تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری با نگاه «جزءِ کُلْ بین» (طراحی پنجره در تمرینات مقدماتی طراحی معماری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه شهید بهشتی، تهران ،ایران.

2 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تمرکز بر طراحی عناصر معماری بدون توجه به کلیت مکان استقرار آنها، امری ناقص و مواجه نمودن دانشجویان با فهم کل، پیچیده و دارای عوامل مداخله‌گر است. بنابراین نوشتار با پرسش از چگونگی میانداری بین دو امر، زمینه‌ای قابل احاطه برای دانشجویان سال اولی را انتخاب می‌نماید تا در آن، دانشجویان به طراحی عناصر معماری بپردازند. این نظر، با عنوان«جزء کل‌بین» در تمرین باز-طراحی پنجره سرسرای دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی با دانشجویان درمیان گذاشته شد که در قالب تجربه میدانی و مطالعات کتابخانه‌ای خواهد آمد. یافته‌های تحقیق بیان می‌کند که نگاه «جزء کل‌بین»، از مبدا طراحی اجزاء آغاز می‌شود و با نیم‌نگاهی به کل؛ به مقصد طراحی اجزاء ختم می‌شود. چرخه غیرخطیِ جزء-کل-جزء، بیخ‌باز و قابل ارتقاست و امکان بازبینی کل و برگشت به اجزاء را در سطحی بالاتر دارد. مزیت تجربه این نگاه آنست که به مرور دانشجویان را، صاحبِ ذهنِ جامع‌نگر می‌نماید. همچنین نوآموزان را در جهت شناخت کلیت قرارگیری عناصر و ارزش­های زمینه طراحی یاری می‌رساند. آنها درمی‌یابند که لزوماً نمی­بایست بیشترین مداخلات در زمینه انجام شود تا کارِ معمار دیده شود؛ بلکه فضیلت طرح او در این است که بر اساس تشخیص نیازها، سنجیده سخن بگوید و با نگاهی به فهمِ کلْ به طراحی و ادراکِ نقشِ اجزا بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Experience of Architectural Elements Design With a holistic or “whole-driven component” approach (Design Task: Window Design at 1st-year courses)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Khaki Ghasr 1
  • Hossein Pour Mehdi Ghayem Maghami 2
1 Department of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of architecture and urban planning, shahid beheshti university
چکیده [English]

In architectural training, focusing solely on the design of architectural elements, regardless of the overall position of their deployment, is imperfect, and on the other hand, facing students with the design of components while considering the whole, is complex and has many interfering factors. The present research, with the question of how to interpose between these two demands, chooses a small, enabling environment for the first year students as the target group, in which students will design a number of architectural elements. This opinion was shared with the students as part of the "whole-driven component" through a rehearsal exercise - the design of the window of the facade of the faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University- which will be presented as field studies in the form of an action research method in the present paper. Moreover, this study expresses the differentiating and shared stances of this approach with reference to experts’ opinions and studying the outlooks of the curriculum of the world's leading universities in the undergraduate level focusing on the first year. Findings of the research shows that the "whole-driven component" view starts from component design to whole scope and returns to small scope. Therefore, it has a way such as cycle, which is named component-whole-component cycle. The cycle is open-ended and risible. The benefit of the experience of this viewpoint is that it gradually turns students into holistic thinkers. It also causes novices to realize the values ​​of the context in order to comprehend the general placement of the elements and ultimately decide on them. They find that it is not necessary to make the most of the interventions in the context to make the architect’s work seen, but the virtue of his design is to speak succinctly and to the point on the basis of the diagnosis of needs, and to reflect on the role of components with regards to the whole. The degree of success in this view varies in different contexts and for different students, and it is necessary to apply the practice of different training styles tailored to the needs of different students through the use of the skills and experience of the instructors. In design with a full-blown, holistic perspective, the student faces a real context and architectural design is not shared with the student in a merely theoretical manner. Creativity in design is crucial in this regard wherein it is required in the form of simple but stimulating and sensible answers. Finally, it should be stated that the present paper agrees with the viewpoints of discourse change in relation to speaking of the whole for architectural novices, because if confined to present architectural elements that are limited in shape to the students of architecture, there would be little improvement in students' perception of the whole in design And the architectural design would always stay within the bounds of designing mere architectural components such as walls, floors and ceilings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of architectural elements
  • Context
  • whole-driven component
  • component-whole-component cycle
  • window design
  • Architectural Education
 احمدی دیسفانی، یداله (۱۳۹۲)، بازکاوی نقش عقل و خیال در آموزش فرایند طراحی معماری، نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره ۳، صص ۵۱۸-۴۹۷.
 براتی، ناصر(۱۳۸۳)، جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی، باغ نظر، شماره ۱، صص ۲۴-۷.
 برولین، برنت سی(۱۳۸۳)، معماری زمینه­گرا (سازگاری ساختمان های جدید با قدیم)، ترجمه: راضیه رضا­زاده، انتشارات خاک، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۳
 ترکاشوند، عباس و راهب، غزال (۱۳۸۸)، نقش انتزاع در پرورش درک کل نکر و توانایی بیان دانشجویان درس درک و بیان معماری، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره ۴۰، صص ۱۲۹-۱۲۱.
 چینگ، فرانسیس دی‌کی (۱۳۹۰)، فرهنگ بصری معماری، ترجمه: محمدرضا افضلی، انتشارات یزدا، ؟؟؟؟؟.
 چینگ، فرانسیس دی‌کی(۱۳۷۰)، فرم فضا نظم، ترجمه: زهره قراگزلو، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 حافظ شیرازی، خواجه شمس الدین محمد (۱۳۹۴)، دیوان حافظ، بر اساس نسخه تصحیح شده غنی-قزوینی، چاپ ششم، انتشارات ققنوس، تهران.
 حیدری دلگرم، مجید؛ بمانیان، محمدرضا و انصاری، مجتبی(۱۳۹۵)، مقایسه تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل نگر: پیش و پس از دوره مدرن در معماری، نشریه فیروزه اسلام-پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی، شماره ۳، صص ۱۳-۱.
 عزیزی، شادی (۱۳۹۰)، نگاه کل نگر در فرایند خلق اثر معماری و آموزش معماری پایدار، نشریه هنرسو، شماره ۱، صص ۷۹-۷۰.
 فن‌مایس، پیر(۱۳۹۰)، عناصر معماری از صورت تا مکان، ترجمه : فرزین فردانش، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
 مولوی، جلال الدین محمد بلخی (۱۳۹۳)، مثنوی معنوی، به کوشش رینولد نیکلسون، با تصحیح و مقدمه بدیع­الزمان فروزانفر، انتشارات ثالث، تهران.
 نوائی، کامبیز و علائی، علی (۱۳۸۴)، بازنگری برنامه آموزشی دوره کارشناسی مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
Alexander, C; Ishikawa, S & Silverstein, M (1977), A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction ,  Oxford University Press, ????
 Anderson, S (1995), Public Institutions: Louis I. Kahn's Reading of Volume Zero, Journal of Architectural Education (1984-), Vol. 49, No. 1, pp. 10-21.
 Arnheim, R (2009), The Dynamics of Architectural Form, 30th Anniversary Edition, University of California Press, ????
 Canizaro, Vincent B (2014), Regionalism and Modernity: Architecture in western Europe 1914-1940, Journal of architectural education, Vol. ???, No. ????, pp. ?????
 CCA (California College of Arts)(2019), Bachelor of Architecture Curriculum Chart, www.cca.edu.
 Dushkes, L (2012), The Architect Says Quotes, Quips, and Words of Wisdom, Prinston Architectural Press, New York.
 Erkok, F; Eren, C; Uz Sonmez, F & Aydinli, S (2005), A paradigm shift in the first year design education, ITU A|Z, 2, 1/2, pp.62-78.
 MIT (Massachusetts Institute of Technology)(2017), MIT Architecture Undergraduate Programs 2016-17, school of architecture and planning, www.referencepubs.mit.edu.
  Norberg-Schulz, C (2000), Architecture: Presence, Language, Place Skira, Milan.
 OU (the University of Oklahoma)(2015), Architecture five-year program of bachelor of architecture, College of Architecture, www.ou.edu
 Snell, K (2014), Towards a new paradigm in architectural education, sheridan college, http://source.sheridancollege.ca/fast_arch_publ
  SSOA(Sheffeild school of architecture)(2019), A Handbook for live projects, www.sheffield.ac.uk.
 UCD (University College Dublin)(2005), Architecture session 2004/5, National university of Ireland/Dublin, www.ucd.ie
 UN (University of Nottingham)(2019), undergraduate guide 2019 for Architecture and built environment, www.Nottingham.ac.uk/abe.
 Uzunoglu, S. S and Uzunoglu, K (2011), The application of formal perception of gestalt in architectural education, Social and Behavioral Science, 28(2011), pp.993-1003.