of such araes. The goal of community empowerment process is to increase residents's share of the structure of power sources in society, and improving their ability to participate in guiding and controlling changes in and around living environment, which are formed in the context of communication and cooperation between residents and the decision makers.E- empowerment is used to facilitate the relationship between residents and decision makers in order to improve the level of transparency,accountability and access to good governace.Due to the widespread use of cybernetic space by citizens, the realization of E- empowerment in urban decline areas, can be a good solution to improve resident's participation in order to regeneration of these areas.Based on three concepts of:e-participation, e- empowerment and cybernetic space, the participation level of residents in order to regenerate urban declines was assessed in this study, to achieve e-empowerment process adapted pattern for Isfahan declines.
The type of this research is: inductive, practical- benefit, descriptive-analytic, which was done by using below analytic methods:
A Stakeholders analysis(using power- benefit matrix analysis. b-1) Descriptive- statistic analysis.
b-2)Fridman test,b-3) Spearman rank correlation in the SPSS software environment. C) Mind mapping.
By measures and indicators valuation of e-empowerment process, the above analysis led to e-participation level evaluation in Isfahan’s urban decline,and it’s adapted pattern in above districts was produced. The most important findings from the analysis, illustrates that e- empowerment in Isfahan urban declines is a five-step cyclic process, consist of e- education, e-learning, awareness, e-consulting and involving, in cybernetic space context.
This process provides the ground for the participation promotion of key stakeholders specially: central municipality, the district municipality, Renovation and Restoration Organization of Isfahan, Isfahan Islamic Council, Isfahan Governor's Office and Renovation and Improvement Consulting Engineers (Facilitating Offices) and residents of these districts. In this process, the stages of e-learning, awareness and e-involving, in turn are the most important and the hardest steps of implementing, and it’s realization on one hand depends on the effects of social capital (such as trust, satisfaction, profitability in public participation) and on the other hand depends on formal institutional structures (such as: decentralization and decision-making).
The resulted pattern is match to  the cultural, social and political structures of the community  of urban decay in Isfahan. The depth of the research results indicates the feasibility of this pattern in cybernetic space. This pattern will be used in computer science field, and will lead to the production of tools (application)  to extol public participation in cyberspace in the computer software form.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Decline
 • E-Participation
 • E-empowerment
 • Cybernetic Space
 • Urban Regeneration
 • Esfahan
اشرف نظری، علی(1390)، تصور فوکویی و پسا فوکویی از قدرت، فصلنامه علمی و پژوهشی سیاست، دوره41، شماره3، صص341-358.
بابایی،محمود(1389) مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی،پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نشر چاپار، تهران.
بهیان، شاپور(1389)، روش‌شناسی میشل فوکو،فصلنامه علوم اجتماعی، دوره4، شماره8، صص10-25.
دریفوس،هیوبرت و رابینیو، پل(1387)، میشل فوکو:فراسوی ساخت‌گرایی و هرمونیک، ترجمه حسین بشیریه، انتشارات نی، تهران.
زیاری، کرامت الله و شیخی، عبدالله و باقر عطاران، مرضیه(1392)، ارزیابی میزان آگاهی عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری، فصلنامه علمی و پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره 1، شماره 1، صص59-77.
شاطریان، محسن و اکبری ارمکی، زکیه(1394)، رهیافت تجدید حیات شهری در راستای کاهش فرسودگی و فقر شهری(مطالعۀ موردی: بافت قدریم شهر کاشان)، فصلنامۀ علمی و پژوهشی جغرافیا،دوره 13، شماره44، صص119- 142.
شریفیان ثانی، مریم(1380)، مشارکت شهروندی، حکمرانی شهری و مدیریت شهری، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت شهری،شماره8، صص 42-54.
عبدی دانشپور، زهره(1394)، درآمدی بر نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری با تأکید ویژه‌بر برنامه‌ریزی شهری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
غیاثوند، مهدی(1390)، معانی چهارگانه آگاهی، فصلنامه علمی و پژوهشی ذهن، دوره12، شماره45، صص.118-136.
فرهادی، ربابه(1384)، آموزش الکترونیکی پارادایم جدید در عصر اطلاعات، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره21، شماره1، صص50-65.
هراوند، سعید و کاشانچی، علیرضا(1392)،عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی، فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره6، شماره2،صص89-93.
Abu-shanab,E and Al-dalou,R(2013), E-Participation levels and technologies. 6th,International conference on Information technology.
Alharbi A ,Kang K,Sohaib O.2017.Citizevs Engagement In E-participation On Government Websites Through SWAT model:Acase of Saudi Arabia. Pacific Asia Conference on Information Systems(PACIS).
Chen,y and Michael, j,(2017)Routledge Hand book on Technology in Government,Publisher Routledge; 1 edition (February 24, 2017).
De Filippi,F and Balbo ,R(2011), Planning for real: ICT as a tool in urban regeneration. The Built & Human Environment Review, Vol 4, Special Issue 1,
Department of Economic And Social Affairs, (2018),Gearing E-Government E-GOVERNMENT SURVEY 2018, Gearing E- Government to Support Transformation Towards Sustainable and resilientsto.
Freire, P (1972), Pedagogy of the oppressed, Translated by Myra Bergman Ramos, Harmondsworth, Penguin Books.
Gigler,B, (2004), Including the Excluded- Can ICTs empower poor communities? Towards an alternative evaluation framework based on the capability approach, Paper for 4th International Conference on the Capability Approach5-7 September, 2004 University of Pavia, Italy.
International Association For Public Participation(Iap2),(2007),IAP2spectium of public participation.
Lee, J. and Kim, S. (2014), “Active citizen e-participation in local governance: do individual social capital and e-participation management matter?”, Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Waikoloa, HI, 6-9 January, pp. 2044-2053
Macintosh, A, (2004), Characterzing e-participation in policy-making, Proceeding of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HIC-37), Vol5
Mahdizadeh ,H, and Biemans , H  And Mulder, M,(2008),Determining Factors Of The Use Of E-Learning Environments By University Teachers, , Journal of Computers and Education,Vol51,Issu1, PP  142-154 
 Makinen,M,(2006),Digital Empowerment As a Process For Enhancing Citizens Participation, E-learning  Journal, Vol 3, N 3, P.P381-394
Nemer,D and Tsikerdekis M.(2017). Political Engagement and ICTs: Internet Use inMarginalized Communities. Journal of the ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol4,N,23,P.P 271-280
Nkosi AL.(2003). An Evolution of a Women Empowerment: Life Skills Program in an Informal Settlement. Dissertation in Social Work, Faculty of Arts, Rand Afrikaans University, Johannesburg.
Parsazadeh,N, and Norziha,M, and Hematian ,A, (2013), A Review On The Success Factors Of E-Learning, Faculty of Advanced Informatics School Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia.
Rappaport,J,(1987), Terms Of Empowerment,exemplars Of Community Psychology. American Journal of Community Psychology,N.15,pp121-144.
Roberts, P and Skyes, H,(2000), Urban Regeration:Handbook, Sage Publications, London.
Sadan,E (1997), Empowerment and Community Planning ,Translated by Richard Flantz, Hakibbutz Hameuchad Publishers.
Sahid ullah,M, (2017). Empowerment of the Rural Poor through Access to ICT: A Case Study of the Union Information and Service Centre Initiative in Bangladesh.Journal of Creative Communication .Vol12,N2,pp:1-17
Sanford,C, and Rose,J(2007),Charactterizing E-participation ,Internstionl Journsl of Information Management,Vol27,pp404-421
Southern ,A,and Townsend,A.(2005), Information and CommunicationTechnologies and their Rolein Urban Regeneration. Publish by Routledge, Local Economy,Vol. 20, No. 3, 266–279.
Tallon, A, (2013), Urban regeneration in the UK. Publish by Routledge.
Thomson A, and  perry,j, and , Miler,Th,(2009),Conceptualizing and Measuring Collaboration, Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access.