رویکرد "طراحی جمعی" در معماری تحلیل و بررسی تطبیقی "معماری جمعی" با "معماری اجتماعی" و "معماری مشارکتی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/jfaup.2018.68320

عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of “Community Architecture” with “Social Architecture” & “Participatory Architecture”