رویکردی تحلیلی به تعامل بین آیین های جمعی و ساختار کالبدی شهرهای سنتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68326

عنوان مقاله [English]

Analytical Approach towards the intraction between collective