تاثیر تغییر مذهب بر تغییر فضاهای مذهبی ارامنه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68322

عنوان مقاله [English]

Effect of religion change on armenia religious spaces