تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس پایه معماری (مرجعیت طبیعت در تمرین رجوع به گل آفتابگردان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه شهید بهشتی، تهران ،ایران.

2 هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر به بیان و تحلیل تجربه آموزشی در سال اول کارشناسی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی با هدف مرجعیتِ عناصر طبیعی به عنوان نمونه های تامِ طراحی، می پردازد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ محتوا توصیفی-تحلیلی است و بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی استوار است. فرایند نمونه موردی تمرین گل آفتابگردان، از دقیقْ نگریستن و کشفِ قاعده های ترسیمیِ گل آغاز می شود و در قیاس و تحلیل یافته ها و نحوه به کار بستن در آثار معماری قوام می یابد و با استفاده از درسهای آموخته در رفع نیازهای طراحانه کارگاه به انجام می رسد.
از یافته های تحقیق آنست که مرجعیت طبیعت، مشو‌ّقِ دانشجویان به خوبْ دیدنِ عناصر طبیعی و مصادیق معماری متاثر از نظم طبیعی است. بر اساس بازخوردها، چنین تمریناتی به لحاظ جامعیت با کارگاه سال اول مناسبت دارند. دستاورد فرایندْ برای کارگاه سال اول، تقرب به زیباییِ معقول، تقویت قوای تحلیلی، ورود به خلاقیت، هندسه و ساخت است. از چالشهای پیش روی مدرسان، هدایت نسبتا پیچیده ایست که متوجه کمتر آماده بودن دانشجویان سال اولی برای دقیق دیدن طبیعت و انجام کارهای عملی-گروهی و زمانبر بودن تمرین است. از آفت های تعریف نامناسب چنین تمریناتی، گرفتار شدن در اقتباس صرفا فرمی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze of an educational experience at courses of architecture in first year of education (referring to nature in case of sunflower exercise)

نویسندگان [English]

  • Azadeh Khaki Ghasr 1
  • Hossein Pour Mehdi Ghayem Maghami 2
1 Department of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 department of architecture and urban planning, shahid beheshti university, tehran, iran
چکیده [English]

This written is going to express and analyze an educational experience during first-year of architecture which had been referenced to elements of nature as complete design patterns. The research method is descriptive-analytical and it is operational and based on case study which examined several semesters by different students and different natural elements. The case study, had been done in department of Architecture and Urban planning at Shahid Beheshti University. In case study, the research based on observation and understanding natural elements, study of architecture cases referenced to nature during visiting places and library studying.
In case of sunflower consequence exercise, the process starts from exact observation, deep discovering and complicated origins during hand drawing of the sunflower by first-year architecture students. They compared their finding as drawing by samples of geometry in architecture cases which referenced to sunflower. They have found that the geometry of sunflower has been simplified to some extent to be easy to be used in buildings. Also they said besides the geometry had been simplified, the cases reflected nature reference which was sunflower.
The process was being continued by how the rules and results of discovering could be used to design needs of students in studio.
The students realized that the geometry gained from sunflower has a center oriented property and it has symmetry so it should be used to build something which needs focus on center. The volumes which students have started to build was a hanging ceiling to corridor which ends to their studio. After that choosing material and way of making something by students would be followed. The chosen materials were balsa wood and woolen. The handmade ceiling was built by 11 students. Students studio had 3 ones which were different from each other but each of them refers to sunflower.
In result, it could be said that focus on nature as rich origin to be referenced by architecture students has advantages such as: encourage students to exact observation, approach to intellectual beauty, richness of analyzing, creating entrance to creation, attraction of doing in team-work, entrance to geometry and hand-made in real scale. In other hand, as feedbacks of the case exercise it must be said that such process are suitable to first-year of architecture education and they can cause to express the hidden affordances of students.
The challenges which teachers are encountered by are that guiding students in such process is different and hard to some extent Because the background of students is not adapted to team-work and operational exercise. In other word, the students are not prepared to do observation in exact way to understand nature. In other hand, doing these exercises is time consuming. Also different natural elements differ to each other to understand their hidden geometry.
Finally, it should be said that being in process to find origins of natural creations to create for design needs of first year architecture students is an old and responsive strategy. But, the limitation by such exercises is being surrounded by only form derived from it is not enough useful for architecture students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • referring to nature
  • architecture exercise
  • first-year courses
  • Sunflower
  • hidden geometry
  • to find origins
ثقفی، محمودرضا؛ مظفر، فرهنگ و موسوی، سیدمحسن(۱۳۹۴)، بررسی تاثیر روش آموزش مشارکت مستقیم استاد و دانشجو بر فرایند یادگیری در درس مقدمات طراحی معماری ۱،دوفصلنامه علمی-پژوهشی مرمت و معماری ایران، سال پنجم، شماره دهم، صص۹۰-۷۹.
حجت، عیسی و انصاری، حمیدرضا (۱۳۸۹)، بازاندیشی در رفتارهای آموزشی معماری بر پایه آسیب شناسی آموزش متوسطه، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره ۴۴، صص۲۵-۱۵.
دکزی، گیورگی(۱۳۸۸)، ناکرانمندی کرانمند(جستاری در تناسبات طبیعت، هنر و معماری)، مترجم: حمیدرضا کرمی، با پیشگفتار محمد ضیمران، چاپ اول، انتشارات پرچین، تهران.
سالینگروس، نیکاس آنجلوس(۱۳۸۷)، یک نظریه معماری، ترجمه: سعید زرین مهر و زهیر متکی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، گروه هنر(۱۳۷۷)، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی معماری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران.
غریب پور، افرا و توتونچی مقدم، مارال(۱۳۹۴)، بازنگری تطبیقی برنامه آموزشی پایه طراحی در دوره کارشناسی معماری، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره ۲۰، شماره ۴، صص ۷۲-۵۹.
قارونی اصفهانی، فاطمه(۱۳۹۴)، معماری بایونیک:طراحی طبیعت، چاپ اول، انتشارات مولف ، تهران.
محمودی، سیدامیرسعید(۱۳۷۷)، آموزش روند طراحی معماری: بکارگیری استعدادهای نهفته دانشجویان، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۴و ۵، زمستان ۱۳۷۷، صص ۸۱-۷۳.
ندیمی، حمید(۱۳۸۹)، روش استاد و شاگردی از نگاهی دیگر، نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، شماره ۴۴، صص۳۶-۲۷.
ندیمی، هادی(۱۳۷۰)، مدخلی بر روشهای آموزش معماری، نشریه صفه، سال دوم، شماره دوم، صص؟؟؟؟.
نیک کار، محمد؛ حجت، عیسی و ایزدی، عباسعلی(۱۳۹۲)، بررسی سازه هدف و کاربست آن در ایجاد انگیزش در نوآموز معماری، دوفصلنامه مطالعات معماری ایرانی، شماره ۳، صص ۱۰۶-۸۵.
Carlson, Lawrence E and Sullivan, Jacquelyn F (1999), Hands-on Engineering: Learning by Doing in the Integrated Teaching and Learning Program, Int. J. Engng Ed, Vol. 15, No. 1, pp. 20-31.
Gustafsson, Göran; Newman, Dava J;  Stafström, Stafström, Sven & Wallin, Hans Peter(2014), First-year introductory courses as a means to develop conceive – design – implement – operate skills in engineering education programmes, https://www.researchgate.net/publication/228969045 آخرین دسترسی به سایت ۸/۱۱/۱۳۹۶ .  
Jacques Grillo, Paul (1975), Form Function & Design, Dover Publications, Inc., New York.
Knippers, Jan and Speck, Thomas (2012), Design and construction principles in nature and architecture, Bioinspirationd & Biomimetics Journal, ??????????IOP Publishing.
Mac Namara, Sinead C (2012), Bringing Engineering into the studio: Design assignment for teaching structures to architects, American Society for Engineering Education.
Wu, Yun-Wu; Weng, Kuo-Hua &Young, Li-Ming (2016), A Concept Transformation Learning Model for Architectural Design Learning Process, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(5), 1189-1197.